Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Thursday, 26 May 2011

The angel house........het engelhuisje...

Thank you all for your lovely and encouraging comments! I always try to reply by going to your blog, or email if there is no blog. If there is no email either, then I cannot do anything, but I still enjoy your comments.
I have a lot of trouble with Blogger at the moment, who insists that I am 'anonymous' and keeps wanting me to sign in all the time, without posting my comment. So, if you have not heard anything, then that is the reason. Hopefully he will sort himself out, now that I have posted again....:o)
I have not done much for a while, because I had terrible back-ache. The doctor thinks I have lifted up the youngest grandson too much...But it is getting better, so life is returning to normal.
The next block for Caleb's quilt 'All Around the Town' is finished.
The angel who lives there, floats above the house. It was a lovely block to make. Perhaps I shall put a white bike on the hill for if the angel feels like a change from flying....

Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle leuke en bemoedigende reacties! Ik probeer altijd alles te beantwoorden, door je blog te bezoeken en een reactie achter te laten, of te emailen als er geen blog is. Soms is er ook geen email en dan kan ik natuurlijk niets doen. Maar reacties zijn altijd erg leuk!
Ik heb trouwens wat moeite met Blogger op het moment, die vindt dat ik 'anoniem' ben, en me steeds maar weer laat intekenen zonder mijn reactie te plaatsen. Dus, als je nog niets hebt gehoord, dan ligt dat daaraan. Hopelijk komt hij tot andere gedachten nu ik weer geblogd heb...:o))
Even een poosje niet veel gedaan, want ik had vreselijke rugpijn. Toch te veel het jongste kleinkind opgetild, denkt de dokter. Maar het gaat weer wat beter, dus alles begint weer normaal te worden.
Het volgende blok voor Caleb's quilt 'All Around the Town' is af.
De engel die er woont, zweeft er boven, en het was heel leuk om te doen. Misschien moet er nog wel een wit fietsje in de tuin, voor als de engel eens een poosje geen zin heeft aan vliegen.......
A few close-ups, one of the angel...

Een paar close-ups, een van de engel....
and of the house and the hill where I shall put the bike later....

en van het huisje en de heuvel waar straks de fiets op komt te staan...
Apart from that I have not done much, although I did go to Malvern Quiltshow, last Saturday. I was not looking forward to it, because of my back, but my beloved husband thought it would be good for me to go. I did see nice quilts, and even bought some fabrics. There were so many, I could not bear to leave them all there.....

Verder heb ik niet veel uitgespookt, alleen wel even naar Malvern Quiltshow geweest, afgelopen zaterdag. Ik zag er wel tegenop om mijn rug, maar mijn geliefde hield vol dat het goed zou zijn voor me, dus hij is meegeweest. Ondanks de pijn ben ik overal langs geschuifeld, mooie quilts bekeken, en heb toch nog een paar lapjes gekocht. Ja, er waren er zoveel, die kun je toch echt niet allemaal laten liggen?
I want to use all of these for Baltimores (of course..!).
Have a nice day!

Het zijn allemaal stofjes die ik wil gebruiken in een Baltimore (natuurlijk!).
Nog een fijne dag
Jane

Tuesday, 17 May 2011

A very happy little bird..... Een zeer gelukkig vogeltje....

The bird has an eye now, so he can see all the berries!
After the first 100 berries I got into the swing of it, and quite enjoyed it! And the chainstitches were fun to do. Even so, I am very happy that it is finished. (click to see it bigger).

Nu het vogeltje een oogje heeft kan hij alle besjes zien!
Na de eerste honderd besjes had ik de slag te pakken, en toen vond ik het leuk om te doen. De piepleine kettingsteekjes gingen ook best vlug, maar ik ben toch wel blij dat hij af is. (klik om hem groter te zien).
Here a close-up:

En hier nog een close-up:
While I was working on this I often thought of years ago when we could eat red and black currants in the orchard of my grandfather's farm... I am behind my sister...

Steeds moest ik hierbij denken aan vroeger, toen we in de boomgaard op de boerderij van mijn opa rode en zwarte besjes mochten eten.... ik sta achter mijn zusje...
The berries block is from the 'Mary Simon' quilt. Here is a photo of the original of around 1840.... I have made 6 blocks, 19 more to go....

Het besjes blok is van de 'Mary Simon' quilt. Hier is een foto van de originele, uit ca. 1840....Ik heb er 6 af, dus nog 19 te doen.....
Now I am working again on the 'All Around the Town' quilt for Caleb.... This will be the 'Angelhouse'. The Angel's legs are already in the sky, and the wing was made of a blouse of Caleb's mother, a very sweet angel. Quite appropriate, don't you think? (click to see it bigger).

Nu ben ik weer hard aan het werk met de huisjesquilt voor Caleb......Het wordt 'Angelhouse', het huis van een engel. Haar beentjes vliegen al in de lucht, en de vleugel is gemaakt van een blouse van Caleb's moeder, een hele lieve engel. Best toepasselijk, vind je niet? (klik om te vergroten).

I also made a start on the next block of the Civil War Bride quilt.....

Ook ben ik begonnen met het volgende blok van de Civil War Bride quilt.....
And here is another little friend outside my sewing room...

En hier nog een vriendje buiten mijn werkkamer....
Isn't he beautiful?
Have a nice day

Wat is tie mooi he?
Groetjes
Jane

Friday, 13 May 2011

Welsh castle, sheep and berries....Kasteel in Wales, schapen en besjes

It has been a busy week, but I have been able to do something.
The Welsh castle block is finished at last, complete with Welsh flag and sheep. You can't really have a Welsh block without sheep. Welsh sheep have beautiful long tails. The daffodils in the corners are a national emblem of Wales.

