Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Friday, 30 December 2011

"Een Jaar vol Huisjes.....A Year full of Houses"

Next year, in two days time, many bloggers will start building little houses from scraps, every day a house. That made me think of houses, and I realised that I have been building houses all this past year!
A few months ago I finished this one...."Holly Hill" from the Home Sweet Home book...

Volgend jaar, over een paar dagen, beginnen heel wat bloggers vol moed aan het huisjes bouwen, elke dag een. Dat bracht me aan het nadenken over huisjes, en ineens besefte ik dat ik eigenlijk het hele jaar al met huisjes bezig ben geweest.
Een paar maanden geleden maakte ik deze af...."Holly Hill" uit het Home Sweet Home boek...

It started in January with the first blocks....

Het begon al in Januari met de eerste blokken...
A few months later I finished 'Thistle Hill', which reminded me of our old farm-house in Scotland..

En een paar maanden later Thistle Hill, wat me erg deed denken aan onze oude boerderij in Schotland....

Then came 'Berry Street'....

Toen kwam Berry Street...

And suddenly Home Sweet Home was put on one side, because I wanted to make a quilt for Caleb our grandson ......more houses.... in the 'All Around Town' quilt by Sue Garman....

En opeens was het afgelopen met de Home Sweet Home, want er moest snel een quilt worden gemaakt voor kleinzoon Caleb......nog meer huisjes..... in de 'All Around Town. quilt van Sue Garman...

This one was finished in November, and I started designing a whole new quilt, "Memories of Balmesh", our old farm in Scotland. The centre block would represent the farm-house, with the out-buildings around it. That is all still to come, but the house is there...

'All Around Town' was klaar in November, en ik begon een hele nieuwe quilt te ontwerpen, "Memories of Balmesh", onze oude boerderij in Schotland.
Het middenblok zou het huis voorstellen, daaromheen de schuren. Dat komt allemaal nog, maar het huis is er....

This coming year I hope to finish the rest of this quilt, along with stories and photos......
I wish you a happy and creative 2012!

De rest van deze quilt, samen met verhaaltjes en fotos, hoop ik in het komende jaar af te krijgen....
Goede jaarwisseling, en een heel goed en creatief 2012!

Jane

Thursday, 29 December 2011

"Het Vleermuisje..........The Little Bat"

This small 3" block for the Balmesh quilt reminds me for some reason of the little baby bat....

Dit kleine 3 inch blokje voor de Balmesh quilt doet me zomaar denken aan het vleermuisje...

One morning in July 2006 my husband called me and said" Look what I found on the ground, I nearly stepped on it...."   On his working gloves sat the sweetest little bat I have ever seen...


Op een morgen in de zomer van 2006 riep mijn lief mij en zei "Kijk eens wat ik heb gevonden, ik was er bijna op gestapt......" Op zijn werkhandschoen zat het kleinste vleermuisje wat ik ooit heb gezien.


When I took it in my hand it crawled up and opened its little mouth wide..........


Toen ik het van hem overnam kroop het op mijn hand en opende zijn kleine mondje heel wijd......

I went inside the house and made a box with walls of towelling, so that he could climb. In a small dish I put some milk, and took a small paintbrush and put it in front of his mouth. He drank it! It was lovely seeing that.
Such a sweet little head with those big ears...


Ik ging naar binnen en maakte een doos klaar met wanden van badstof, zodat hij kon kruipen. In een kommetje deed ik wat melk, pakte een heel klein penseeltje, en hield het voor het kleine snuitje.  Het was zo schattig om te zien hoe hij die melk opdronk.
Zo'n lief klein kopje met die grote oren......

Unfortunately the little bat didn't survive. One of those sad things about life on a farm, where you are always close to life and death.
Till next time....

Jammer genoeg heeft het kleine vleermuisje het niet overleefd. Een van die akelige dingen op een boerderij, waar je wel heel dicht bij leven en dood staat.
Tot de volgende keer...

Jane

Wednesday, 28 December 2011

"Schaapjes en Engeltjes...........Sheep and Angels"

No, not the Balmesh quilt today, although that will have sheep in it too. Before I put all the Christmas decorations back in their boxes until next year, I want to show you some nice things that I got this year.
It started with an angel from America, made from an antique quilt.....

