Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Monday, 31 October 2011

Laatste steekjes..........Last stitches.....

The last stitches take so long...! I want to finish this quilt, and it is almost done. A quilted surface always looks lovely in the sun....

De laatste loodjes wegen wel altijd het zwaarst......ik ben als een gek aan het doorpitten, want hij moet nu echt af! Maar wat staat zo'n gequilte oppervlakte altijd mooi in de zon....
Nice and cuddly for when it gets cold.
I need to do a few more pieces of sky....

Om heerlijk in weg te kruipen als het koud wordt.
Nog een paar stukjes lucht....
...and here and there a few bits that I had forgotten, like the small roof on the tiny Welsh cottage. I was not sure how to quilt that, but my DH had a wonderful idea. 'Croeso', which means 'Welcome'.
It is difficult to see it on the photo...(click on it to see it better)

...en hier en daar wat dingetjes die ik vergeten ben, zoals het kleine dak van het piepkleine huisje in Wales. Ik wist even niet wat ik darmee moest, maar mijn DH had weer eens een geweldig idee. 'Daar moet 'croeso' op', zei hij. Croeso betekent 'Welkom'.
Jammer dat het niet goed te zien is op de foto......(klik erop om hem groter te zien)
 
One hill by the sea had to be done, and I decided to quilt a leaf round the whitest leaves. It was a surprise to see that the darker parts formed starfish...

Er moest ook nog een heuveltje bij de zee doorgepit, en ik besloot om een blaadje om de witste blaadjes te quilten. Het grappige was dat de donkere gedeeltes opeens grillige zeesterren vormden.....
The narrow road with the cars on has been done too. This was what Teresa did with hers. She quilted all the addresses in it where she had lived. Caleb is now in his 4th home, so I quilted one address in each side.
His first town in Wales was called Ynysybwl. Isn't that a lovely name.....?

De bruine weg waar de autos op rijden is ook klaar. Dit was een idee van Teresa.  Zij quiltte er alle adressen in waar ze ooit had gewoond. Caleb woont nu in zijn vierde huis, dus dat kwam goed uit, met aan elke kant een adres.
Zijn eerste huis in Wales was in een stadje dat Ynysybwl heet. Is dat geen prachtige naam....?
In a few days time it is Caleb's birthday, so I shall give it to him then. to celebrate, I am going to put the pattern as a Give-away on my blog. If you like this pattern, keep an eye on my blog!
And now I am going back under the quilt to quilt the last stitches. It is really autumn here, with wonderful strange skies. Sometimes everything looks pink...

Over een paar dagen is het zijn verjaardag, dus dan moet het af. Om dat te vieren, ga ik het patroon als een Give-Away op mijn blog zetten, dus als je dit patroon leuk vindt, houd dan dit blog goed in de gaten.
Ik ga weer lekker onder de quilt duiken om de laatste steekjes te doen. Het is hier echt herfst, met af en toe van die vreemd-mooie luchten. Soms lijkt alles roze....
Enjoy today!

groetjes

Jane

Tuesday, 25 October 2011

In Holland staat een huis........There is a house in Holland......

What is this?
A beautiful stained glass window?

Wat is dat nou?
Een mooi glas in lood raampje?
It does look a bit like one, but it is a quilt top which is still growing, made by a very special woman, in a beautiful old house in Holland.

Het lijkt er inderdaad wel op. Maar het is een quilt in wording, gemaakt door een heel speciaal iemand, in een prachtig oud huis in Nederland.
Here you can see how it is the sun, enchanting the fabrics. That is how I felt..... enchanted. And I am not the only one, because the thimble pattern of this quilt has enchanted many people all over the world.
Although it is a busy week, there was time to arrange to visit someone, and to see her quilts.....can you guess?
She lives in a wonderful old Dutch town with a harbour.....


