Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Sunday, 27 February 2011

"From Holland to Baltimore"......."Van Holland naar Baltimore".....

Thus the name of my finally finished Baltimore top...... But why that name?

Zo luidt de naam van mijn Baltimore, die eindelijk af is......nou ja, de top dan.... Maar waarom die naam?

There is so much of Holland in it. First of all me of course, and the ship, which has Dutch and English flags, and then our wedding block. But also the hexagon flowers, which are reminiscent of some very old Dutch quilts that had borders with these, sewn in the same way. Then there are several Dutch inscriptions, and I am planning to put some more around the bird borders....
And last but not least, the beautiful chintz Coromandel borders, reproduced by Den Haan & Wagenmakers in Amsterdam.
The sun was shining, so I tried to hang it outside on the line, but.....the wind blew.....

Er zit veel van Holland in. Eerst ik natuurlijk, en de boot met Hollandse vlaggen (Nederland en Overijssel), en het blok van ons huwelijk. maar ook de hexjes, die ik vond in de randen van heel oude hollandse quilts, op dezelfde manier onder elkaar gezet. Er zijn ook verschillende regels in het nederlands ingeschreven, en ik ben van plan er nog meer in de vogeltjes randen te zetten....maar dat horen jullie dan wel...
En dan, als laatste, ook de prachtige chintz Coromandel randen van Den Haan & Wagenmakers uit Amsterdam.
De zon scheen, dus ik dacht, mooi even buiten hangen, maaaaaar....het waaide....Oops, perhaps not....it might end up in Holland....!
However, unexpectedly, help came.... My beloved had seen me struggling and asked if he could give a hand....

Oeps, toch maar niet, straks waait hij naar Nederland......! Ja, dat zouden jullie misschien niet erg vinden...:o)) Maar, toen kwam er onverwacht hulp. Mijn geliefde had me zien worstelen, en kwam even een handje helpen....
Beautiful that sun behind, it looks like marble. Especially close-up it is almost transparant. And the reverse applique heart has become a stained glass window....

Mooi, die zon erachter. het lijkt wel marmer. Vooral van dichtbij lijkt hij bijna doorzichtig. En het reverse applique hart is ineens glas in lood geworden....

The little birds look very fragile....and the stiff rose looks soft and harmless...

De vogeltjes zijn breekbaar, en de stijve roos ziet er ook heel teer uit...

Of course there was no way I could get it to hang straight in this wind, so we go back inside, but the sun behind it has made me feel spoiled.... Inside it doesn't look so good......or....??

Hij wilde natuurlijk niet recht hangen, dus toen toch maar weer even naar binnen. maar met die zon die er achter tegen aan schijnt, word je wel verwend. Binnen lijkt hij lang zo mooi niet...............of ....??

Or perhaps it isn't that bad....
A few close-ups. If you click on the picture, you can see it bigger.

Of misschien valt het nog mee.......
Even een paar van dichtbij. Als je op de foto klikt, zie je hem groter.

In this way you don't see the seams, which is an advantage of being inside....

Zo zie je natuurlijk de naden niet meer, dus dat is weer een voordeel van binnen kijken..
But the soft transparant rose was nice.....

Maar die mooie doorzichtige roos had toch wel iets............

On the other hand, this is what it will look like when it is quilted...

Ach, het went ook wel weer.....zo zal hij ook zijn na het quilten......

Strange, that dark bird on the right was meant for the chop, but with the dark leaves of the rose he does not look out of place, so he can stay. My beloved husband says that it is the strangest rose he has ever seen, with a rose-bud on both ends.....and he wondered why birds are flying around with his socks.......:o)))
But then, everything is allowed in Baltimore...!

Gek, dat donkere vogeltje had ik er uit willen halen, maar nu valt hij niet meer op, want de bladeren rechts zijn ook wel donker. Mijn liefste zegt dat het de vreemdste roos is die hij ooit heeft gezien, met aan beide einden een roze-knop.....en hij vroeg zich af waarom er vogeltjes met zijn sokken rondvliegen....:o)))
Maar ja, alles kan in Baltimore...!!

Have a nice day,

Fijne dag,
Jane

Friday, 25 February 2011

Shush, someone at work.... Ssssttt, hier wordt gewerkt....

While I am very busy sewing the last borders on my Baltimore quilt, I realised that I did not yet show the last few blocks. Two of them are somewhere else in my blog, but it saves you searching for them...
This is the 'Ruched Rose Lyre', with a rose that took several years off my life, because the ribbon was so stiff!!