Het is een drukke week geweest, maar ik heb toch nog wel wat kunnen doen.
Eindelijk is het kasteel in Wales klaar, compleet met vlag, en schaapjes. Die horen er toch echt wel bij in Wales.... Ze hebben van die mooie lange staarten.  De narcissen in de hoeken zijn een nationaal embleem van Wales.
There are a few lambs as well....

Er zitten ook nog een paar lammetjes bij.....
The Mary Simon berries are finished, but I made the unhappy decision to do the stems like the original - with tiny chainstitches.... So that will keep me occupied for some time... But it is my own fault of course. Why am I so ambitious in an age where micropens will do fine? I didn't realise it would take me so long....

En de Mary Simon besjes zijn af, maar ik had het onzalige idee om alle steeltjes, net als in het origineel, met piepkleine kettingsteekjes te doen. Dus daar ben ik nog wel een poosje zoet mee..... Ja, het is natuurlijk mijn eigen schuld. Ik dacht, dat 'doe ik wel even...' Met een micro-pen was het immers veel vlugger gegaan...?

When I was doing the cooking, earlier on, I saw this from the kitchen window... Just like a painting..!

Toen ik straks aan het koken was, zag ik dit vanuit de keuken....Het was net een schilderij...!

And now the chain-stitches are calling me. The woodburner is on, and I still have a few hours before bed-time....after I have done the journey through blog-land...
Enjoy your day!

En nu word ik geroepen door de ketting-steekjes. de kachel is aan, en ik heb nog een paar uurtjes. Maar eerst even de blog-ronde doen...
Fijne avond!

Jane

Thursday, 5 May 2011

The Good as Gold House...........

This house is so good as gold that it doesn't inspire me at all to any additions yet. I might put a bright blue car in fron of it eventually...

'Good as Gold' is een engelse term voor als kinderen heel braaf zijn en zoet zitten te spelen. 'Zo goed als goud...' Nou, dat is dus ook de naam voor dit huisje. Het heeft een goud-kleur, en is zo goed dat het me totaal niet inspireert om er iets grappigs bij te zetten. Misschien komt er straks wel een knal-blauw autotje voor te staan.

The hill on the right looks strange, but later on the hill from next door's house will overlap it.
This was the 5th block from the 'All Around the Town' pattern by Sue Garman.

Aan de rechterkant ziet de heuvel er heel raar uit, maar daar komt straks het heuveltje van het blok er naast overheen.
Dit was het 5e blok van 'All Around the Town' van Sue Garman.


Yesterday I went to 'Folly Farm' in Pembrokeshire with daughter, son-in-law and grandchildren. It is a sort of farm, zoo and amusement park all in one, especially for children. We had so much fun that I felt like a child myself....
There were giraffes.....they are so interesting.....

Gisteren ben ik met dochter, schoonzoon en kleinkinderen naar 'Folly Farm' in Pembrokeshire geweest. Een boerderij,  dierenpark en speeltuin, speciaal voor kinderen. Er waren zoveel leuke dingen dat ik me bijna zelf weer kind voelde....
Er waren ook giraffes, die hebben toch wel wat...
One of the highlights was going in the helter skelter with granddaughter. I presume most of you know that it is a British fairground attraction - a long slide all around a light-house look-alike building. Here we come......

En met kleindochtertje in de helter skelter.... Dat is net een grote vuurtoren. Je moet van binnen een heleboel trappen opklimmen, en dan helemaal bovenin op een glijbaan stappen, die er helemaal rond omheen gaat. Je voeten gaan in het uiteinde van een matje waar je op gaat zitten.  Met een noodgang zoef je dan naar beneden in het rond... Hier komen we aan...

And we slide quite a long way over the mat at the end....

En we glijden nog een heel eindje door over de cocosmat...
It was a lot of fun...!
Now back to the berries...only 43 to go.....
Have a nice day!

Maar wel heel erg leuk....!
En nu weer terug naar de besjes..........nog maar 43 te doen......
Fijne dag!

Jane

Monday, 2 May 2011

How are the berries?........Hoe gaat het eigenlijk met de besjes?....

That's a good question...very slowly. Partly because I am doing the town quilt, but also because I decided to baste some leaves, so that it looks a bit nicer. those berries were all hanging in the air, looking very strange. it will be more fun now to put them in the right place...

Ja, dat is een goede vraag.... het gaat heel langzaam. Omdat ik bezig ben met de huizenquilt, maar ook omdat ik eerst maar eens de blaadjes er heb opgezet. Dan lijkt het gewoon een beetje leuker. Die besjes hingen allemaal zo los in de lucht, en dan gaat de lol er een beetje af....
Later all those berries have to be attached to the stem by embroidered twigs.
And all the time I see this - every day a few more....

Straks moeten trouwens al die besjes aan elkaar gezet worden met geborduurde steeltjes.
En zo ziet het er hier steeds uit - elke dag een paar er bij...
My little friend sat in the cherry tree outside my workroom - every morning he comes to the back door, begging for little bits of food...

Mijn kleine vriendje zat zo mooi in de boom buiten mijn werkkamer... elke morgen komt hij bij de achterdeur even bedelen om iets te eten....

 Now it is high time that I visited some other blogs...! Have a nice day!

En nu wordt het hoog tijd dat ik eens wat andere blogs ga bezoeken...! Fijne avond!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...