Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Friday, 27 January 2012

"Tegeltjes.........Little Tiles..."

First my apologies for neglecting you all these past days! We had a new floor in the spare room, and one in the kitchen,so that meant sorting things out, throwing out etc......and hardly any time or head-room to think of blocks or blogs.... But I did make one little block...

Eerst mijn verontschuldigingen dat ik jullie zo verwaarloosd heb de afgelopen dagen! We kregen een nieuwe vloer in de logeerkamer, en in de keuken, dus er moest van alles uitgezocht worden, en weggegooid.....en bijna geen tijd en ruimte om aan blokjes of blogjes te denken.....
Toch heb ik nog wel een blokje gemaakt...

In the big Balmesh house was a hall behind the front-door. There was a boring, old brown piece of carpet in it. I was rather curious to know what was underneath, perhaps a similarly boring concrete floor?
But when I took the carpet away, I saw this....

In het grote Balmesh huis was ook een halletje achter de voordeur. Daar lag een heel saai, oud bruin stuk vloerbedekking. Ik was toch eigenlijk wel erg benieuwd wat daar nu onder zat, een even saaie cementen vloer misschien?  
Maar toen ik het tapijt weghaalde zag ik dit....
A real quilt of small tiles! It would be lovely to re-make that quilt, and who knows, I might do that one day. But I did of course make a little block based on this 'quilt'. If you look closely you can see that the whole tile quilt is made up of these little blocks.

Daar lag een heuse quilt van tegeltjes! Je zou hem toch zo na gaan maken?  Wie weet, doe ik dat nog wel. Maar in ieder geval heb ik er een blokje aan gewijd, dat kon toch niet anders? Als je goed kijkt kun je deze blokjes zien in de tegeltjes quilt.....
Enjoy your day!

Fijne dag allemaal!

Jane

Tuesday, 17 January 2012

"Een kast en een verrassing........A Cupboard and a Surprise"

One of those strange discoveries in Balmesh was the cupboard. We had a Rayburn installed in the back room, instead of the gas fire that was there, and we had discovered that there was a double wall in the corner. Of course we were really curious what was behind it. This little block is all about that discovery...

Een van de vreemde ontdekkingen in Balmesh was de kast. We kregen een nieuw fornuis in de achterkamer, en hadden ontdekt dat er een dubbele muur in de hoek was. We waren natuurlijk wel erg benieuwd wat daar achter die muur verstopt was. Dit blokje gaat over die ontdekking....

Behind the bricks that were cemented in the opening, was a real cupboard....complete with very old wallpaper......the block is inspired by that wall-paper....

Achter de bakstenen die voor de opening gemetseld waren, kwam een heuse kast ruimte tevoorschijn....nog met het oude behang er in....het blokje is geinspireerd door dit behang...

In this little block I used a creamy fabric with old handwriting on it, because we discovered all sorts of writing in all sorts of places, if we took some wallpaper off, or if we just cleaned something. On a wall in the chicken run was a lot of accumulated dirt, and when we brushed it off, we saw this.....

In het blokje heb ik een stofje gebruikt met oud handschrift erop, want dat kwamen we ook steeds tegen, als we behang van de muren haalden, of iets schoonmaakten. Op een muurtje in de kippenloop, nadat allerlei rommel er was afgeborsteld, zagen we dit...
"JC" and "R.McC 1954" That was when I was 5 years old - rather interesting, such a discovery. So therefore I used the handwriting fabric. Here it is again....

"JC" en "R.McC 1954". Goh, toen was ik 5 jaar oud - toch best grappig, zo'n ontdekking. Dus vandaar het stofje in het blokje. Hier komt hij nog eens...
And today there was a surprise..
A few weeks ago I had sent a few blue-white fabrics to Gert, for his klosjes quilt. And this morning there was a parcel on the doormat....

En vandaag was er een verrassing....
Een paar weken geleden had ik Gert wat blauw-witte lapjes gestuurd, voor zijn klosjes quilt. En vanmorgen lag er een pakje op de deurmat.....
....a lovely card, and beautiful fabrics, that I can use really well for my Balmesh quilt. How nice is that? Thank you, Gert!