Nu kun je zien dat het de zon is die de stofjes betovert.
Zo voelde ik me ook....betoverd, en ik ben de enige niet, want het vingerhoedjes-virus heeft zich overal verspreid, en niet alleen in Nederland!
Ondanks een drukke week was er toch nog tijd om af te spreken iemand te bezoeken, en haar quilts te zien........raden jullie het al?
Ze woont in een prachtig oud havenstadje.....
there are a lot of houses with lovely gables....

er staan heel veel huisjes met mooie geveltjes.....
a nice view over the water......

een lief doorkijkje over het water.....
and there is even a ship on a roof....

en er staat zelfs een schip op een dak....
and here I stand in front of one of her breath taking quilts...the Nearly Insane....

en hier sta ik voor een van haar adembenemend mooie quilts - de Nearly Insane....
It is difficult to describe how beautiful it is. But that can be said of all her quilts. Every one is almost more beautiful than the others.  There is something about them that is quite overwhelming.
They look and feel like precious museum pieces, beautifully made and with lovely colours.
And  now I expect you know who it is....?
Yes, Supergoof! (click)

Het is niet onder woorden te brengen hoe mooi die is. Maar dat geldt voor al haar quilts. De een is nog mooier dan de andere. Er straalt iets van uit wat je helemaal overweldigt.
Het lijken wel kostbare museumstukken, prachtig van kleur, en zo mooi en vol liefde gemaakt.
En nu weten jullie het vast al....?
Jawel, Supergoof! (klik)
Can you understand that I could not sleep that night, thinking of all that beauty? I had no idea that her baskets were so incredibly small. I really love them.
Of course I am very happy and thankful that this was possible while staying in Holland.  Thank you, Supergoof!
Have a nice day!


Kunnen jullie begrijpen dat ik 's nachts helemaal niet slapen kon van al dat moois? Ik had ook geen idee dat haar mandjes zo piepklein waren. Daar ben ik helemaal weg van.
Ik ben erg blij en dankbaar dat dit mogelijk was tijdens mijn weekje in Nederland! Dank je wel, Supergoof!

groetjes,

Jane

Wednesday, 19 October 2011

Tien jaar geleden.........Ten years ago......

I was starting to make a quilt for our daughter. She did not want a sampler quilt, but when she saw my book of Amish quilts, she liked them. But not in those colours.
So off I went to the quilt shop, and bought plain fabrics in the colours she wanted....

Tien jaar geleden wilde ik een quilt maken voor onze dochter. Ze wilde geen quilt met blokken, maar toen ze mijn boek met Amish quilts zag, vond ze die heel mooi, maar niet in die kleuren. Dus ik ging naar de quiltshop om kleuren te kopen die zij mooi vond....
In the centre she wanted a landscape with bible texts all around. The hand-quilting was fun, and the whole quilt was finished in about 4 months. It is a big double bed size one, and when I saw it again last week, I was amazed how bright the colours are after lots of washings! Here is a picture of the back..

In het midden wilde ze een landschapje met bijbelteksten eromheen. Het was heel leuk werk om deze met de hand door te quilten, en de hele quilt was in 4 maanden klaar. Het is een grote, en toen ik haar vorige week weer zag, was ik er verbaasd over dat de kleuren nog zo mooi helder zijn, na al die tijd! hier is een foto van de achterkant....
Last Saturday we went to see a ploughing match, with lots of vintage tractors....

Vorige week even naar een ploeg wedstrijd geweest, met heel veel oude trekkers....
On the way back, we came past the coast of North Pembrokeshire....so beautiful...

En op de terugweg langs de kust van Pembrokeshire...zo mooi...
And now we are off to Holland for a week.......
Have a nice day

En nu gaan we even een weekje naar Holland.......!!
groetjes
Jane

Thursday, 13 October 2011

Nog steeds aan het quilten?......Still quilting?

Yes, every spare minute I am quilting, because I want to finish this quilt. Not just because it is Caleb's birthday soon, but because I want to get back to my Baltimore blocks, and Home Sweet Home, and....and.... (I am surprised how using flash with this photo bleaches out the fabrics, but highlights the quilting stitches)..

