Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Wednesday, 30 November 2011

De eerste steen gelegd..... The first stone is laid....

After a lot of searching, drawing, and cutting, the first pieces of the Balmesh house are in their place at last....

Na veel zoeken, tekenen en knippen is het dan eindelijk zo ver. De eerste stukjes van het Balmesh huis liggen op hun plaats....

My husband came in and smiled: "You must come from a good builders-family, you start at the top and work down..."
There will be a lot of puzzling before I am all the way down though, lots of bushes and walls in the garden, all overlapping each other.
I have made an overlay of the house so that I get all the pieces more or less in the right place.

Mijn man kwam binnen en zei met een glimlach: " Jij zult wel uit een hele goede bouwvakkersfamilie komen, je begint bovenaan en werkt naar beneden..."
Het zal nog wel een heel gepuzzel worden voordat ik helemaal beneden ben trouwens, al die struikjes en muurtjes in de tuin die over elkaar heengaan.
Ik heb een overlay gemaakt van het huis, zodat ik alle stukjes ongeveer op de goede plek krijg.
If you have a good look at the sky, you can see lots of dandelion parachutes flying around. I could not resist using this fabric from the V&A for this, because it was the same in reality.
Every day weeds shot out of the ground, because nothing had been weeded for years, and the seeds flew in from the neglected field next to us too. In the front garden there was an old overgrown rose-garden of about 12 x 15 feet, and I planned to just dig the whole lot over, but the rosebushes looked old, which meant lovely scented  roses. So I took courage and started weeding. In the first few weeks I took out at least 20 wheelbarrows full of weeds!
In the meantime I have started making some 3 inch blocks from the centre of the Sundial quilt. I am making all the blocks by hand. These will be put around the house. Here are a few....
Little geese, very appropriate, because flocks of honking geese flew straight over the house at times...

Als je trouwens goed naar de lucht kijkt, zie je dat er allemaal paardebloem-parachute-jes rondvliegen. Ik kon het niet laten om dit leuke stofje van het V&A museum daarvoor te gebruiken, omdat het in het echt ook zo was.
Het onkruid schoot elke dag weer de grond uit, omdat er al jaren niet was gewied, en de zaadjes waaide binnen van het verwaarloosde weilandje naast ons huis. Er was een rozentuintje in de tuin voor het huis, ongeveer 4 x 5 meter, die ik van plan was gewoon maar om te spitten. Maar de rozenstruikjes leken erg oud, en dat zou heerlijk geurende rozen beteken. Dus raapte ik al mijn moed bij elkaar en begon te wieden. Minstens 20 kruiwagens vol onkruid heb ik de eerste paar weken uit dat rozentuintje gehaald!
Inmiddels ben ik ook begonnen aan de kleine 3 inch blokjes, die om het huis komen. Ik zet ze op de hand in elkaar. Hier zijn er een paar..
Kleine gansjes, heel toepasselijk, want vaak vlogen er honkende ganzen regelrecht over het huis ....

And here you can see the original. I love studying the old quilt of 1797, and seeing that whoever made it, used lots of different fabrics. I want to do the same in my quilt.

En hier is de originele. Ik vind het zo leuk om te zien dat degene die deze quilt maakte in 1797, heel veel verschillende stofjes gebruikte. Dat wil ik dus ook doen in mijn quilt.

Also a block with a butterfly, because there were lots of them too....

Ook nog een blokje met een vlindertje, want die waren er ook heel veel...

Now I am going to carry on building, from the top down............:o)
Enjoy your day!

Nu ga ik nog even verder bouwen aan het huis.....van boven naar beneden......:o)
Fijne dag verder!

Jane

Sunday, 27 November 2011

Een Piepklein Vogeltje.............A Tiny Bird....

The little squares around the bird are about 3/8 inch, so very small.....and in four of those little squares you can see tiny butterflies flying...

De vierkantjes om het vogeltje heen zijn 1 cm, dus wel heel erg klein.....en in vier van die kleine hokjes vliegen vlindertjes...

It is very nice that the V&A reproduced some antique fabrics from the Sundial quilt, so I could use one of them for the corners. Look, here is the original...

Ik vond het erg leuk dat het V&A Museum sommige antieke stoffen van de Sundial quilt reproduceerde. Die kon ik mooi gebruiken voor de hoeken, kijk maar, hier is het origineel....

