Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 24 August 2011

The Flag House........... Het Vlaggenhuisje

The last block is finished!!!
The British flag was fun to do, although a bit fiddly, and of course not like the pattern. The sun looks a bit strange, but he is missing his sunbeams. I can't put them on until all the blocks are together.

Het laatste blok is af!!!
Met de Britse vlag erop, dus helemaal afgeweken van het patroon. De zon staat nog wat gek te kijken, want de zonnestralen kunnen er pas op als alles in elkaar zit.
But look and see what else I did this afternoon?

Maar kijk eens wat ik verder nog gedaan heb vanmiddag?
And here another corner of three blocks together...

En hier nog een hoek van drie blokken aan elkaar....
Later on I shall applique sunbeams and stars. Strange really, all in the same quilt..! But then, in quilts everything is possible. The cars have to wait until the road has been sewn on. And I have to go to the quiltshop tomorrow to buy fabric for that..!
The weather has been beautiful here the last few days, so my dearest and I went to some farms. (my husband's hobby is filming agriculture)..

Straks ga ik zonnestralen appliceren, en sterren. De autotjes moeten nog even wachten totdat het weggetje eromheen zit. Moet ik toch warempel morgen naar de quiltshop om daar een stofje voor te kopen...!
Het is hier trouwens prachtig weer geweest de afgelopen dagen, dus we zijn de boer op geweest..(het filmen van werk op het land is een hobby van mijn man)..

It was lovely to walk in the fields again... and I could not resist taking this photo. She was really posing..!

Heerlijk weer eens in een weiland te lopen..... en ik kon het toch echt niet laten om hiervan een foto te maken. Ze stond zo te poseren!

To work now on the sunbeams!
Tomorrow I shall go blog-hopping, and see what you have all been up to.
Have a nice day.

En nu hard aan het werk!
Morgen ga ik alle blogjes langs die ik verwaarloosd heb.
groetjes,
JaneSunday, 21 August 2011

A cosy House......Een gezellig Huisje

This looks like a fun house to live in. Come to think of it, it does remind me of our house. Nice extra roof for a veranda, high conifers where the wind blows through, and a lovely quilt-room with a nice view, what else does one need?

Hier zou ik geloof ik best willen wonen, maar het doet me dan ook wel denken aan ons huis. Een leuk afdak met een veranda, en hoge naaldbomen waar de wind zo mooi door ruist. Dan nog een leuke quiltkamer met een mooi uitzicht, en wat wil je nog meer?
Oh, and of course the 'grannies' as we call them, our lovely grandchildren, looking out of the windows....

O ja, de lieve kleinkindertjes zijn er ook nog, die kijken uit de bovenramen....
So, now I have started on the last house, but there are soooo many windows,  I counted at least 13!
perhaps I could try the sewing machine method again...surely it can't be that difficult?...

En nu ben ik braaf aan het laatste blok begonnen... maar daar zijn zoveel raampjes, 13 maar liefst!
Dus toch nog maar weer even die machine methode proberen...dat moet toch lukken?....
Three hours later... perhaps it is.... for me, anyway. The house will be too narrow, so take off some walls, and substitute wider fabrics....
Fortunately, there is Mr. SeamRipper, always very helpful...

Drie uur later... nee dus! Het huis wordt nu veel te smal, dus er maar weer een muurtje af, en wat breders er voor in de plaats......
Gelukkig is er een handig instrumentje voor...
How do I get into such a state? Perhaps my brains are only geared up for applique... I don't suppose my ruler is faulty...? If only I lived in Holland, I would go and visit someone who makes beautiful quilts on the machine, for example Jeannet..... She could do with some cheering up anyway...
And now I have to fabricate a British flag for the Flag House (the last block!)
Bye for now,

Hoe dat nou toch komt? Misschien heb ik alleen maar applique hersens of zoiets. Er zal toch niets fout zijn met mijn meetlatje......?Als ik nu maar in Nederland woonde, dan kwam ik eens even langs bij iemand die razend goed is met de machine en er prachtige quilts op maakt, Jeannet bijvoorbeeld....... Die kan trouwens wel een opkikkertje gebruiken...
Nu moet ik ook nog even een Britse vlag in elkaar frutselen voor het Vlaggen-huisje (laatste blok!).
Doei,

Jane

Wednesday, 17 August 2011

Church on the Hill and an 89 year old..........Kerkje op de heuvel en een 89 jarige...