Ja hoor, elke vrije minuut wordt er gequilt, want hij moet af. Niet alleen omdat Caleb gauw jarig is, maar ook omdat ik zo'n zin heb weer aan de gang te gaan met Baltimore, en Home Sweet Home en....en... (grappig hoe met het flits licht de stof verbleekt, maar de quiltsteekjes zijn veel duidelijker)...
quilting the little quilts is very hard going, my own fault, because of all the layers of fabric.....

de kleine quiltje moeten ook doorgequilt worden....erg moeilijk...eigen schuld, al die lagen stof eronder...
And although I have not quite finished the centre part, I am starting to quilt the border, for variation, and because it is much easier with just the one top layer of fabric..

En hoewel ik het middengedeelte nog niet helemaal af heb, ben ik toch maar vast aan de rand begonnen, gewoon voor de verandering, en omdat het veel gemakkelijker is, met maar een top laagje stof.......
My beloved thought a cable border would be nice for a boy, so that is what I am doing. I mark the corner first with a chalk pencil, so that I can see the lines really well (left of the template), and for the rest I use a Hera marker, which makes a nice sharp dent in the fabric. It means that I don't have to wash out any marker lines. The chalk just brushes off.
Here you can see a section of the border finished...

Mijn lief dacht dat een kabelrand mooi zou zijn voor een jongen, dus dat wordt het. De hoek teken ik met een kalkpotlood, want dat wil ik wel even goed kunnen zien (misschien kun je de witte lijntjes op de stof zien links naast het patroontje), en de rest doe ik met de Hera marker, die maakt een mooie scherpe lijn in de stof, en er hoeven geen stiften uitgewassen te worden.
Hier is een stukje rand.....
Outside are the goldfinches, usually a family of five...(click to see them better)

En buiten zitten steeds puttertjes, meestal een heel gezinnetje van vijf....(klik om ze beter te zien)

Have a nice day!

groetjes
Jane

Thursday, 6 October 2011

Quiltweer.... Quilting weather...

Vorige week zat ik zo in de tuin te quilten aan mijn stadje....

Last week I was sitting in the garden to quilt my town-quilt....

Af en toe kwamen de buren even kijken of het wel goed ging......

Every so often the neighbours came to see how I was getting on.....

Sinds die tijd is er heel wat gebeurd. Ik heb uren achter mijn computer gezeten, honderden emails geschreven, allemaal door een Amerikaanse mevrouw die niet leverde wat er besteld was.
Klacht ingediend bij de Better Business Bureau in de USA (dank zij Mara), claim gezet bij Paypal, en Moda (Jeannet kwam op dat idee) ingeschakeld.
En eindelijk, na een paar heel boze emailtjes, kreeg ik vanmorgen mijn refund van Jan Patek, en ik heb meteen de claim gecancelleerd.
Gelukkig! wat een opluchting. Maar. ....er zijn nog anderen die dat nog niet hebben. Sommigen hebben weer een belofte dat de stofjes gestuurd worden, wat hopelijk deze keer echt zal gebeuren. En bij iemand werd elke maand geld van de creditcard gehaald, zonder dat ze ooit iets kreeg. Zij heeft nu ook een belofte van geld terug. (Ik heb net gehoord dat ze het heeft gekregen! Hoera!)
Ik heep echt dat alles opgelost wordt! Dan is al die tijd en moeite niet voor niets geweest. Maar ik wil iedereen die dit probleem heeft, aansporen om vol te houden, en indien noodzakelijk BBB en Moda in te schakelen. het schijnt te werken. Ik wil best helpen met het Engels.
En nu kan ik dus ....eindelijk...weer aan het quilten.
Een stoomtreintje op het dak .......

Since then a lot has happened. I have spent hours behind the PC, written hundreds of emails, all because of an American lady who took payment, but did not deliver orders.
I filed a complaint with the BBB (thanks, Mara!), escalated a claim with Paypal, got Moda (Jeannet's idea) involved.
And at last, after some angry emails, I received my refund this morning via Paypal, so that I could cancel the claim.
Wonderful! What a relief. But.......There are others who have not got this far yet. Some have had a promise (again) that the fabrics will be sent, which hopefully will happen this time. Another lady was regularly paying them with credit card, without ever receiving anything at all, even after phone calls, unanswered emails, and requests to stop the payments, which were unheeded. She has now got a promise of a refund. (And I have just heard that she has received it! Great!)
I really hope that everything will be resolved in the end. All the time and effort will then be worthwhile. But I would urge anyone who has this problem, to keep at it, if necessary involve the BBB and Moda. it seems to work.
And now I can....at last.... continue quilting!
A steamtrain on the roof......