Terwijl ik druk bezig ben de laatste randen aan de Baltimore te zetten, bedenk ik mij dat ik de laatste blokken nog niet heb laten zien. Nou ja, twee ervan staan al ergens op het blog, maar dan moet je weer zo zoeken....
Dit is de 'Ruched Rose Lyre', met een roos waar ik bijna grijze haren van kreeg, omdat het lint wat ik gebruikte zo stijf was!!

Then there are the violets. I always loved those sweet little flowers, and a small black and white picture of this block in Dunton's Old Quilts caught my eye. I just had to re-draw it...

Dan nog de viooltjes. Dat heb ik altijd al zulke schattige bloemetjes gevonden. Dit blok heb ik getekend naar een klein zwart-wit fototje in een boek van Dunton boordevol met antieke applique quilts.

Once again the Clippership, which I named after my grandfather's ship, the Concordia.

En dan als laatste nog eens het Clippership, die ik vernoemd heb naar het schip van mijn grootvader, de Concordia.
This block always brings back memories.
In September 1975 I left Holland for England, to work there for a year, but I  stayed...!
The journey was overnight from Rotterdam to Hull, and it was very stormy. I was the only one still wandering around on an almost empty deck at 9.00 in the evening. there were a few green faces, and of course the staff, who were used to it. Perhaps I inherited it from my grandfather..?

Dit blok roept altijd enorm veel herinneringen op.
In September 1975 vertrok ik naar Engeland, officieel voor een jaar, maar ik bleef....!
De nachtreis was per boot van Rotterdam naar Hull. Het was windkracht 10, en ik was de enige die om 9 uur 's avonds nog rond liep te zwerven op een bijna leeg dek. Er waren nog wat groene gezichten, en dan natuurlijk de bemanning, die er ook wel tegen kon. Zou ik dan toch de zeebenen van mijn Opa hebben geerfd?
When I had arrived at Hull station, I really felt like a nice cup of coffee. And I could try out my school-English....
The coffee arrived, but what I didn't know was that making coffee in England at that time was not quite the same as in Holland.... A cup brim-full with what looked like dish-water......
Fortunately real filter-coffee has caught on since then...!

Eenmaal aangekomen  de volgende morgen op het station in Hull, had ik vreselijke zin in een lekker kopje koffie. En kon ik meteen mijn school-engels uitproberen.....
De koffie kwam, dus dat was gelukt, maar wat ik niet wist was dat ze toen nog niet erg veel van koffie zetten afwisten in Engeland..... Een kop boordevol met iets wat op afwas-water leek....
Gelukkig is dat tegenwoordig wat beter...!

One of the last jobs, enbroidering the rose-hairs. I use the silk that I normally use for goldwork....

Een van de laatste karweitjes, de roos-haartjes borduren. Ik gebruik daar de zijde voor, die ik normaal altijd gebruik in goudwerk....
And last night, the very last little flower....Mormeltje is inspecting the work, just in case something goes wrong...

En gisteravond, het allerlaatste bloempje.... Mormeltje zit er met haar neus bovenop, om te kijken of het wel goed gaat....
I have had a little rest, so on with the work...!

Nu ben ik weer wat bijgekomen, en ga weer verder met de randen.....

Have a nice day!

Fijne dag!
Jane

Tuesday, 22 February 2011

What is in that little tin?....Wat zit er in dat blikje?

Mormeltje is out of work, since all the bird-fabrics have been used for the birds, so she had an idea for the bird-borders......

Ja, dat Mormeltje!  Nu alle vogelstofjes in de vogeltjes zitten, heeft ze eigenlijk niet meer zoveel te doen, dus kwam ze op het idee om de vogeltjes rand nog mooier te maken.....
Look, in the little tin are letters, that will be carried by the birds in the top border....

Kijk maar, in het blikje zitten letters, en die worden straks gedragen door de vogeltjes in de bovenste rand...

In the bottom border will be the year in which this quilt is finished..........but Mormeltje finds it difficult to get that right, Well, she is quite old of course.....

In de onderste rand komt iets anders...het jaar waarin deze quilt top klaar is.... Maar daar heeft Mormeltje nog wat moeite mee, om die goed neer te leggen, maar ze is ook al behoorlijk oud....
And while I am writing this, the post arrives with a give away that I won last week. Margaret had a UFO of an Aphtae epizooticae , and the first appliquer who identified it would win a fat quarter. The card is a photo of her acrobatic cat Mandu.