Almost every village has a church, and this one is no exception. I asked Caleb what he would like me to write on the church, and without hesitation he said 'Jesus is coming soon'. I have to put some 'things' on the hills, but I have to think about that. A lot of thinking will have to be done before this quilt is finished....!

Bijna elk dorp heeft wel een kerkje, dus deze ook. Ik vroeg Caleb wat voor woorden hij er op wilde, en zonder aarzeling zei hij 'Jesus is coming soon' (Jezus komt spoedig), dus dat staat erop.  Er moet nog wel wat op de heuveltjes, maar daar moet ik nog eens even over nadenken. Je ziet, er moet nog heel wat gedacht worden voordat deze quilt klaar is...!
The house had to have a chicken on the roof, and I had already prepared the pattern, when I suddenly came across this while cleaning a kitchen cupboard. Years ago my favourite aunt gave us a pot with lovely plum-jam, and this was the fabric she had used for the cover.....yes, a chicken....!

Er moest ook een kip op het dak van het huis, en ik had de patroondeeltjes al klaar gelegd, toen ik opeens dit weer tegenkwam (keukenkastje opruimen!). Jaren geleden gaf mijn lievelingstante ons een pot met pruimenjam, met een schattig stofje erover, en zowaar een kip erop.....

The chicken was a little on the light side, but I thought that it would look fine against the blue sky. The legs I embroidered, as they were just too fine for applique (I thought).

Ze was wel een beetje licht van kleur, maar ik dacht dat het tegen de blauwe lucht wel goed zou uitkomen. En ziedaar.... De pootjes heb ik er maar opgeborduurd, dat was met applique niet te doen (vond ik).

Talking about birds, when I was embroidering the legs, there was a loud bang against the window. And there on the concrete outside, sat a dazed sparrow-hawk. I think he must have just missed that little sparrow he had his beady eye on..! Look at that beak! (click to see it bigger).

Over vogels gesproken, toen ik de pootjes aan het borduren was, hoorde ik opeens een harde knal tegen het raam. Gauw even kijken..... en daar zat een beduusde sperwer! Ik denk dat hij het musje net gemist heeft! Griezelig hoor, die snavel ....(klik om het groter te zien).

My workroom is looking nice and tidy again (how long will that last?), with a beautiful hard floor. Every time I go in there I enjoy looking at it!

Mijn werkkamer begint er nu weer heerlijk netjes uit te zien (hoe lang zal dat duren?), met een prachtige harde vloer. Elke keer als ik er binnenloop, geniet ik!
But, you will say, what about the 89 year old? We have a new inhabitant, who will be 90 next year....

Maar jullie zullen zeggen, wat is er dan met die 89 jarige? We hebben een nieuwe bewoonster in huis, die volgend jaar 90 wordt.....
Ever since I was small I have wanted one of these, and now she is here at last. It was fun to sort out the drawers, you name it, it was there! The owner had a stroke 3 years ago, and could no longer use it. So now I am hoping to practice my piecing skills (non existent at the moment). Who knows, one day.....!
And last night I looked up from my applique, and saw this:

Al sinds ik klein was heb ik al zo'n prachtige naaimachine gewild, en nu is ze er eindelijk. Het was leuk om de laatjes uit te zoeken, er zat van alles in. De eigenaar had 3 jaar geleden een TIA gehad, en kon haar niet meer gebruiken, dus nu hoop ik er mijn naaimachine kunst op te beoefenen. Wie weet, leer ik ooit nog eens lapjes aan elkaar naaien, die niet veel te groot of te klein uitvallen!
En gisteravond keek ik op van mijn applique, en zag dit:
Now I shall carry on with the penultimate block of Caleb's 'All Around the Town' quilt.
Tada (as they say in Wales)

Nu ga ik verder met het op een na laatste blok voor Caleb's quilt 'All Around the Town'.
groetjes
Jane

Sunday, 7 August 2011

Old McDonald had a Farm......

