Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Tuesday, 29 March 2011

Sleepy Blue-Tit...........Slaperig Pimpelmeesje.........

Yesterday in the afternoon I saw this on the ground by the back-door, a fluffy little ball, sitting very still......

Gistermiddag zag ik dit bij de achterdeur, een zacht bolletje dat daar doodstil in de tuin zat....
When I went to it and touched it, a little head came out of the feathers...it was a sleeping blue-tit! I thought he might perhaps want some water, and yes, he did, but afterwards he went straight back to sleep. My beloved took a video of it........you can see it below:

Toen ik er naar toe ging en het aanraakte, kwam het kopje uit de veren...het was een slapend pimpelmeesje!
Ik dacht dat hij misschien wel wat water zou willen, en ja hoor, maar daarna sliep hij gewoon weer verder...Mijn liefste maakte een filmpje.....hier kun je het zien:

When it was a bit later, he was still asleep, so I put him in a box in the shed with some food and water. This morning I went to look, and the little bird had flown away! Probably through one of the small holes in the roof. It was sweet though, I had never seen a blue-tit asleep.....
And in the meantime the centre of the Welsh quilt is done, so I can start on the borders.


Toen het wat donkerder werd, sliep hij nog steeds, dus ik heb hem in een doos in de schuur gezet, met wat voer en water. Vanmorgen gauw gekeken, en..het vogeltje was gevlogen..!! Door een gaatje in het dak, denk ik. Toch wel heel lief, ik had nog nooit een pimpelmeesje zien slapen......
En intussen is het middenblok van de Welsh quilt ook klaar - nu kan ik met de randen beginnen.
Have a nice day!

Fijne dag!

Jane

Sunday, 27 March 2011

Three houses..............Drie huisjes..............

In between doing the applique, I put together, by hand, the first three houses of the Home Sweet Home quilt. (From the book by Barb Adams and Alma Allen). It is beginning to look like something!

Terwijl ik bezig ben met appliceren heb ik even de eerste 3 huisjes aan elkaar gezet - met de hand, want de hele quilt wordt met de hand gemaakt. Het is de huisjes quilt uit het boek 'Home Sweet Home' van Barb Adams en Alma Allen. Het begint er al wel leuk uit te zien zo.

The Album on the Mary Simon block looks more like a book now.... I did get a few questions about the overlay and some other things. I'll talk about that next time.

En het Album op het Mary Simon block ziet er ook al wat meer uit als een boek..... Ik heb wat vragen gehad over overlay en wat andere dingen, die zal ik volgende keer laten zien.
The sweet little cream jug in the photo has a story behind it. When I still lived in the Lake District, before I got married and moved away from there, I often visited my friends, Mr and Mrs Bright. They had an enormous house with at least 10 bedrooms, and large grounds. Every time I went there Mrs Bright gave me a little bouquet of flowers fresh from the garden. She called it a 'Tussie-Mussie'. On one occasion she also gave me this sweet old cream jug.
I still often pick small flowers from the garden, and so the 'tussie-mussie' tradition is carried on.

Het piep-kleine roomkannetje in de foto heeft ook een geschiedenis. Toen ik nog in het Lake District woonde, ging ik vaak bij mijn vrienden, Mr en Mrs Bright op bezoek. Zij hadden een enorm huis met wel 10 slaapkamers, en enorm grote tuinen. Elke keer kreeg ik een heel klein bosje bloemetjes, vers uit de tuin, van alles wat. Mrs Bright noemde het een 'Tussie-Mussie'. Op een keer kreeg ik ook dit schattige oude witte room-kannetje erbij.
Dus hier staan wel vaker bloemetjes uit de tuin op. Dus na al die jaren is er nog steeds de 'tussie-mussie' traditie.

The weather has been beautiful, and then the garden is calling quite loud! While I was weeding I suddenly saw this little March violet, ....like a sweet spring surprise....