I altered the pattern for my quilt a little bit, so that I can use some of the small 3 inch squares from the Sundial quilt too ... They are going to be put around the house in the centre.

Het patroon voor mijn quilt heb ik een beetje veranderd, zodat ik ook wat van de kleinste blokjes uit de Sundial quilt kan maken. Die komen om het huis in het midden.

And I have drawn the house too....now I have to find some fabrics....

Het huis heb ik inmiddels ook getekend....nu nog wat stofjes bij elkaar zoeken...

As you might like to see what the quilt I am planning is all about, here is a photo of the house...

En omdat jullie het denk ik wel leuk vinden om te zien waar het nu eigenlijk om gaat, hier een foto van het huis...
 
and of the whole steading....

en van de hele boerderij...

The outbuildings behind the house will be all around the house in the quilt.
When we bought it, everything had been terribly neglected, and we worked hard for several years to get it tidy again. When we saw it I fell in love straight away, with the house, the buildings. the fields. I loved doing the rounds every morning before breakfast. the views were wonderful, and I felt as if we had stepped into a book. My DH however felt as if we were stepping into a nightmare, as he could see all the work that had to be done. Even then I loved it. But there were several reasons why we moved to Wales eventually, and now I feel that I can put my love for this place into a quilt.
Here is another 5 inch square block..

De gebouwen erachter komen rondom het huis in de quilt. 
Toen we alles kochten, was alles behoorlijk verwaarloosd, en we hebben een paar jaar heel hard gewerkt om alles weer op orde te krijgen. Toen we het zagen was ik meteen totaal verliefd, op het huis, de gebouwen, het land. Ik vond het heerlijk elke morgen even voor het ontbijt de ronde te doen. De uitzichten waren prachtig, en ik had een gevoel alsof we regelrecht in een boek waren gestapt. Mijn lief vond dat we regelrecht in een nachtmerrie terechtgekomen waren, want hij zag wel hoeveel werk er in zat.
Zelfs met al dat werk vond ik het heerlijk. Maar, er waren verschillende redenen waarom we uiteindelijk toch naar Wales zijn verhuisd, en nu heb ik eindelijk het gevoel dat ik mijn verliefdheid om kan zetten in een quilt.
Hier is nog een 5 inch blokje...

This one was a bit quicker to make...
Enjoy your day!

Deze ging wel wat vlugger....
Fijne dag allemaal!

Jane

Wednesday, 23 November 2011

Clamshells......

Today is going to be a longer story, so make a nice cup of tea and sit down to enjoy!
The block I finished last night, is another one from the Sundial quilt of 1797.

Vandaag wordt het een langer verhaal, dus neem een lekker kopje koffie en ga er voor zitten!
Het blokje wat ik net af heb, is weer van de oude Sundial quilt van 1797.

Here is a picture of the original. I am not copying exactly, but am trying to keep the antique look....

En hier is het origineel. Ik ga het niet precies namaken, maar probeer het er wel antiek uit te laten zien....

First I had to draw it, but that was not too difficult....

Eerst moest ik het wel even tekenen, maar dat was niet zo moeilijk.....

I had almost finished the centre and had basted it together, when I didn't like the centre piece - too dark. So I found a different fabric, and thought I could show you how I do this...
The thin card template is pinned to the right side of the fabric...

Ik had het al bijna klaar en aan elkaar geregen, toen ik vond dat het middelste stukje toch niet zo mooi was - te donker. Dus zocht ik een nieuw lapje op, en dacht meteen dat ik jullie zou kunnen laten zien hoe ik dit doe....
Het malletje van dun karton wordt op de goede kant van de stof gespeld...

Then I baste the edge on the back, pressing it down with little folds all the while, so that it follows the edge of the template....I only baste the fabric, and don't stitch through the template....

Dan rijg ik aan de achterkant de rand terwijl ik hem steeds met kleine vouwtjes naar beneden druk om de rand van het malletje te volgen....ik rijg alleen door de stof, niet door het malletje...

When that is done, I turn it over, and it now looks like this...

Als dat klaar is draai ik hem om, en ziet het er zo uit....

I remove the template and have a lovely clamshell...

Het malletje haal ik eraf, en ik houd een mooie clamshell over...

Now I can loosen the centre piece (fortunately it was still all only basted), and put in the new one...