It is done - the farm is finished, complete with cows and sheep. Only, the sheep are not stitched down yet, because first I have to attach the next block.

Het is gelukt - de boerderij is af, compleet met koeien, en schapen. Maar de schapen zijn er nog niet op ge-appliceerd, want eerst moet het volgende blok eraan vast.
Those cows, cheating really, just cut them out of a nice fabric with cows in, and applique them on a different background (lovely farmland fabric from Stegeman in Staphorst), and they look quite life-like. I am glad there is a nice word for it, "Broderie Perse", otherwise I wouldn't feel so happy, probably.
The cows look as if they have strayed from their own grass field though....perhaps they were fed up with always grass....

De koeien, ja dat is natuurlijk wel gemakkelijk, je knipt ze uit een mooi koeienstofje, appliceert ze op de achtergrond, een leuk stofje met weilanden van Stegeman in Staphorst), en het lijkt net echt. Gelukkig maar dat er zo'n mooi woord voor is "Broderie Perse", anders zou ik me er misschien niet zo lekker bij voelen.
De koeien zijn volgens mij ontsnapt uit hun eigen graslandje....Ach, die zullen ook wel eens wat anders willen...
I am getting distracted all the time, because the skies are so beautiful, and I keep wanting to look outside. there are some very dark skies at times, and some majestic clouds. Everey so often we get a very small shower. Perhaps just as well, when I think of the floods in Northern England and Scotland...

Ik word trouwens steeds afgeleid, want het is steeds prachtig om naar buiten te kijken. Er komen vreselijk donkere luchten langs, maar toch komt er maar af en toe een heel klein buitje uit. Misschien ook wel goed, als ik denk aan al die overstromingen in Noord Engeland en Schotland...


Enjoy your day!

Hartelijke groeten,
Jane

Thursday, 4 August 2011

Half Around the Town.........

Since coming back from Holland I haven't really been able to get going. I still feel that I have nothing to say, which of course, is not true. My sewing room looks as if a bomb has hit it, because I have to move everything into the spare room. Next week I am getting a new wooden floor, instead of the old carpet that hangs on to all the threads..... But why do I have so much stuff...?
However, I am at last working on the next block for Caleb's quilt, and I have put together half of the blocks, so that it is beginning to look like something. All sorts of things still have to be added, and the hills need stitching down, but it is a beginning...

Sinds Nederland kan ik maar slecht op gang komen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik eigenlijk niets te vertellen heb, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Mijn hobbykamer ziet er verschrikkelijk uit, want ik moet alles verhuizen naar de logeerkamer. Volgende week krijg ik een nieuwe houten vloer inplaats van de oude vloerbedekking die alle draadjes vasthoudt..! Maar waarom heb ik zoveel spullen...?
Maar ik ben nu eindelijk bezig met het volgende blok voor de quilt voor Caleb, en ongeveer de helft van de blokken heb ik aan elkaar gezet. Er moeten nog allerlei dingetjes bij, en de heuveltjes moeten nog vastgezet worden, maar... het begin is er.
During the next week or so I shall have to think about what sorts of things to add to the hill-gardens. There are so many possibilities, I just need some inspiration.
But now I have to go and see some of your blogs, because I have been dreadfully neglecting you all !
Have a nice day!

De komende weken moet ik eens goed nadenken over 'dingetjes' in de heuvel-tuintjes die er nog kaal uitzien. Er zijn zoveel mogelijkheden, ik heb gewoon wat inspiratie nodig.
Maar nu eerst eens even door blogland, want ik heb jullie allemaal schandelijk verwaarloosd de afgelopen weken!
Groetjes
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...