Het was zulk prachtig weer hier, dan roept de tuin ook wel erg hard. Terwijl ik zo bezig was zag ik opeens dit kleine Maartse viooltje.... zomaar, als een lieve lente verrassing...
Have a nice day!

Fijne dag allemaal!

Jane

Wednesday, 23 March 2011

Civil War Bride and a day out......Civil War Bride en een dagje uit....

In between everything else, I have prepared the third block of the Civil War Bride quilt. You can see a picture of it here. The pattern by Corliss Searcey is based on an old quilt (of course....). I ordered the pattern from Australia, en so far I have only done 2 blocks.... The photo of this block does not look very good, as everything is basted, but without the flower stems. But that will change when I start the applique.

Tussendoor nog even het derde blok van de Civil War Bride quilt voorbereid. Je kunt van deze quilt hier een plaatje zien. Het patroon getekend door Corliss Searcey is gebaseerd op een oude quilt (natuurlijk.....).
Het patroon heb ik in Australie besteld, en ik heb nog maar 2 blokken klaar... Het is geen gezicht op deze foto, want alle stukjes zijn er op geregen, maar zonder de bloemstengels. Nou ja, dat komt wel als ik ga appliceren.
Yesterday, today and tomorrow not much is happening, as our son and daughter-in-law are visiting us. The weather is glorious, so we went to the beach today for a picnic...

Gisteren, vandaag en morgen wordt er niet veel gedaan, want onze zoon en schoondochter zijn een paar dagen op visite.
Het is prachtig weer, dus even naar het strand vandaag, boterhammetjes mee....

A nice small village, Llansteffan, close to the sea, at the end of the Towy estuary. The river that comes by us ends in the sea there.

Een lief klein dorpje, Llansteffan, dicht bij de zee, aan de uitmonding van een baai. De rivier Towy die bij ons langs komt, loopt daar de zee in.

It is only 15 minutes drive from us, nice and close...

Het is maar een kwartiertje rijden, dus lekker dichtbij....


Running over the beach.....

Heerlijk over het strand gerend....

And then up the mountain, because there is an old Welsh castle.....

En daarna de berg op, want daar staat een oud Welsh kasteel...........

You are allowed to look around the ruins of the castle, and it is free...! There are lovely views..

Je mag overal gratis rond kijken, en er zijn prachtige uitzichten...

There are openings in the walls all around, and it is as if the walls have faces that have looked out on this ancient landscape for hundreds of years...

De oude raam-openingen zien uit op het oude landschap, en de muren lijken wel gezichten die dat landschap al honderden jaren hebben bekeken...

And then suddenly there is a well. I can imagine them carting water up all those stairs.....Our taps are a lot easier. But I can remember that my grandfather's farm in Holland had a well, and my uncles used to draw water with a bucket...

En dan opeens kom je ook nog een oude put tegen. Ik zie ze al sjouwen, met emmers al die trappen op. Dan hebben wij het maar gemakkelijk met onze kranen. Ik weet trouwens nog wel dat mijn Opa's boerderij  in Ommen ook een put had, waar water uit getrokken werd met een emmer...

Enjoy your day!

Fijne dag!
Jane

Sunday, 20 March 2011

Mary Simon layers........Mary Simon laagjes....

Making a Baltimore block, especially one of the Mary Simon blocks, demands patience. There are quite a few layers as so many pieces overlap each other. So they have to be built up carefully, otherwise you have to do some reverse stitching...
The first layer of the 5th block is down. 49 pieces, but in total there are 126, so I can keep going for a while. All those pieces look a bit lonely, but not for long.....

Met zo'n Baltimore blok moet je echt wel geduld hebben, vooral bij zulke ingewikkelde als de Mary Simon. Want het moet in laagjes worden opgebouwd. Zoveel stukjes zitten onder en over elkaar, en dat is soms wel even uitkijken als je niet alles weer wilt uithalen.
De eerste laag zit vast van het vijfde Mary Simon blok. Het zijn er 49, en het totaal is 126, dus ik kan nog wel even... Al die stukjes zien er wat eenzaam uit, maar dat zal niet lang duren....