En terwijl ik dit aan het schrijven ben, komt de post, met een give away die ik vorige week gewonnen heb. Het is een fat quarter van Margaret. Zij had op haar blog een foto van een UFO van een Aphtae epizooticae , en de eerste die daar een definitie van gaf, zou een fat quarter winnen. Het is Mond en Klauwzeer, en ik gaf als eerste de definitie.....Vandaar... Het poezenbeest is haar acrobatische kat Mandu.
Like me, she is working on another Baltimore quilt, a reproduction quilt, called Mary Simon. Here is one of the blocks I made....

Net als ik is zij is ook bezig met een reproductie van een oude Baltimore quilt, die Mary Simon heet. Hier is een van de blokken die ik gemaakt heb......
And here is a picture of the original quilt. I have finished 4 blocks, so it will take some while....

En hier is een foto van de originele quilt. Ik heb 4 blokken af, dus kan nog wel even....

Have a nice day!

Fijne dag allemaal!
Jane

Sunday, 20 February 2011

Rosebuds......Rozenknopjes

The last hurdle. Three more rosebuds have to be inserted and appliqued down. Then some more rosehairs to embroider......The rosebuds are made of folded silk, gathered into shape.

De laatste loodjes. Nog 3 rozenknopjes moeten in hun kelkje gestoken en geappliceerd worden. dan nog een paar haartjes borduren.... Het zijn knopjes die gevouwen zijn van zijde, dus wel wat slipperig maar dat geeft niet. Daar weet mijn naaldje wel raad op....
This morning the river was high, as it always is in the spring. Last year it was quite a shock when we saw it the first time! But we live quite high up, so it will never bother us. It always looks interesting.

Vanmorgen was de rivier heel hoog, dat is altijd zo in het voorjaar. Het was wel even schrikken vorig jaar toen we dat voor het eerst zagen! Gelukkig wonen wij hoog op de heuvel, dus daar krijgen we denk ik nooit last van. Het is altijd wel een mooi gezicht.
Enjoy your day!

Fijne dag allemaal!
Jane

Friday, 18 February 2011

The last border.... De laatste rand....

At last... the last leaves are ready for applique!! Here is the other finished border. the next one will be the same except in mirror-image.... It is nice to be able to hang it out in the sun in February.... (click on the picture to see it better)...

Eindelijk zijn de laatste blaadjes klaar om op de rand geappliceerd te worden!! Hier kun je de rand zien die al klaar is. De andere wordt precies zo, alleen dan wel in spiegelbeeld...... Even van het Februari zonnetje gebruik maken... (even op de foto klikken om het beter te zien)..
Around the borders I am going to put a nice reproduction chintz from Amsterdam...

En dan komt er nog een mooie rand uit Amsterdam omheen....
carrying on stitching now, 20 leaves and 4 rosebuds........ enjoy your weekend...

Gauw weer verder ...nog 20 blaadjes en 4 rozenknopjes...... fijn weekend!!

Tada
Jane

Tuesday, 15 February 2011

A new house....Een nieuw huisje... 58 Berry street

Thank you all for your lovely comments on the Baltimore blocks!
While I am working on the border for the Baltimore....

Bedankt voor jullie leuke en bemoedigende reacties op mijn Baltimore blokken!
Terwijl ik aan de rand voor de Baltimore quilt aan het werken ben....

there is time to quickly sort out some fabrics for the next house for the Home Sweet Home quilt...

ook maar gauw even de stofjes voor het volgende huisje bij mekaar gezocht voor de Home Sweet Home quilt.....

Septimus, the little bear, looks quite happy....Or perhaps he is the new inhabitant? In that case he can keep an eye on the building-process. After all the confusion over the red roof and the white house, is it important to keep the builder under control.....you never know what funny ideas she might have this time..! And it has to look nice..!

Het beertje, Septimus, schijnt er best tevreden mee.... Of zou hij soms de nieuwe bewoner zijn? In dat geval kan hij het hele bouwwerk van dichtbij mee-maken, en wat nog belangrijker is, er toezicht over houden. Want ja, na dat gedoe over dat rode dak en toen dat witte huis, houdt hij deze bouwer toch wel heel nauwkeurig in de gaten....je weet maar nooit, waar ze nu weer mee aankomt...! En het moet toch wel wat lijken..!

Outside the birds are singing - will it be spring soon?

En buiten zingen de vogeltjes van lieve lust - zou het dan toch lente worden?

At least the catkins are back,  they always look lovely..!