Nee, niet de Balmesh quilt, hoewel daar ook schaapjes in zullen komen. Voordat volgende week al het kerstspul weer de dozen in gaat tot volgend jaar, wil ik jullie toch wat leuke dingetjes laten zien die ik dit jaar kreeg.
Het begon al met een engeltje uit Amerika, gemaakt van een antieke quilt....

Then a parcel arrived from Carin. I had sent her a piece of fabric that I could not use, and in return she sent me some sheep.......one with a house....

Daarna kwam er een pakje van Carin. Ik had haar een lapje gestuurd wat ik helemaal niet gebruiken kon, en uit dank stuurde ze mij een paar schaapjes....een met een huisje.....

and this one...............thank you, Carin, they are beautiful!

en deze........dank je wel, Carin, ze zijn prachtig!


A few days before Christmas the post brought another parcel from Holland, from my cousin Hetty. I decided to put it under the Christmas tree until Christmas Day.
When I unpacked it, I saw this sweet little wooden angel, with shoes made of bells....

Een paar dagen voor Kerst kreeg ik weer een pakje uit Nederland, van mijn nichtje Hetty. Ik besloot het onder de kerstboom te leggen tot eerste kerstdag.

Toen ik het uitpakte kwam eerst deze tevoorschijn.....een schattig houten engeltje, met belletjes als voetjes...

and then this one....

en daarna deze......

She made this herself, and as a very busy farmer's wife she has hardly any spare time, so I feel really honoured!! Isn't she sweet?
Enjoy your day!

Ze heeft hem zelf gemaakt, en als hele drukke boerin heeft ze toch al zo weinig tijd, dus ik voel me zeer vereerd!! Lief van haar he?
Fijne dag allemaal!

Jane

Sunday, 25 December 2011

"Kerst 2011.......Christmas 2011.......Nadolig 2011"

From Wales I wish you all a happy and peaceful Christmas!

Vanuit Wales wens ik jullie allemaal fijne kerstdagen!
The photo was taken in the courtyard of our house in Scotland, the subject of the next blocks for the Balmesh quilt.

De foto was van de binnenplaats van onze boerderij in Schotland. Deze gebouwen komen nu aan de beurt in de quilt van Balmesh.

Nadolig Llawen!

Jane

Thursday, 22 December 2011

"Een Piepklein Poesje.......A Tiny Cat..."

In between all the Christmas preparations I made this little 3 inch block...

Tussen alle voorberidingen voor Kerst toch even dit kleine 3 inch blokje gemaakt.......

I wanted to put a  pussy-cat in this quilt, because Lady (see previous post) was very important around the Balmesh farm. She was just always there....in the garden....

Er moest wel een poezenbeest in deze quilt, want Lady (zie vorige post) speelde wel een hele grote rol rondom de Balmesh boerderij. Ze was er gewoon altijd....in de tuin....

....sometimes I had composed a lovely photo, but when she saw the camera, she got up and came towards me....

...soms had ik een mooie foto in gedachten, maar zo gauw ze het fototoestel zag, liep ze naar me toe....
She always followed me to the stables, and was fascinated by lambs....

Ze volgde me ook altijd naar de stal, en was erg gefascineerd door lammetjes.....

She does not really look like the little pussy in the block, but that is so sweet, and very naughty....here a close-up...

Ze lijkt natuurlijk niet echt op het poesje in het blokje, maar dat is wel een dotje, en heel ondeugend....
hier nog even een close-up....
The fabric with the cat I got from Anne, with whom I have been swapping fabrics.
Have a nice day!

Het grappige poezenstofje kreeg ik van Anne, met wie ik leuke stofjes aan het ruilen ben.
Fijne dag allemaal,

Jane

Monday, 19 December 2011

"Vreemde Kaarsen......... Strange Candles...."

In the centre of the Sundial coverlet, left and right, are some strange looking candles. One looks like an old Philips light bulb, but that is not possible, because Mr Philips was not around in 1797. Light bulbs did not get invented until 1854. It is a Tallow candle, made of animal fat. Must have smelled nice....