The whole block goes back under the overlay, and more pieces are pinned on. All the pieces are in different bags, according to colour.

Nu kan het weer onder de overlay en er kunnen wederom veel stukjes opgespeld worden. Alle stukjes zitten in verschillende zakjes, gesorteerd bij kleur.
I love building these blocks. You can see the picture grow and with every layer it becomes more beautiful. It already looks better now......

Ik vind het heerlijk, dat langzame bouwwerk. Je ziet het groeien, en het wordt steeds mooier.
Het ziet er al weer veel beter uit....
Just a close-up....

Hier nog even een close-up....
And in the meantime I have received a beautiful book  'The Art of Elegant Hand Embroidery' by Janice Vaine. It is a lovely hardback, has a CD with patterns enclosed, and has not been published long.

En intussen heb ik er weer een prachtig boek bijgekregen, 'The Art of Elegant Hand Embroidery' door Janice Vaine. Er zit ook nog een CD in met patronen, en het is nog maar pas verschenen.
I also want to show you our neighbours on the other side of the road. It is dusk, and the moon has come up already....

En ik wil jullie ook onze overbuurtjes nog even laten zien. Het is al bijna avond, en de maan is er al...
As you can see, we have nice neighbours....... They look at me as if I am from another planet...perhaps they are right...
Have a nice day!

Dus je ziet, er is leven genoeg om ons huisje.... Ze kijken me wel altijd aan alsof ik van een andere planeet kom....misschien hebben ze wel gelijk.....:o)
Fijne dag!
Jane

Wednesday, 16 March 2011

A house. a star, and Mary Simon...........Een huisje, een sterretje en Mary Simon...

Septimus is very happy. His house is finished, complete with stars, a garden, and 24 berries. I made a few more light berries, and used the same cards so that I could get 24, specially for him.... (click on the photo if you want a bigger picture)

Septimus is helemaal gelukkig. Zijn huisje is klaar, compleet met sterren, een tuin en 24 besjes. Ik heb er wat lichtere bijgemaakt, en dezelfde kaartjes gebruikt. Je kunt zo'n klein beertje toch niet zijn 24ste besje onthouden.....(klik op de foto als je hem groter wilt zien)
The Welsh Brecon Star quilt has grown a little too.....

En intussed is de Brecon Star quilt ook weer een beetje gegroeid.......

Because I always want some applique to do, I prepared the first layer of the next Mary Simon block - the Album. For in my easy chair by the woodburner, with my daylight lamp....
First I pinned all the first layer pieces under the overlay with the pattern on it....

Omdat ik altijd wat applique bij de hand wil hebben, is de eerste laag van het volgende Mary Simon blok ook klaar om mee te beginnen - het Album. Voor heerlijk in een luie stoel bij de kachel, onder mijn daglichtlamp....
Eerst alle stukjes van de onderste laag opgespeld onder het plastic waar het patroon op staat....

Then the overlay is taken off, so that I can start basting...

Daarna het plastic weg, zodat ik kan beginnen te rijgen...
And when that is finished I can start sewing at last..... that sounds as if I don't like the prep work. Actually I love all of it. Every new block is like a journey of discovery. First I have to try and find the right fabrics, which is a wonderful excuse for looking through my fabrics. Then drawing all the tempates on freezer-paper, which helps me to get to know the pattern...
Those have to be cut out, which I love doing, just like in the infant school. Then they have to be ironed onto the fabric. I draw around them with my white Clover pen, cut them out, and then at last I can start....

En als dat klaar is kan ik eindelijk beginnen te appliceren... dat klinkt alsof ik dit voorbereidende werk erg vind. Nee hoor, ik vind het altijd weer spannend, met ieder nieuw blok. Het is net een ontdekkingsreis. Eerst de goede stofjes vinden, wat een heerlijk excuus is om door al mijn stofjes te kijken. En dan alle malletjes op freezerpaper.... dat helpt om het patroon te leren kennen...
Die moeten dan uitgeknipt worden, heerlijk, net als op de kleuterschool. Daarna worden die op de stof gestreken. Daar teken ik omheen met een witte Clover pen, knip ze uit, en dan is het eindelijk zo ver....
Oh, I thought you might like to see a close-up of one of our neighbours, who loved posing...