Nu kan ik het geregen middeenstukje los maken (gelukkig had ik het nog niet allemaal vastgenaaid), en de nieuwe er in doen...

I pin them onto a cork board, and then it is easy to baste them together. Then I pick up the whole thing, and start stitching each clamshell down with a small tackstitch, just like needleturn, but easier, because the edge is turned already.
The pieces at the sides and top are put on as well, and then the block is finished. It is 5", the size of a Dear Jane block. Wonderful to do, these clamshells. Using antique looking fabrics I had a feeling that I was making a very old and fragile block!

Ik zet ze vast op een kurk prikbord, dan kan ik ze gemakkelijk vastrijgen. Daarna neem ik het hele gevalletje in mijn handen en zet elke clamshell vast met een klein appliceersteekje. Het is net als needleturn, alleen veel gemakkelijker, omdat de rand al naar achteren is.
De zijkantjes worden er bij aan gezet, en dan is het blokje klaar. Het is 5 inches, net zo groot als een Dear Jane blokje. Heerlijk om te doen. Vooral door de antiek uitziende stofjes had ik echt een gevoel of ik een oud kostbaar quiltje aan het maken was!

This is the second block for the quilt that I have been thinking about, and I'll tell you a little bit more about it.
A few years ago we lived in Scotland, in a big old farmhouse, with an even older farm steading, in the hills of Galloway, near an abbey built in 1192.
The name, an old Gaelic name, was Balmesh, or Balmash on older maps, and most likely meant the farmtown where the fruit was mashed for the abbey, perhaps for the mead that was used a lot in those days.
I felt that I wanted to make a quilt about Balmesh, but how?
And of course there was the Sundial quilt in my mind too.
Last week I sat in the doctor's waiting room, leafing through a little book with the Sundial quilt in, when I suddenly knew! I would combine them!
As soon as I got home, I made a drawing of the lay-out of the Sundial....


Dit is dus het tweede blokje voor de quilt die ik in mijn hoofd heb. ik zal er een beetje meer over vertellen.
Een paar jaar geleden woonden we nog in Schotland, in een prachtig groot huis met nog oudere boerderij, in de heuvels, vlakbij een abdij van 1192. De boerderij was ook zo oud, en was zeer waarschijnlijk een van de boerderijen waarvan de oogst naar de abdij ging. De naam, oud Gaelic, was Balmesh. Op oudere kaarten stond ook Balmash, en betekende hoogstwaarschijnlijk de plaats waar fruit werd gestampt om er mead, een oude dranksoort, van te maken voor de abdij.
Steeds had ik het idee dat ik er een quilt over wilde maken, maar hoe?
En zoals ik vorige keer al schreef, wilde ik ook altijd al iets met de antieke Sundial quilt.
Vorige week zat ik bij in de wachtkamer van de dokter te bladeren in een klein boekje waar ook een foto in staat van de Sundial, toen ik het opeens voor me zag. ik zou de twee gaan combineren!
Zogauw ik thuiskwam tekende ik het heel snel - de lay-out van de Sundial....
In the centre there would be the farm house, with the farm buildings around it, and further round the other things, like sheep and flowers and the abbey, interspersed with blocks from the Sundial. Applique mixed with pieced blocks.
I also made a few quick scetches of the buildings...

In het centrum zou het oude huis komen, met de gebouwen eromheen, en daar verder omheen allerlei dingen zoals de schapen en bloemen en de abdij, met er tussendoor de blokjes van de Sundial. Dus, applique vermengd met de blokjes.
Ik maakte ook een paar schetsjes van de gebouwen....

All this will be worked out further as I carry on with drawing blocks and making them, and I'll keep telling you about it, if you like!
After the second lot of antibiotics I feel much better, and feel very energetic, especially with this project in view! It's great to feel better!
Have a nice day!

Terwijl ik verder ga met blokjes tekenen en maken, zal ik dit idee verder uitwerken. je hoort er wel meer van, als je dat tenminste leuk vindt! Na de tweede lading antibiotica voel ik me een stuk beter, en vol energie, vooral met dit project in het vooruitzicht! Het is heerlijk om weer beter te zijn!
Fijne dag allemaal!

Jane

Sunday, 20 November 2011

Vingerhoedjes???????,,,,Thimbles???