....een mooie kaart, en prachtige lapjes, die ik heel goed kan gebruiken voor mijn Balmesh quilt. Lief he? Dank je wel, Gert!

Enjoy your day!

Fijne dag allemaal!
Jane

Saturday, 14 January 2012

"Chocolade eitje?..........Chocolate egg?"

It looks a bit like it, but this egg is a beautiful darkbrown egg from the famous Dutch Welsummer hens....

Het lijkt er wel op.......maar het ei in dit blokje is een donkerbruin ei van de beroemde Nederlandse Welsumer kippen....
Why Welsummers, you might ask?
Well, when we went to Scotland I wanted to have hens, and they had to be Dutch...:o)
Very soon I had found the ideal place...an old shed....

Hoe komt ze daar nu bij, vraag je je af?
Toen we naar Schotland gingen wilde ik kippen, en dat moesten Nederlanders zijn...:o)
Al gauw had ik de ideale plaats op het oog....een oude schuur...
All the tin sheets had to come off, which husband and son did, and the rusty sheets went for scrap.
A lot of old rusty nails had to be removed to make it into a chicken-run, the rusty iron had to be cleaned, and that meant ladders....

De dakplaten en de zijkanten moest er af, zodat er gaas om kon. Mijn lief en onze zoon deden dat, een heel roestig werkje!
Er moesten heel wat oude spijkers uit om er een kippenloop van te maken,  er moest geschuurd worden, en dat betekende ladder op, ladder af...
With the help of husband, and a neighbour with his son, a lovely hen-house was put together...

Met de hulp van een buurman en zijn zoon, werd er een leuk kippenhok  in elkaar getimmerd....
I made some nestboxes, filled them with straw, and all was ready for the Welsummers!

Ik timmerde wat nestkastjes in elkaar met stro erin, en de Welsumer kippetjes konden komen!
They were beautiful, and loved running around the place.....in the evening they put themselves to bed...

Ze waren prachtig, en vonden het heerlijk om overal rond te scharrelen....'s avonds gingen ze moe naar bed...
....and if they were allowed out of the run in the morning, they ran....


...en als ze 's morgens uit de loop mochten, renden ze met een vaart eruit ....
Mrs. Grumpy was always the last one.... and came out sighing and groaning...

Mrs. Grumpy was altijd de laatste....met veel gezucht en gesteun....

But those girls were so spoilt.....I had looked after hens before, and usually they ran over themselves to get to the rice or the potatoes, or whatever, but these?  They walked around it with their noses up in the air.."..You must be joking! We're not eating this stuff..."
It all became clear when we were on holiday in Holland and went to palace Het Loo. I saw Welsummers wandering over the lawns by the stables....

Maar wat een verwaande meisjes waren het...Ik had wel bij onze vorige buren op de kippen gepast, en ze vielen over elkaar heen als je bijvoorbeeld met rijst of aardappelen aankwam, maar deze? Ze liepen er met opgetrokken neusjes omheen..."..Ben je nou mal? Dat spul eten wij niet hoor!.."
Alles werd me duidelijk toen we op een dag op vakantie naar paleis Het Loo gingen. Zag ik me daar toch warempel Welsumers rond lopen bij de stallen....
Well, to be honest, with relatives at home in a Palace you don't have to eat just everything, do you?
But the eggs were wonderful...!

Ja, zeg nou zelf, met familieleden die thuis zijn op een Paleis hoef je toch ook niet alles te eten?
Maar de eitjes waren heerlijk....!
And oh, how I miss my girls...but there are nice memories...!
Enjoy your day!

En, o, wat mis ik mijn kippetjes...maar het zijn leuke herinneringen!
Fijne dag allemaal!
Jane

Thursday, 12 January 2012

"Een Muzikale Voordeur......A Musical Front Door"

In the country in Scotland the back-door was always open, and everyone just walked in. No appointments, unexpected, I loved it, and made sure there was always some home-baking......
We did of course have a front-door, and that is the subject of this little block.
In the wooden door was a nice small square window....