O, en hier nog even een close up van een van onze buren die best graag wilde poseren....

Nice and cuddly, don't you think?
Enjoy your day!

Lekker knuffeltje he?
Fijne dag!

Jane

Monday, 14 March 2011

Berries.................Besjes.....

The last few days I have had a bad attack of sinusitis. But with rest (= sitting in an my favourite chair and sewing) and medicines, it is already beginning to get better.
And ..... the Berry Street block from the Home Sweet Home quilt is nearly finished.....

De afgelopen dagen heb ik een akelige voorhoofdonsteking gehad. Maar met rust (= in makkelijke stoel zitten lapjes aan mekaar naaien) en medicijnen begint het alweer wat beter te worden.
En .... Berry Street van de Home Sweet Home quilt is bijna af..........

The garden has to be attached, but the bushes are already standing around the house. Septimus is quite content, but has just reminded me, that there should be berries on the bushes, so that he can eat them.
He is very fussy....! And not just a few berries, but 24..!!
So I am making berries now. How? I draw round the template on thin cardboard, 24 times. Well, actually, I could only get 23 on the card, so don't tell Septimus.... 
Then I draw round the template on the wrong side of the fabric, and cut it out, adding a seam allowance. With a knotted thread I make running stitches all around the berry in the seam allowance - put the card inside, and pull tight. (Click on the photo to see it all bigger.)
 
De tuin moet er nog aan, maar de struiken staan al om het huis. Septimus is wel tevreden, maar heeft me er net aan herinnerd dat er ook nog besjes aan de struiken moeten, anders heeft hij niets te eten.
Wat een lastpost! Vierentwintig besjes nog maar liefst......!!
Dus maar even aan het besjes maken. Hoe ik dat doe? Het malletje leg ik op dun karton, en teken daaromheen, totdat ik er 24 heb. Nou ja, niets zeggen tegen Septimus, het zijn er maar 23, want het kaartje was niet groot genoeg.....!
Dan teken ik om het malletje aan de verkeerde kant van de stof, en knip het besje uit, met naadtoeslag. Daarna een knoopje in het garen, en even om het besje in de naadtoeslag rijgen - het kartonnetje erin leggen, en samentrekken.
Het lijken net ouderwetse stofknoopjes (als je de op de foto klikt, zie je het groter.)
A hot iron on it, then carefully loosen the thread and take the card out, pull the thread again, and the beautiful round berry is ready for applique.
We have new neighbours too.... Instead of white woollies, there are a group of enthusiastic young black ladies...."Welsh Blacks".....
 
Straks even het strijkijzer erop, en dan heel voorzichtig het draadje iets los maken, kartonnetje eruit wippen, draadje weer aantrekken, en je hebt een prachtig besje, wat zo geappliceerd kan worden.
We hebben ook nieuwe buren.... Inplaats van witte wolletjes zijn er een stel enthusiaste zwarte jonge dames... "Welsh Blacks".....
Have a nice day!
 
Fijne dag!
Jane

Thursday, 10 March 2011

Who won the Give-away????....Wie heeft de Give-away gewonnen???...

First of all a big thank you for all the birthday wishes! It was a special day, and I loved reading your reactions about what I would do with the money. Most of you read my thoughts.......fabrics, quilting books, and keep the rest for Dutch quiltshops....
Today I had planned for the grandchildren to draw the names of the winners, but that wasn't possible, soooo...we got in the car, and drove to 'Inhouse Quilting' in Narberth, a wonderful quiltshop, which is unfortunately closing on the 2nd of April. Until then, everything is for sale with 30% off....!!