Are these really thimbles in the make? Have I succumbed to the 'vingerhoedjes-virus'? It does look like it....
But no, although Goof has worked really hard, and I even held the famous 'vingerhoedjes'-top in my hands a few weeks ago, it has not (yet) succeeded.......
I still have the other virus though - again more antibiotics, and a course of steroids. Hopefully that will be the end of it! Thank you all again for your good wishes!
So, what are these then?

Zijn dit nu echt vingerhoedjes in wording? Ben ik aangetast door het vingerhoedjes-virus? Het lijkt er wel op....
Maar nee, ondanks dat Goof haar uiterste best heeft gedaan, en ik zelfs de beroemde vingerhoedjes-lap een paar weken geleden heb vastgehouden, is het (nog) niet gelukt......
Wel zit ik nog met het echte virus - weer een lading antibiotica, en een week lang steroid tabletten. Hopelijk gaat het er dan vandoor! Nogmaals bedankt voor al jullie goede wensen!
Maar wat zijn dit dan wel?

Well, that is quite a story...
For many years I have been haunted by a beautiful antique quilt...the 'Sun-dial Quilt, which was made in England in 1797.

Nou, dat is een heel verhaal....
Al jaren word ik achtervolgd door een heel mooie antieke quilt...de 'Sundial Quilt' (Zonnewijzer-quilt) die in 1797 gemaakt werd in Engeland.

Quite a few times I have wondered whether I should reproduce it, but I don't want to do that. However, there is a different plan in my mind that I am slowly drawing out on paper. You will hear more about this in the coming weeks.
I am going to use blocks from this quilt. There are some lovely photos in the book published by the V&A museum.....

Al een paar keer heb ik me afgevraagd of ik hem na zou maken, maar dat doe ik toch niet. Ik heb echter wel een heel ander plan dat in mijn hoofd zit en lanzaam op papier terecht komt. Hierover meer in de komende weken.
Maar ik ga wel blokjes gebruiken uit deze quilt. In het boek uitgegeven door het V&A museum staan leuke fotos....

Also some close-ups of blocks. Like this one.....

Ook een paar close-ups van sommige blokjes. Bijvoorbeeld van deze...

Of course there are no patterns, so I have to draw them. Although I was never very good at geometry, having some rulers and a pencil got me where I wanted to be....

Maar omdat er geen patronen van zijn moeten ze natuurlijk wel getekend worden. Hoewel ik nooit erg geweldig was in meetkunde, kom ik toch een heel eind met een paar lineaaltjes en een potlood...

After some fiddly work (reminded me of the Dear Jane, as these blocks are the same size), this little block is almost finished....well supervised by the quilt expert....

Dan na veel gepriegel (doet me denken aan de Dear Jane, want deze blokjes zijn net zo groot), is het blokje bijna af..... wel gemaakt onder deskundig toezicht.....

Then comes the big moment...I can look at it.....and it is a sweet little block...(not ironed...)...

Dan breekt het grote moment aan...ik kan hem bekijken......toch wel heel lief....(niet gestreken...)..
Up to the next one!
Have a nice day!

Nu op naar de volgende!
Fijne dag allemaal!

Jane

Wednesday, 16 November 2011

"De Derde Vaas"......"The Third Vase"

It sounds like the title of a thriller!
But it's really only me drawing and cutting out and basting a vase for the third time. The previous ones were blue, and they just didn't look right.
So I dived back into the cupboard, and found a very small piece that someone sent me from America. That was it!! Do you find that you suddenly know that you have the right fabric?
Now it looks like one of those wonderful old-fashioned eccentric vases.....

Het lijkt wel een titel van een spannend boek!
Maar het is eigenlijk gewoon de derde keer dat ik een vaas tekende en uitknipte en op de lap reeg. De eerste twee waren blauw, en ik had een gevoel dat ze niet pasten bij de rest.
Weer in de kast gedoken, en ik vond een klein lapje wat ik eens uit America had gekregen. Dat was het!! Hebben jullie dat nou ook, dat je ineens weet dat dit het goede stofje is?
Het lijkt nu echt op zo'n heerlijk ouderwets excentrieke vaas.....
So, in between all the coughing I  did manage to do something!
Thank you all for your good wishes! Last week on Friday my DH took me to the doctor, because the sore throat and the coughing were getting worse. The doctor gave me antibiotics, and they will finish on Friday. It is slowly beginning to be a bit better. My beloved also bought me two big pots of  Manuka honey...mmmmmm...nice...
But I am not under the weather (in Dutch "in the rag-basket") on my own. Teresa  and Guusje are there too. So I do have some nice company. And maybe there are more....
A neighbour said on the phone this afternoon (she had to talk, because my voice wasn't up to much), that a lot of people with asthma have reacted badly to this year's flu-injection. Perhaps that did it?
Now I am going to be lazy again and sit in my chair working on the Home Sweet Home block.
Something else is taking shape in my head but more about that next time.....
Have a nice day!