In Schotland op het platteland was altijd de achterdoor open, en iedereen kwam zo naar binnen. Geen afspraken, zomaar onverwacht, heerlijk, altijd zo gezellig. Ik zorgde wel dat ik altijd wat lekkers had gebakken....
We hadden natuurlijk ook wel een voordeur, en daar gaat dit blokje over. 
In de houten deur zat een leuk vierkant raampje....
Here you can see the real front door....

Hier zie je de echte voordeur.....
That front door was hardly ever used.
There were two people who did use it, and they were Pauline, my music teacher, and the piano tuner. That is why I used a musical fabric for the frames.....look....

Die voordeur werd dus bijna nooit gebruikt. 
Er waren twee mensen die hem wel gebruikten, en dat waren mijn muzieklerares, Pauline, en de piano stemmer. Vandaar dat ik voor de dwarsbalkjes een muziekstofje heb gebruikt.... kijk maar...
Because the back door was used all the time by the neighbouring farmers, it sometimes looked like this....

Omdat de achterdeur altijd gebruikt werd door de buren, die bijna allemaal boer waren, zag het er soms zo uit....

One of the outbuildings in the courtyard was a very old stable, where the cows used to be. In the roof were ventilation holes everywhere, lovely triangles....

Een van de gebouwen op onze binnenplaats was een heel oude stal, waar de koeien vroeger stonden. In het dak zaten overal ventilatie gaten, mooie driehoekjes....
I always liked them so much, that I dedicated a little block to them....

Die vond ik altijd zo grappig, dat ik daar ook een blokje aan heb gewijd...

Four more 3 inch blocks to make....till next time!

Nu nog vier hele kleine blokjes.....Tot de volgende keer!
Jane

Monday, 9 January 2012

"Even wat anders...... Something different"

For our quiltgroup, the 'Towy Quilters', who meet every month in Carmarthen, we had a challenge to make a small quilt from a favourite Christmas-card.

Voor onze maandelijkse be in Carmarthen, de 'Towy Quilters', hadden we een uitdaging om een klein quiltje te maken van een kerstkaart die we mooi vonden.
Today was our meeting, and first some some photos of what everyone was doing today.
Ann was working on her small hexagons.

Vandaag hadden we de bee, en eerst even wat gezellige fotos van onze dag.
Ann was bezig met haar hexagonnetjes.
Sarah had finished her Christmas quilt...


Sarah had haar kerstquilt af...
Gill was working on her German Fabric Swap challenge..

Gill was bezig mat haar challenge voor een Duitse stofjesruil...
Jean was doing an applique-block...

Jean was aan het appliceren...
Pam brought her finished bag..

Pam had haar tas bij zich die ze net af had...
and also brought her daughter-in-law Megan, who had just started quilting. This is her first quilt..
 

en ze had haar schoondochter Megan bij zich, die pas met quilten was begonnen. Dit is haar eerste quiltje..
Joyce was doing some applique too, on the block on the right...

Joyce was ook met het rechtse appliceerblok  bezig...
And Ria came later, with two finished quilts...

En Ria kwam wat later binnen met twee quilts die ze af had..

and a log-cabin.

en een logcabin..
The challenge quilts were lying on the table.. (click to see them closer)
The first one is made by Gill...

De 'uitdagings' quiltjes lagen op de tafel...(klik om ze groter te zien)
De eerste is van Gill..
then one by Pam, who had put the Christmas card 'somewhere'...

daarna die van Pam, die de kerstkaart ergens had neergelegd, maar waar...?
Pat made this one..

Pat heeft deze gemaakt...
And Ria's card had gone somwhere else too...

En Ria's kaart was er ook vandoor...
Ann put the text (in Welsh) that was inside the card round the picture, which looks very effective..

Ann heeft de (Welsh) tekst in de kaart eromheen geborduurd..
and here is my own again, complete with card...

en hier is die van mij nog een keer, met kaart...
We had a lovely day!


Het was een heel gezellige dag!

Jane

Saturday, 7 January 2012

"Oude watermolen.........Old Watermill"

The next two self-designed blocks are based on the water-mill.
A water-mill has to have a water-wheel....

De twee volgende zelf ontworpen blokjes gaan over de water-molen.
Bij een water-molen hoort natuurlijk een water-rad............