Allereerst nog heel hartelijk dank voor jullie goede wensen voor mijn verjaardag. Het was een heel speciale dag, en nog leuker door al jullie reacties te lezen, vooral wat ik met het geld zou kunnen doen. De meesten hadden mijn gedachten geraden....... stofjes, quiltboeken, en de rest bewaren tot ik in de Nederlandse quiltwinkels kom....
Vandaag had ik de namen van de winnaars willen laten trekken door de kleinkinderen, maar dat kwam niet uit, dus.......zijn we in de auto gestapt en naar 'Inhouse Quilting' in Narberth gereden, een leuke quiltwinkel, die jammer genoeg per 2 April sluit..!
You can see the shop on the right in the picture. With 30% off, I had to buy a few things of course...
I asked the owners, if they could do me a favour and draw names out of the bag. They were very happy to do so.

Je ziet hem net rechts op de foto. In deze laatste maand is alles 30% korting....dus heb ik natuurlijk wel wat gekocht....
Ik vroeg de eigenaars of ze mij een genoegen wilden doen, en een naam uit de zak wilden trekken, en dat deden ze graag.

And the first name....for the first give-away....

En de eerste naam.... voor de eerste give-away...

5 meters of chintz border, was Wilma. She has this weblog (click).
Then she drew out the second name....

5 meter chintz rand, was......Wilma (Quiltende Wilma) van dit weblog (klik).
Daarna trok ze de tweede naam....
for the second give-away...

voor deze give-away....
and this is for...Anki (Annefred) who has this weblog (click).
Congratulations to both of you!
In the meantime I have ordered a few books, that have been on my wish-list a long time...

en deze is voor....Anki (Annefred), van dit weblog (klik).
Gefeliciteerd allebei!! Willen jullie mij je adres emailen? Mijn email staat bovenaan mijn weblog.

Intussen heb ik een paar boeken besteld, die ik al heel lang wilde hebben.....

and some fabrics....don't you love the way the fabrics on the right have been packed?

 en wat stofjes ...... Is het niet schattig hoe  het stapeltje rechts verpakt is met dat poezieplaatje?

The rest of the money I shall keep until I get to Holland...
And because I don't feel really happy unless I have some applique on the go, I started prepping my next Mary Simon block.....

De rest bewaar ik tot ik in Nederland kom....
En omdat ik me niet helemaal lekker voel als ik geen applique blok bij de hand heb, ben ik het 5e Mary Simon blok aan het prepareren...

Have a nice day!
P.S. I still feel terribly spoiled though....

Nog een fijne dag!
P.S - maar ik voel me nog wel steeds verschrikkelijk verwend......
Jane

Tuesday, 8 March 2011

Spring in Wales..........Lente in Wales

The weather has been so lovely that I went for a walk, not far, just around the block.

Het weer is hier al een hele week zo mooi, dat ik aan het wandelen ben gegaan. Niet ver, gewoon even een blokje om.
It is like being on holiday....only 5 minutes walk.....

Het is dan net of je op vakantie bent.....en maar 5 minuten lopen.....


There are lambs in the fields.....

En ja, er zijn lammetjes....

Basking in the sun.....

Ze liggen heerlijk te zonnen...

When you live in Wales, you can't help loving Welsh quilts. A few days ago I just had to make an antique Welsh quilt. Fabrics in the favourite colours of our granddaughter, because she was born in Wales, so this quilt will be for her eventually.

En als je in Wales woont, ben je natuurlijk wel helemaal weg van Welsh Quilts. Een paar dagen geleden moest het toch even.....een antieke quilt maken. Stofjes op tafel, in de lievelingskleuren van onze kleindochter, want die is in Wales geboren, dus wordt hij ooit voor haar.
Purple and pink, not really my colours, but sometimes it is good to do something different. So I made the templates, as I am piecing it by hand...

Paars en roze. niet iets wat ik uit mezelf zou doen, maar af en toe is het weleens goed om iets anders te ondernemen. Dus, malletjes gemaakt... ik zet hem met de hand in elkaar...