In het centrum van de Sundial quilt, links en rechts, staan een paar vreemde kaarsen. De eem lijkt wel een Philips gloeilampje, maar dat kan niet want mijnheer Philips was er nog niet in 1797. Gloeilampen werden pas in 1854 uitgevonden. Nee, het is een 'Tallow' kaars, gedropen van dierenvet. Zal wel lekker geroken hebben....


The other one is a nice fat one, that burns for hours, until the centre has burnt away and you are left with the sides. Or perhaps you try and push the sides in, and then the hot wax flows over on your fingers.....I know from experience...

De andere is zo'n lekkere dikke die wel uren brandt, totdat het midden opgebrand is en je de zijkanten overhoudt. Of misschien probeer je de zijkanten naar binnen te duwen en dan overstroomt de hete was op je vingers......weet ik uit ervaring...

These strange candles will be in the centre of the side borders between the house and the outbuildings.
Very relevant, because every morning at 7.00 I went to feed the calves, and there was no electricity in the outbuildings to start with. It was totally pitch-dark from autumn to spring - no light-pollution. I did not mind that, because I love the dark when you can't see a hand in front of your eyes, but it was a nuisance, as I had to find the milk and the feed for the calves. So I took lamps and candles, that I lit when I had found my way to the stables over steps and slippery grass.

Deze vreemde kaarsen komen in het midden van de zijranden tussen het huis en de schuren.
Eigenlijk wel heel toepasselijk, want ik ging 's morgens om 7 uur altijd de kalfjes voeren, en in het begin was er nog geen electrisch licht in de stallen. Het was er werkelijk pikdonker van de herfst tot de lente - totaal geen lichtvervuiling. Dat vond ik trouwens niet erg, want het donker is heel mooi als je geen hand voor ogen kunt zien, maar het was wel lastig, want er moest van alles gebeuren in die schuur. Dus nam ik allerlei lichten en kaarsen mee, die ik dan aanstak als ik de weg ernaar toe had gevonden over trapjes en glibberig gras.

But even in the house we needed candles, especially in the beginning . Lights suddenly stopped working, or there was a storm, and all the electricity went off again....
You can see the original ones clearer on the following photo.....

Maar ook in huis hadden we kaarsen nodig, vooral in het begin. Lichten deden het opeens niet, of er kwam een harde wind, en weg was de electriciteit....
Op deze foto zie je de originele beter...

But what about the scissors and thimble? (in the original quilt in the row above the centre)....

Maar dat schaartje met de vingerhoed dan? (in de originele quilt in de bovenste rij)...
That block has memories too. In Scotland I was working on the Dear Jane blocks, and on Baltimore blocks. But that progressed very slowly, because there was always so much to do - calves, lambs, hens, a cat, and a very large garden. Neighbours often popped in unexpectedly, so I was always baking cakes - I loved it!
My scissors were forever lying there waiting....
Now we are in Wales, I have a lot more time, and I have drawn some more small (3 inch) blocks...

Ook dit blokje heeft herinneringen. In Schotland werkte ik aan de Dear Jane blokjes, en ook begon ik daar ook met Baltimore. Dat ging erg langzaam omdat er altijd zoveel te doen was - kalfjes, schaapjes, kippetjes, een poes, en een hele grote tuin. Ook kwamer er allerlei buren altijd onverwacht binnenwippen, en dus bakte ik bijna elke dag cakes - gezellig!
Het schaartje lag er dus wel altijd te wachten....
Nu, in Wales, heb ik wel veel meer tijd, en ik heb ook nog weer wat kleine blokjes getekend (7 1/2 cm)...

and finished some more too...
It looks as if there are quilts hanging on the washing line...

en er zijn er weer wat af....
Het lijkt wel alsof er quiltjes in de lijn hangen te drogen...

In the meantime I have started writing down words that for me are the essence of Balmesh. These will be in a border around  the house, before I put the border with the small blocks around it.
The letters are Celtic, because in that area of Scotland people used to speak and write Gaelic. The old Gaelic name for Balmesh was "Balmashe".