Leuke cirkeltjes in een boom............

Circles in a tree.....
En steeds weer een ander idee verzinnen voor de andere daken, want dat zijn er nogal wat.
Ik teken bijna niets voor, maar 'teken' gewoon met mijn naald. Maar soms moet het een beetje symmetrisch worden, en daar heeft die naald niet altijd zin in, dus dan wordt er heel voorzichtig met mijn witte potlood een lijntje getekend. Je kunt het bijna niet zien, maar het is genoeg om op het rechte pad te blijven...
Als je goed kijkt en klikt om te vergroten, kun je het lijntje op het dak misschien zien...

And I have to think of different ideas for the other roofs, because there are quite a few!
I don't mark anything, but 'draw' with my needle. However, sometimes things have to be symmetrical, and my needle doesn't feel like doing that, so I draw a very thin line with my white pencil. You can hardly see it, but it is enough to be able to follow it.... if you click to enlarge, you might be able to see the line on the roof....
En wat gebruik ik om deze quilt door te quilten?
Ik ben nieuwe naalden aan het uitproberen. John James nr. 11. Wel iets groter dan de 12 die ik normaal gebruik, maar er zitten nogal wat lagen in deze quilt, omdat ik totaal niets achter de applique heb weggeknipt!
Wel een beetje dom misschien, en het maakt het quilten erg moeilijk soms.....vandaar dat ik al twee naalden gebroken heb. Ik gebruik de rijg-methode, maar af en toe wordt het echt bar en boos, en dan stab-stitch ik.
Het quiltgaren is YLI ecru, en ik gebruik altijd vingerhoedjes en een ring van 34cm.

And what do I use for quilting?
I am trying out some new (for me) needles. John James no. 11. A little bit larger than what I normally use (12), but there are quite a few layers in this quilt, because I did not cut anything away behind the appliques. A bit silly really, and it makes quilting quite difficult at times....that's why I have already broken two needles.
I use the rocking stitch, but sometimes it gets too much and then I use the stab-stitch.
My quilting thread is YLI ecru, and I always use thimbles, and a 14" hoop.

Nu maar eens weer verder...gezellig bij de houtkachel.....
groetjes

And now I shall start quilting again, nice and cosy next to the woodburner....
Have a nice day,

Jane

Wednesday, 5 October 2011

Hartjes uit Holland.............Hearts from Holland

Straks kwam de postbode met een dikke envelop......spannend.......en ja hoor, het hartjesquilt patroon, en schattige rozenstofjes die ik heb gewonnen bij de give away op Inge's blog. (klik) Echt prachtig, en ik heb er zelf geen een van! Dank je wel, Inge, het is fantastisch en het vrolijkt mijn hele dag op!

The postman came this morning with a fat envelope..........exciting......and yes, the pattern for the hearts doll quilt, with lots of lovely rose fabrics from Inge. I won this at her give away (click).
Thank you, Inge, it is beautiful and it had cheered up my day!


Ik heb gewoon zin om meteen te beginnen... maar eerst nog even verder quilten aan het stadje.....
Ik had ook wel even een opvrolijkertje (mooi Scrabble woord) nodig, want de hele toestand met Jan Patek schijnt steeds erger te worden... Ik geloof dat ik nog nooit zoveel emails geschreven heb. En mijn refund van Paypal heb ik ook nog niet.
Ik heb er zo langzamerhand wel een beetje genoeg van...!
Maar eens even verder quilten.
Nogmaals dank je wel, Inge!

I would love to start on it straight away, but first I need to finish the quilting on the town quilt....
It was lovely to be cheered up with this, because the whole business with Jan Patek seems even worse than I thought..I don't think I have ever written so many emails. And I still have not received my refund from her.

I am beginning to feel a bit sick about the whole thing...!
But I shall carry on quilting now.
Once again, thank you, Inge!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...