And a day later....

En een dagje later......

....the centre of the quilt in the top right of the book. I love making this, and I even begin to like the colours....!

.....het binnenste blokje van de quilt die rechtsboven op het boek staat. Heel leuk om te doen, die lange stroken, en ik begin zelfs de kleuren wel wat te vinden....!

And these beautiful fabrics I got for my birthday from our daughter and son in law....

Deze prachtige stofjes kreeg ik van onze dochter en schoonzoon....


Lastly a picture of our little visitors. They sat there happily eating the seeds for quite a while...

En dan nog even een paar van onze bezoekertjes...die daar een heel poosje heerlijk hebben zitten eten....

Until Thursday!

Tot donderdag!
Jane

Friday, 4 March 2011

Birthday give-away........!!!......Verjaardag give-away.....!!!...

Today is my birthday. I have been really spoilt, and feel in a festive mood. My beloved and I even sat on the beach in the sunshine...!
Lots of presents, and apparently more to come this weekend...

Vandaag ben ik jarig, en ik ben vreselijk verwend. Het is een echte feestdag. Ik heb zelfs al met mijn liefste aan het strand gezeten in de zonneschijn....!
Veel cadeautjes....en er schijnt nog meer te komen morgen....
A lot of money .. (guess what I shall do with that?)...beautiful CDs of Hans Bloemendal, a Jewish cantor in Amsterdam, and  of Bach's music, and a lovely scarf.
My cousin in Holland sent me some lovely things to make....

Veel geld..(raad eens wat ik daarmee ga doen?)... prachtige CDs van Hans Bloemendal, de Joodse voorzanger van de synagoge in Amsterdam, en van Bach, en een mooie shawl.
Van mijn nichtje Hetty kreeg ik leuke dingetjes om te maken....
Her daughter had made a lovely sheep card for me.

Haar dochter Jessica had een schattig schaap kaartje voor me gemaakt.

And our son knows what I need when I am quilting....chocolate, loads of it!!

En onze zoon weet ook wel wat je nodig hebt als je veel quilt......chocola....!!

It was such beautiful weather, we went to the beach nearby...

Het was zulk prachtig weer, dat we even naar het strand gingen hier in de buurt........
We were there until 3 o'clock this afternoon. I did bring something to stitch, a flower for the Berry Street garden.....just imagine doing nothing...

We zaten er tot drie uur vanmiddag. Ik had natuurlijk wel wat meegenomen, een bloemetje voor het tuintje van Berry Street.....je kunt toch niet zitten niets doen...?

Because it is such a wonderful day, I want you to enjoy it too. There are two different things I am giving away, one is 5 meters of the narrow edging that I put round my Baltimore blocks.....

En omdat ik me zo feestelijk voel wilde ik jullie laten mee-genieten.
Er zijn twee dingen die ik ga weggeven, 5 meter van het randje wat ik om mijn Baltimore blokken had gezet..
And a nice modern piece of fabric with berries - because I am working on the Berry Street block of the Home Sweet Home quilt...

En een leuk modern stofje omdat ik met Berry Street van Home Sweet Home bezig ben - op dit stofje zitten ook besjes....
The only thing you have to do is to leave a comment on this post, and a guess what I am going to do with the money. You don't have to guess right, I just fancy reading your suggestions...:o))
And you could mention which of the two fabrics you prefer...
You have until Wednesday evening, and on Thursday I shall draw two names out of the hat!

De enige voorwaarde is dat je een reactie op dit blogverhaal zet, en raadt wat ik met het geld ga doen. Je hoeft niet goed te raden hoor, ik vind het alleen leuk jullie suggesties te lezen.....:o))
En zeg ook even welke van de twee stofjes je het liefst hebt.
Je hebt de tijd tot woensdagavond, en donderdag zal ik twee namen uit de 'hoed' halen!

Have a nice day,
Fijne dag verder
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...