Tussen alle gehoest door heb ik dus toch nog wat voor elkaar gekregen!
Jullie allemaal nog bedankt voor de goede wensen! Vorige week vrijdag heeft mijn lief me toch maar naar de dokter gebracht, want de keelpijn en hoest werden steeds erger. De dokter gaf me antibiotica, en die zijn vrijdag op. Het begint nu toch langzamerhand wat beter te gaan. Mijn lief bracht ook nog twee grote potten Manuka honing voor me mee......mmmmmm...lekker....
Maar ik zit niet op m'n eentje in de lappenmand. Teresa en Guusje zijn er ook in gekropen. Leuk gezelschap hoor. En misschien zijn er nog wel meer.
Een buurvrouw zei vanmiddag aan de telefoon (zij moest praten, want mijn stem is er bijna niet) dat veel mensen met asthma zo hebben gereageerd op de griep-prik. Dus zou het daar dan toch van komen?
Nu ga ik weer lekker lui in mijn stoel verder met het Home Sweet Home blok. 
Ik heb ook nog iets anders in mijn hoofd rond-dwarrelen, maar daar horen jullie nog wel over.......
groetjes

Jane

Saturday, 12 November 2011

Wie heeft de All Around Town gewonnen?....Who won the All Around Town pattern?

My plan was that we would go to Caleb yesterday, to get him to draw a name out of the basket. But that did not happen because I have a chest infection...

Mijn plan was dat we naar Caleb zouden gaan gisteren, om hem een naam uit het mandje te laten trekken. Maar, omdat ik een keelontsteking heb, is dat niet door gegaan....


So, my DH drew a name after closing his eyes and mixing them up thoroughly. I found it quite exciting...! And who is it????

Dus heeft mijn lief een naam er uit gehaald, nadat hij z'n ogen dicht had gedaan en alle briefjes goed had doorgeschud. Ik vond het best spannend...! En wie is het?????

Ansje, with her new blogspot blog Ansjes Steekjes (started after all the recent problems with weblog.nl).
Congratulations, Ansje, and I hope that you will love making this pattern as much as I did!
And what am I doing in the meantime? Building another house....this time one all decorated for christmas, 62 Holly Hill...(from the Home Sweet Home book by Barb Adams and Alma Allen)

Ansje, van Ansjes Steekjes! Na alle problemen met weblog.nl is ook zij een blog begonnen op blogspot.
Van harte gefeliciteerd, Ansje, en ik hoop dat je met net zo veel plezier dit patroon zult maken als ik!
En wat ben ik aan het doen..?
Weer een huisje bouwen... deze keer is het een kersthuisje, 62 Holly Hill...(van het Home Sweet Home boek door Barb adams en Alma Allen)

For the window frames I am using a nice ribbon with stars. it came wound around a lovely wooden spool.... But the vase will be taken off again, as I don't like the colour. I'll keep you informed.
This morning the post came with some fabrics from America. Very old Civil War fabrics...

Voor de raamkozijntjes gebruik ik een leuk bandje met sterretjes, dat ook nog om een mooi houten klosje gewonden was.... Maar de vaas komt er weer af, want die kleur past niet. Ik houd jullie op de hoogte.
Vanmorgen kwam de postbode met een pakje uit Amerika. Hele oude Civil War stofjes....
 
Don't you think they are good enough to eat? And I have a wonderful plan for them....
Have a nice day!

Zijn ze niet om op te eten? en ik heb een heel mooi plannetje voor ze....
Fijne dag allemaal!