In ieder geval zijn deze er al weer...... Mooi gezicht altijd..!


Take care
Jane

Saturday, 12 February 2011

Baltimore blocks and a surprise......Baltimore blokken en een verrassing

Last week I promised to show a few more Baltimore blocks. here they are (not all of them yet).
The "Sweetheart Rose Lyre". I really enjoyed making this, especially the folded roses and the embroidery. It was almost a pity when it was finished...

Vorige week had ik beloofd nog een paar van de Baltimore blokken te laten zien. Hier komen ze dan (nog niet allemaal, trouwens).
De "Sweetheart Rose Lyre", wat vond ik dat een heerlijk ding, vooral met die mooie gevouwen roosjes, en dan nog wat borduurwerk. Eigenlijk vond ik het best jammer dat hij af was....

Here is a close-up (click on it to see it bigger)...

Hier kun je het wat dichterbij zien, vooral als je er op klikt...

This one was also fun to do, one of the first ones, "Crossed Laurel Sprays".

Deze was heel leuk om te doen, nog een beginnersblok, "Crossed Laurel Sprays".


And then the "Lyre Wreath" with the newly-weds, standing amongst loads of flowers....

En dan de "Lyre Wreath" met dat leuke pas getrouwde stelletje erin, die gezellig in de bloemetjes staan...


I changed it to our own wedding. My beloved is half-Scottish, so he is eligible to wear a kilt.....except....he does not want to. I saw my chance in this block!! I always think men in kilts look great. At our wedding there were 3 Scots with kilts, very nice!
The golden roses have a story behind them. An old English lady who lived with her husband in a very big old house (at least 10 bedrooms), said that I should have golden roses for my bridesbouquet, because she had had those too, many years ago. As she was rather special, it was a pleasure to wear golden roses.
And I just love blue, so there had to be some blue flowers in this block as well..

Ik heb er maar meteen ons eigen huwelijk in verwerkt. Mijn liefste is half Schots, dus zou hij een kilt kunnen dragen, maar......dat wil hij helemaal niet. Hij had dus ook braaf een pak aan toen we trouwden, maar met dit blok zag ik mijn kans waar...!! Ik vind altijd dat mannen in een kilt er super uitzien. Op ons huwelijk (in het Lake District in Engeland) hadden we ook drie Schotten met kilts aan. Hartstikke leuk was dat!
De gouden rozen hebben hun eigen verhaal, want een oude Engelse lady die met haar man in een kast van een huis woonde, (met minstens 10 slaapkamers) en waar ik vaak kwam, zei dat ik beslist gouden rozen moest hebben voor mijn bruidsboeket. Ach, het was zo'n schat, dat ik het maar al te graag deed. En natuurlijk zijn er blauwe bloemen, want ik ben gewoon helemaal weg van blauw...

Then there was a very special surprise in my emails, an Award from  PatchworkWilma. She wrote that she liked my blog, and found it inspiring. So nice!
I am giving this award to three or four bloggers, whose names you will see at the end of this post.

Toen ik straks mijn emails bekeek, was er een heel onverwachte verrassing van PatchworkWilma. Ze schreef:
"Ik wil je laten weten dat ik je een Award hebt gekregen van mij, ik vind jou werkjes altijd erg inspirerend en kom graag op jou blog." Lief he?
Ik vind het zo leuk! Hier is de Award:
Dank je wel,Wilma, ik vind het zo fijn dat je aan mij gedacht hebt.
En nu komt er nog iets moois. Ik mag het Award weer doorgeven aan 3 anderen. Dat was wel moeilijk, want er zijn zoveel blogs die ik geweldig vind.
Het moest trouwens wel iemand zijn die nog niet zoveel volgers heeft, en uiteindelijk heb ik de namen in een hoed gedaan en er 3 uitgehaald.
De voorwaarden zijn:
*Je maakt een verwijzing naar de blog en/of persoon die je de Award heeft gegeven.
*Geef  de Award door aan 3 of 4  blogs die je leuk vindt, en maak in je bericht een koppeling naar deze blogs
*Laat een berichtje achter op deze blogs dat ze een Award gewonnen hebben.
*Geef vooral aandacht aan beginnende of nog niet zo bekende blogs.

Dus ik geef deze Award graag door aan
Mac, die net met Baltimore is begonnen,
Irene, die een werkelijk prachtige Dear Jane aan het maken is,
Annemieke,  die hele leuke dingen laat zien, en
Debby, die ook net is gevallen voor Phebe, en een leuke mandjesquilt aan het maken is.