When we bought the farm, the mill looked like this from the courtyard...rather imposing...

Toen wij de boerderij kochten zag de molen vanaf de binnenplaats er zo uit......heel imponerend...
We discovered that it had been a water-mill. Inside you can see the small square hole where the waterwheel axle had been....

We ontdekten dat het een watermolen was geweest.
Aan de binnenkant kon je nog het kleine vierkante gat zien waar het waterrad had gezeten.....
On a later photo you can still see the large brown pipe on the right, which brought the water from the 'burn' (stream)....

En op een latere foto zie je ook nog rechts de pijp die het water van het beekje naar de molen voerde...
The mill was used to grind the oats for the cattle.
Unfortunately there was no sign of the wheel, except the iron centre-piece which we found.
But that was no reason for me not to draw the wheel, because we often imagined a water-wheel there.

In de molen werd vroeger de haver gemalen voor de koeien.
Jammer genoeg was er van een water-rad niets te bekennen, alleen het ijzeren middenstukje vonden we nog.
Maar dat was geen reden om niet het rad zelf te tekenen, want in gedachten hoorde het er wel bij.
In the mill was also a strange looking window. I took this photo when we bought the place.

In de molen was ook een vreemd soort raam. Deze foto nam ik toen we Balmesh kochten.
As you can see it all looks damp and green. There were a few feet of manure on the floor too. ..
But a year later there was a hay-loft, and the sheep were there for lambing. They could stay there for a few days, lovely and warm, light and cosy...

Zoals je kunt zien zag het er allemaal heel vochtig en groen uit. op de grond lag wel een halve meter koeienmest....
Maar een jaar later zat er een hooizolder in, en kregen de schapen hun lammetjes in de molen. Ze mochten daar dan een paar dagen blijven, lekker warm, licht, en gezellig....
And I put the strange window in a little block.....

En het vreemde raam heb ik toch maar vereeuwigd in een blokje...
Have a nice day!

Fijne dag allemaal!

Jane

Thursday, 5 January 2012

"Het eerste 'MacJane' blokje...........The first little 'MacJane' block"

I was surprised to see how many things in and around Balmesh clambered to get into a little 3" block.....
Here is the first one - made slightly different from the one I designed, but I made life easier for myself....

Het verbaasde me hoeveel dingen er zijn in Balmesh die elkaar stonden te verdringen om in een 3inch blokje te komen. 
Hier is de eerste - iets anders gemaakt dan hoe ik het getekend had, maar ik maakte het iets gemakkelijker bij nader inzien...
In one of the old stables were a lot of feeder/troughs concreted in along the walls. Because one of the walls  had to go, my husband tried to get them out intact. Most of the time he succeeded....

In de oude stal waren heel veel ingemetselde stenen voederbakken. Omdat een van de muren helemaal weg moest, probeerde mijn lief ze er heelhuids uit te krijgen, en meestal lukte dat.....
In the back on the left you can see several (click to enlarge), and also one in the centre.
The stable was dark, cold, damp, and far from nice, and he is taking away the wall on the right.
Later it looked like the following picture...light...dry....and quite cosy...

Links achter kun je er een paar zien staan (klik om groter te zien), en ook een in het midden.
De schuur was donker, koud, vochtig, en beslist niet mooi, en hij is hier de rechtermuur aan het weghalen.
Later zag het er zo uit....licht......droog....en best gezellig......

....because we had made a sheep hospital there, and his tractor stood there too....

....want we maakten er een schaapjes-ziekenhuis van, en zijn tractor stond er ook....
And the troughs?
Half of them were sold, and the rest stood around the house, with flowers in them, mostly violets.... I could not find a photo of the real ones anywhere....!

En de voederbakken?
De helft werd verkocht, en de rest kwam om het huis te staan, met bloemetjes erin, meestal viooltjes......maar ik kon nergens een foto van de echte vinden...!
Of course you can't see the sides of the trough when you look from above, but in a block you can do anything.....can't you?
Have a nice day!

Normaal kun je natuurlijk de zijkanten van zo'n bak niet zien als je er van boven op kijkt, maar in zo'n blokje mag alles.....toch?
Fijne dag allemaal!
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...