Jane

Thursday, 10 November 2011

"Teddy Bears Picnic"

Today I am joining in with Melody's Teddy Bears Picnic.
I have already seen a few of the teddies and dolls that are going to be there, and it will be fun.
My little teddy called "Ernest" is going there today. He is always looking so ernest, I'm sure he could do with some fun.

Vandaag doe ik mee aan Melody's Teddy Bears Picnic.
Ik heb al een paar beertjes en poppetjes gezien die ook meedoen, dus dat wordt best een leuke dag!
Mijn beertje die "Ernest" heet, gaat er vandaag naar toe. Hij kijkt altijd heel ernstig (vandaar die naam), en kan best eens wat plezier gebruiken.
Ten years ago when I was undergoing chemo for breastcancer, he was sent to me all the way from America, by a quilter called Bailey, in a box with lots of other lovely things. He became my all time favourite teddy straight away. He is only 3.5 inches tall.
But, he doesn't really want to go on his own, so "Beertje" is going with him.

Toen ik in een chemo kuur zat, 10 jaar geleden, vanwege borstkanker, kreeg ik hem helemaal uit Amerika. Bailey, een quiltster in Noord Amerika stuurde hem in een doos met allerlei andere leuke dingetjes.
Ik was er op slag helemaal verlieft op. Hij is maar 10 cm groot.
Maar, hij wil liever niet op z'n eentje, dus gaat "Beertje" met hem mee.
He is another tiny one, and I bought him in Devon, years ago.
So I am sure they will have a lovely time - Later on I am going to look at all the other teddies who will be there. It is a beautiful day for a picnic!
And, just in case we get bored, there are some free patterns on Melody's blog too!
Have a nice day!

Dat is ook zo'n kleintje, die ik ooit een keer in Devon heb gekocht, jaren geleden.
Het zal vast gezellig zijn daar vandaag, en het is mooi weer!
Straks ga ik eens lekker op m'n gemak kijken welke andere beertjes en poppetjes er allemaal zijn. 
Zodat wij ons niet vervelen, heeft Melody ook nog wat gratis patroontjes op haar blog!
Fijne dag allemaal!

Jane

Wednesday, 9 November 2011

"Een eigenwijs dametje!" ......" A very stubborn lady"..

It has been a real struggle, making this Civil War Bride. I didn't like the original, so I changed it (which is rather stubborn too...). But I think she took revenge on me, because nothing worked as it usually does... But at last she is finished....

Wat heb ik met dit dametje, de 'Civil War bruid' geworsteld. Het origineel vond ik niet zo geweldig, dus veranderen (dat op zich is natuurlijk al eigenwijs...). Maar dat nam ze mij erg kwalijk, want het wilde gewoon niet. Nu heb ik haar eindelijk af...


She did have a face embroidered , but I took that off again. It did not improve her, to put it mildly. And where she gets that yellow dress from, is a mystery to me. I had a lovely pink-red fabric for that...(perhaps we do work in our sleep?...;o)
However, for better or for worse, it is finished.
Now I can carry on with the Home Sweet Home blocks. I have discovered that I love building houses..!
The already finished blocks I took out of a drawer, and hung them up on a flannel sheet (still have to iron it, but that can come later). It looks quite interesting already, seeing them together.

Ik had er een gezichtje op geborduurd, maar dat leek echt nergens op, dus dat kwam er weer af. Hoe ze aan die gele jurk komt is mij ook een raadsel . Er lag een mooi roze-rood gestreept lapje klaar...(zouden we dan toch aan het werk zijn als we slapen..?..;o)
Maar in ieder geval is dit blok ook weer af.
En nu kan ik met een gerust hart verder gaan aan de Home Sweet Home. Huisjes bouwen vind ik toch wel heerlijk!
Ik heb de vorige blokken uit de lade gehaald, en aan een flanellen laken gehangen (wat nog gestreken moet worden). Staat toch al best leuk zo bij elkaar.Now I can sort out fabrics for the next block, 62 Holly Hill. I love doing this....

Nu kan ik heerlijk lapjes uit gaan zoeken voor het volgende blok, 62 Holly Hill....Last Saturday evening there were official fireworks on the other side of the river...

Vorige week zaterdagavond was er officieel vuurwerk aan de andere kant van de rivier...


...and we could watch it from our garden. All to celebrate the failed plan of Guy Fawkes to blow up the English Houses of Parliament, the "Gunpowder Plot", now about 500 years ago on November 5th.