Intussen ben ik ook begonnen met woorden op te schrijven die mij doen denken aan Balmesh. Die komen straks om het huis, voordat ik de kleine blokjes er omheen zet.
Het zijn Keltische letters, want in die omgeving in Schotland werd vroeger Gaelic gesproken, en geschreven. De oude naam voor Balmesh was "Balmashe".

Underneath the letters you can see light-brown ultra-suede. I am going to use that to draw the letters on, and then I'll cut them out for applique. It does not fray, so it is ideal for this sort of thing.
This morning it came in the post, so I can start!
Have a nice day!

Onder de letters zie je lichtbruin ultra-suede. Dat gebruik ik om straks de letters op te tekenen en uit te knippen voor applique. Het rafelt niet, voelt lekker zacht aan, en is dus ideaal voor zoiets.
Het kwam vanmorgen met de post, dus ik kan beginnen!
Fijne dag allemaal!

Jane

Tuesday, 13 December 2011

Lady..............

The house is finished. The house on the steading, Balmesh, in Scotland, where we lived for 6 years before moving to Wales two years ago.
And who is Lady?
Lady was the wild cat, that really belonged to the house. She was at least 15 when we moved in, and I am grateful that she died a year before we moved to Wales. No-one knew where she came from, or how old she was exactly.
Here is is sitting on the steps in the garden, where she was always waiting for me when I returned from doing the rounds of the fields before breakfast......

Het huis is dus af! De boerderij, Balmesh,  waar we 6 jaar hebben gewoond in Schotland, voordat we twee jaar geleden naar Wales verhuisden. 
En wie is Lady?
Lady was de wilde kat die eigenlijk bij het huis hoorde. Ze was al minstens 15 toen wij kwamen, en gelukkig ging ze dood in het laatste jaar daar, voordat wij naar Wales verhuisden. Niemand wist waar ze vandaan was gekomen, of hoe oud ze precies was.
Hier zit ze bovenaan het trapje in de tuin, waar ze altijd op me zat te wachten als ik 's morgens voor het ontbijt terugkwam van mijn ronde door de weilanden...

and a close-up...

en een close-up...

When we arrived in Balmesh, she was very shy, and did not want to be picked up. But after the first summer, she started to change. She started following me everywhere, and wanted to 'help' me in the garden.
I always fed her by the backdoor, because at first she did not want to come into the house, and the second summer I was totally amazed to see that the birds were not afraid of her.

Toen we aankwamen in Balmesh, was ze vreselijk schuw, en ze wilde niet opgepakt worden, maar na de eerste zomer begon ze te veranderen.
Ze liep me overal achterna, en wilde me altijd 'helpen' in de tuin.
Ik voerde haar altijd bij de achterdeur, omdat ze eerst ook niet binnen wilde komen, en de tweede zomer was ik heel verbaasd om te zien dat de vogels niet bang waren voor haar.

they stood close by her...

ze liepen vaak vlak langs haar heen....

...and waited patiently until Lady had finished most of the food...so that they could share the rest. I have seen several times that Mr and Mrs Blackbird and a Robin were eating out of the same plate as Lady, but I did not have my camera with me....
Sometimes she looked at me helplessly.....what do I do with these birds?

...en wachtten geduldig totdat Lady meer dan de helft opgegeten had....zodat ze mee konden eten. Ik heb weleens gezien dat mijnheer en mevrouw merel en een roodborstje samen met Lady uit hetzelfde bord zten te eten, maar dan had ik natuurlijk net weer mijn camera bij me...
Soms zat ze hulpeloos naar me te kijken....wat moet ik nou met die vogels?

....they finish off the last bits, and Lady walks away in a huff...

....ze eten de laatste restjes op en Lady wandelt verongelijkt weg...

Soon I could pick her up and stroke her, and she loved it....
In the meantime I am drawing and making small blocks, and all the blocks are kept in a nice Scottish tin....more about them next time...

Al gauw kon ik haar ook oppakken en aaien, en dat vond ze heerlijk....
Intussen ben ik ook weer wat kleine blokjes aan het tekenen en maken, en alle blokjes gaan in dit toepasselijke Schotse blikje.....volgende keer meer....
I have heard that there are more of you who want to put your house into a quilt. Perhaps this will become a new virus.....:o)
Enjoy your day!