Ik had Phebe er ook al meer dan een jaar liggen, en ben er heel stiekum even mee begonnen, maar eerst moet de Baltimore af, en de Home Sweet Home, en.....en....

Nu ga ik even logjes bekijken...

Fijn weekend!
Jane

Wednesday, 9 February 2011

Baltimore birds.........Baltimore vogeltjes

This morning was quite stressful.....The borders had to be put on the Baltimore, but had to be cut to size first. I usually have a bigger piece of fabric for applique, as it can always be adjusted later.

O wat had ik het benauwd vanmorgen..... De boven en onderrand moest aan de Baltimore, en eerst moest hij op maat geknipt worden. Voor applique gebruik ik altijd een grotere lap, dan kan hij later bijgeknipt worden.

But maths is not my strong point, so I was dreading doing it wrong... Just imagine doing it all again, oh no, never! All those birds...

Maar ik ben niet zo'n rekenkundige, dus ik was als de dood dat ik er teveel af zou halen... Het idee, alles weer over doen, nee dat nooit!! Stel je voor, al die vogeltjes......

So, very carefully I started measuring and cutting... knees knocking......

Dus, heel voorzichtig aan het meten en snijden - ik stond echt wel wat te trillen op m'n benen....
The edge that was already there had to be cut a little bit narrower too.

Ook de smalle rand die er al om zat moest wat bijgeknipt worden.

But, after nearly a day's hard work, the border is sewn on....

Maar na bijna een dag hard werken zat hij er toch aan....

At least now I know how long the side-borders have to be, as they are a bit complicated. More about that next time..

Nu weet ik tenminste hoe lang de zij randen kunnen zijn want dat was nogal ingewikkeld. Meer daarover de volgende keer...

Take care
Jane

Sunday, 6 February 2011

In Schotland staat een huis.....A house in Scotland....

The fourth Home Sweet Home block, Thistle Hill, is finished. The thistle is enormous, but when we moved to our Scottish farm, they were bigger than me.....
I have thought a lot of the time we lived there, with lambs, and hens, and calves.... Not to forget the giant blue-purple thistles. The goldfinches loved them. And then the rose-garden, which was so overgrown that it took 20 wheelbarrows full of weeds before it looked nice..!
But it is nice to have the memories of that time in this quilt...

Het vierde huis van de Home Sweet Home quilt is af. De distel is wel erg groot, maar toen wij op onze boerderij in Schotland kwamen, groeiden ze daar ook hoger dan ik was.....
Ik heb wel veel geprakkizeerd over de tijd dat we daar woonden tijdens het maken van dit blok. De lammetjes, de kippen, de kalfjes, och wat was dat toch een leuke tijd.......En niet te vergeten die grote blauwpaarse distels waar de goudvinkjes altijd op af kwamen, en de rozentuin waar ik 20 kruiwagens vol onkruid uit weg haalde voordat je de rozen weer kon zien... heerlijke heel oude, geurende rozen...
Toch leuk, om nu die herrinneringen in zo'n quilt te hebben...


And there is even a Scottish bird. The red tartan was given me by a lady who made kilts. She gave me lots of left-over bits. Nice to make a quilt with them one day.
But the woollen fabric is a nightmare to applique with...I should have made felt of it first...

En daar is waarempel ook nog een Schots vogeltje. de rode tartan kreeg ik van een mevrouw die zelf kilts maakte. Ik vroeg haar eens of ze weleens kleine stukjes over had. Kreeg ik me toch een lading,,.! Wel leuk om ooit nog eens een lekker warme quilt van te maken.
Maar het is verschrikkelijk om te appliceren, die wollen stof.... Had ik natuurlijk eerst moeten vervilten...


Thank you all for your nice reactions on this quilt (DH Alan is sitting here glowing, because you all liked the white house..!) and on the Baltimore blocks. I'll show some more soon...

Allemaal nog bedankt voor jullie leuke reacties op deze huizenblokken, (mijn liefste Alan zit hier gelukzalig te kijken omdat jullie allemaal het witte huis mooi vonden...) en de Baltimore. De anderen krijgen jullie binnenkort ook te zien...

groetjes
Jane

Friday, 4 February 2011

Baltimore feast.......Baltimore feestje...

In between the Home Sweet Home blocks I am working on the Baltimore border. The top and bottom borders are finished, with lots of little birds flying around, but the side-borders are totally different. I had got stuck on them, but found a solution. More about that next time.