...en dat konden we vanaf onze tuin prachtig bekijken..... allemaal ter ere van het mislukte plan van Guy Fawkes, om de Engelse regeringsgebouwen op te blazen, nu al weer 500 jaar geleden op 5 November.Now I am going to  look at some fabrics...
Have a nice day!

En nu ga ik weer lekker verder met lapjes uitzoeken....
Fijne dag allemaal!

Jane

Friday, 4 November 2011

All Around The Town - Patroon... Give-Away.... Pattern

Today was the day.
The quilt was finished, in time for Caleb's birthday.

Vandaag was het eindelijk zo ver.
De quilt was af, op tijd voor Caleb's verjaardag.
After it had been blowing on the line for a while....

Nadat ie eerst een heel tijdje aan de lijn had gewapperd...

Actually I found it a little bit scary. For six months you have put heart and soul in a quilt, and it could easily be that he looks at it once, and then carries on playing with his Lego. But then, that is always a risk, and the best thing is not to expect anything.
But he thought it was beautiful....

Eigenlijk vond ik het best een beetje eng. Zes maanden lang heb je met hart en ziel aan zo'n quilt gewerkt, en het zou best eens kunnen, dat hij er 1 keer naar kijkt, en dan weer verder wil spelen met z'n Lego. Nou ja, dat is natuurlijk een risico, en uiteindelijk is het maar het beste om niets te verwachten.
Maar, hij vond hem prachtig.....
...and was quite happy to pose in front of the quilt....

...en wilde best met de quilt op de foto....
And not only Caleb. His sister, his younger brother, and his mother loved it (I think she wanted one too..).... (his father took the photos)

En niet alleen Caleb. Zijn zusje, zijn jongere broertje, en zijn moeder waren er helemaal weg van (ik geloof dat zij er ook wel een wilde..)....(zijn vader nam de fotos)
They wanted to see all the details....

Ze wilden alle details zien....
Phew...what a relief! When we left, he thanked me again especially for the quilt. So sweet.
It feels a bit empty now, without this quilt keeping me busy since April. But..., now I can carry on with Home Sweet Home, and Mary Simon, and the Civil war bride and...and...
But before I start on those...below is the pattern for this quilt...designed by Sue Garman (who has won first prize in the group quilts category in Houston this year with her beautiful Friend of Baltimore!).....
...and I would like to pass it on to someone else who would like to make this quilt!!
So it becomes a Give-Away!

Pfffff...wat een opluchting! Toen we weggingen bedankte hij me nog eens extra voor de quilt. Toch lief.
Wel heb ik een beetje een leeg gevoel nu, zonder die quilt die me constant bezig heeft gehouden de afgelopen maanden. Maar nu kan ik weer verder met Home Sweet Home en Mary Simon en de Civil war Bride en...en....
Maar voordat ik dat doe.....dit was het patroon voor deze quilt...ontworpen door Sue Garman (die dit jaar de eerste prijs in de groepquilts sectie heeft gewonnen in Houston met haar prachtige Friends of Baltimore!)..
....en ik wil het graag doorgeven aan iemand anders die het graag wil maken..!!
Dus wordt het een Give Away!


Look how nice the patterns are..

Kijk maar hoe leuk de patronen zijn... 
....I loved making this quilt and enjoyed every minute. But I don't think I would make it again...there are so many other nice quilts....
So, if you want a chance to  receive these patterns free, leave a comment on this blog post, and say whether you would like the patterns, and why you like them...:o)
You have the time up to and including Thursday 10 November. All the names will go in a hat and one will be drawn out on Friday. I hope to announce the winner on Saturday 12 November.
Success and have a nice day!

...ik vond het fantastisch leuk om te maken, en heb me geen moment verveeld. Maar om hem nou nog een keer te maken...nee, er zijn nog zoveel andere mooie quilts......
Dus...als je ook graag een kans wilt hebben om deze patronen gratis te krijgen, reageer dan op deze blog post. Natuurlijk wel even zeggen of je er interesse in hebt, en waarom je dit patroon leuk vindt...:o)
Je hebt tot en met donderdag 10 november de tijd. Alle namen gaan in de hoed en een ervan wordt eruit gehaald op vrijdag. Ik hoop dat ik de winnaar kan vermelden op zaterdag 12 November.
Succes en groetjes!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...