Ik heb trouwens gehoord dat er al meer zijn die hun eigen huis willen verwerken in een quilt. Wie weet, wordt dit een nieuw virus......:o)
Fijne dag allemaal!

Jane

Tuesday, 6 December 2011

Een huis in de heuvels.........A house in the hills

The house is finished,  built from the top down...on the windows I embroidered a line of chain-stitches, and even the knocker hangs on the door, so it is all ready to move in....

Het huis is af, van boven naar beneden gebouwd.....op de ramen heb ik een kettingsteekje geborduurd, en de deurklopper hangt zelfs op de deur, dus hij kan bewoond worden...

Perhaps you would like to see the building progress...in the beginning I put a few 3 inch blocks next to it, just out of curiosity...

Misschien is het wel leuk de bouw-stages te laten zien......ik had er helemaal in het begin een paar 3 inch blokjes naast gelegd, uit nieuwsgierigheid...

The brown tree is taken away again, I just did not like that at all....but I will put a different one there...

De bruine boom werd weer weggehaald want die stoorde mij toch wel erg.....daar komt nog een andere voor in de plaats..

At the end I put all the windows in their frames...

En hier zitten alle ramen in de kozijnen...

A lot of gardening still has to be done, and some trees planted, but that was the same in reality. We could move into the house, and it all looked good.
All the problems inside the house we discovered later, like mice under the stairs and in the loft, damp walls, nicely hidden under foil under wallpaper, leaking roof, rising damp from bad drains, etc. etc. Those things we did not notice straight away, because there was so much work outside.
One of the first things for me to do was the wall along the drive. It was overgrown with ivy....my husband was busy with clearing weeds from behind the buildings. He could not yet start on the outbuildings because the farmer was still using them until he had built his own shed further up the road...

Er moet nog heel wat getuinierd worden, en wat bomen geplant, maar dat was in werkelijkheid ook zo. We konden zo het huis in, en het zag er mooi uit. 
Alle problemen ontdekten we pas later, muizen onder de trap en op de zolder, vochtige muren, mooi verstopt onder folie onder het behang, lekkend dak, vocht door slechte water afleiding...enz. enz. Die dingen zagen we in het begin helemaal niet, omdat er zoveel buiten moest gebeuren.
Een van de eerste dingen die ik aanpakte was de muur van de oprijlaan. Die was helemaal begroeid met klimop......mijn lief had zijn handen vol met het wegruimen van netels en distels achter de schuren .... hij kon nog niet beginnen met de gebouwen, want de boer gebruikte ze nog totdat hij zijn eigen schuur had gebouwd verder op...

It was heavy work, I had never realised how heavy ivy was, but the farmers from around came along quite often to encourage, and the farmer who sold us the house said his wife would not like to see the ivy go...
Every day I did a little bit, in between all the other gardening.
But after a few weeks it looked like this...you can see the wall behind the lamb...

Het was zwaar werk, ik had nooit geweten hoe sterk klimop was, maar de buren uit de omliggende boerderijen kwamen vaak even langs om te bemoedigen, en de boer waarvan we het huis hadden gekocht, zei, dat zijn vrouw het niet leuk zou vinden dat ik de klimop er afhaalde.... Elke dag deed ik een stukje, tussen het andere tuinieren door.
Maar na een paar weken zag het er zo uit....je kunt de muur zien achter het lammetje...

Nice and fresh and tidy, and I painted the name on the wall too...Maybe you wonder about the house behind the main house, more about that later..

Mooi fris en netjes, en ik schilderde ook de naam op de muur....Misschien vraag je je af wat dat huis is achter het grote huis, meer daarover volgende keer...

In the meantime I drew some more 3 inch blocks....

Intussen heb ik weer wat kleine blokjes getekend....


and I made another 3 inch block, with 32 triangles...

en heb ik er nog een 3 inch blokje bijgemaakt, met 32 driehoekjes...

Now I am going to clear up my workroom, it is a mess!
Enjoy your day!

Nu ga ik eerst mijn werkkamer opruimen, want alles ligt door elkaar!
Fijne dag allmaal!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...