Tussen de Home Sweet Home huizen door ben ik ook nog bezig met mijn Baltimore rand. De bovenste en onderste randen zijn klaar, met 40 vogeltjes die druk heen en weer vliegen, en nu zijn de zij-randen aan de beurt, die weer geheel anders worden. Ik zat er een beetje mee, maar heb nu een oplossing gevonden. Volgende keer meer daarover.


While I am doing that, you might like to see a few of the blocks for this quilt (if you click on the pictures you can see them bigger).
This is the first block I made, 'Fleur de Lys'. Very simple, but fun to do...

Terwijl ik daarmee bezig ben, vinden jullie het misschien wel leuk een paar blokken te zien van deze Baltimore. (Als je erop klikt zie je ze groter). De Quiltmutsen hebben ze al gezien toen ik in Nederland was in September.
Dit is een van de eersten, 'Fleur de Lys', vrij eenvoudig, maar zo leuk om te doen...

I did not have the patience to wait for the background fabric that I had ordered, so this one will go on the back as a label (another job I don't have to do anymore...:)) There is plenty of room to write things.
The second one was 'Wreath of Strawberry Leaves', and there were so many inward points, I thought it was never going to be finished...!

Ik had geen geduld om te wachten op de achtergrondstof die ik besteld had, dus deze komt straks als label op de achterkant. Dat geeft niet want dan heb ik meteen al een label...:o)
En er is overal ruimte om iets in te schrijven.
De tweede die ik deed, 'Wreath of Strawberry Leaves',  had vreselijk veel inkepingen, en ik dacht dat er nooit een eind aan zou komen...!

The third block was reverse applique. She taught this in her class last week.
I really loved making this block.

Het derde blok was reverse applique. Zij gaf dit vorige week ook op als techniek in haar les.
Wat vond ik dit fantastisch leuk om te doen!

Perhaps you want to see a close-up of the bird?

Misschien wel leuk om een vogeltje van dichtbij te zien?

One more block for now, I will show the others next time...
This was the fourth one 'Divine Guidance', much more geometric....

En dan nog een blok - de rest komt de volgende keer.
Dit was de vierde, 'Divine Guidance', ineens weer heel anders.... veel meer geometrisch....


I shall carry on sewing the border, and finish the house, and I'll also find some fabrics for the next house!

Nu ga ik weer verder met de Baltimore rand, en ook nog even het huis afmaken en stofjes zoeken voor het volgende huis!

Take care
Jane

Wednesday, 2 February 2011

White is white..............wit is wit!!!

When I made the house for this block, my DH said that it didn't look very white. I agreed but it would get better when the windows were in..... So I set to work...
However, after the door and several windows were in, it seemed to fall away into the background. I could have seen it already of course....

Toen ik het huis voor dit blok maakte, zei mijn DH, dat is niet erg wit, als je een wit huis wilt. Nee, dat was ook zo, maar ik wilde het ook niet spierwit. En met de ramen erop zou het vast wel witter lijken.....Dus ik vrolijk de deur en twee ramen erop appliceren.
Toen zag ik het zelf ook wel, het huis zonk helemaal weg in de achtergrond. Ik had het hier eigenlijk al wel kunnen zien.......
So...... the only thing to do was to look for another fabric. Fortunately I had one which I had looked at, but not used, thinking that it was too white. It actually looked a lot nicer....sigh....so everything off ...... and start again...!! But this is what it looks like now, and you have to agree that it definitely looks white!

Dus... er zat niets anders op dan op zoek te gaan naar een ander stofje. Gelukkig had ik iets waar ik wel naar had gekeken, maar niet had gebruikt, want ik dacht dat hij te wit was. Deze stond ook eigenlijk wel veel mooier.... zucht...baal...zucht... de hele handel er weer af, deur, raampjes, heuvel, huis,... wederom spelden, rijgen en appliceren.... Maar zo ziet het er nu uit...

En zeg nu zelf, het wordt wel echt een wit huis, met een mooie streepjesstof.

And then a little encouragement for Dear Jane makers. We have never slept so well as with this wonderful quilt on our bed. Every morning I enjoy the play of light on the quilted blocks.
Keep courage, it will get finished..!!

Dan nog even een bemoediging voor Dear Jane makers. Wij hebben nog nooit zo lekker geslapen als met deze heerlijke quilt op ons bed. En elke morgen viond ik het weer zo leuk om het spel van het licht op die gequilte blokjes te zien. Wilde dit toch even delen...
Houd de moed erin. Hij komt echt af!!

Tada! :o)
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...