Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Sunday, 29 April 2012

"blokjes"......."small blocks"

First I want to thank you all for your lovely comforting comments on my blog about Elaine, 
my neighbour in Scotland. It did help me a lot.
In the meantime I have sewn all the 3 inch blocks around the centre....
It has been raining a lot here this past week, but one morning it was dry and not too windy, 
so I could take a picture outside.

Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle lieve, meelevende en troostende reacties op mijn blog 
over Elaine, mijn buurvrouw in Schotland. Het heeft me echt goed gedaan.
Intussen heb ik alle kleine 3 inch blokjes aan het middenstuk gezet....
Het was even droog, en niet te veel wind, dus gauw even buiten op de foto. 
...but perhaps you would like to see some close-ups?

.......maar je wilt het misschien van wat dichterbij zien?
...and the lower cornerblocks...

..en de onderste blokjes...
top right...

rechts boven....
...and the last corner...I still don't know what to applique in the centre block - 
my initials, a date, or perhaps a sheep? Do you have any ideas?

...en onder....ik weet nog steeds niet wat ik in het midden zal appliceren - 
mijn initialen, datum, of mijn schaapje? Misschien heb jij nog een idee?
I found a lovely bird-fabric for the corner blocks, 
and I arranged it so that from every corner a bird looks at the house...

Voor de hoeken vond ik een schattig vogelstofje, 
en het grappige is dat vanuit elke hoek het vogeltje naar het huis kijkt...
There always were a lot of birds around the house...

Er waren ook altijd wel heel veel vogeltjes om het huis...
Often they were flying...

Vaak vlogen ze...
...and often they were just sitting in the branches, singing...

..en vaak zaten ze gezellig op een takje te zingen....
Now I am going to start working on the outbuildings around the house.
Bye for now...

Nu kan ik beginnen aan de schuren en stallen rondom het huis...
groetjes van
Jane

Friday, 20 April 2012

"Weven....???......Weaving...???"

My back still does not want to co-operate, but I have discovered, that I don't feel pain when I am weaving. The little quiltblocks have to be patient for a little bit longer. Every now and then I sew a little block to the border, and I'll show that next time....

Terwijl mijn rug nog steeds niet mee wil werken, heb ik gemerkt, dat als ik zit te weven, ik er bijna niets van voel. Dus de quiltblokjes moeten nog even geduldig liggen roepen totdat het weer wat beter gaat. Af en toe zet ik wel even een blokje aan de rand, dat zal ik je de volgende keer laten zien.....
So what do I weave? At the moment scarves, and I use sock-wool. I have not spun enough wool yet to be able to use that. Weaving is fun!
It really began many years ago, at infant school......I loved weaving with paper....

En wat weef ik dan? Nou, op het moment, sjaals, van sokkenwol. Ik had nog niet genoeg gesponnen wol om dat te kunnen gebruiken. En het is toch leuk om te doen!
Eigenlijk begon het allemaal jaren geleden, toen ik nog op de kleuterschool zat....deed je dat ook nog? Vond ik altijd zo heerlijk, weven met papier.
When I was little I often sat next to my grandmother when she was darning socks. Up and down went the needle, which fascinated me, and instaed of a big ugly hole in the sock, a lovely woven area appeared. I thought it was magic. I have still got the darning egg...

Ook zat ik vaak naast mijn grootmoeder als ze aan het sokken stoppen was. Op en neer ging die naald, en in plaats van een lelijk gat in die sok, kwam er een prachtig weefseltje tevoorschijn. Dat fascineerde me altijd weer. Het stop-ei heb ik nog...
Years later I borrowed a small weaving loom from a friend....and for a little while I felt my old love again...

Jaren later leende ik een weefgetouwtje van een vriendin..... de oude liefde kwam even weer boven....
In February this year we had a weaving workshop, and we could weave samples on 7 different looms. That was amazing and it made me feel really happy....

In Februari dit jaar hadden we een workshop weven. en we mochten op 7 verschillende weefgetouwen een stukje weven. Dat was erg leuk, en ik werd er helemaal blij van...
With my birthday-money I bought a Kromski Rigid Heddle loom, and noticed that I did not feel any back-ache when I was weaving - perhaps because of the movement. Sitting still is very difficult. So I started weaving more...

Van mijn verjaardagsgeld kocht ik een Kromski hevelriet getouwtje, en merkte dat ik geen last had van mijn rug tijdens het weven - ik denk dat het komt door de beweging.Stil zitten is veel moeilijker. Dus ben ik aan het weven geslagen...
Somewhere I had some coloured cotton yarn...

Gekleurd katoen had ik ook nog....
It wanted to become a bag, so I wove a strap on the same loom...

Het moest natuurlijk wel wat worden...dus eerst een bandje erbij....
When I sewed everything together I had a nice bag to put things in..

Alles aan elkaar genaaid, en nu heb ik een tas om van alles in te doen....
And now I am trying out a lace pattern...

Langzamerhand begin ik ook wat patroontjes uit te proberen...
But this weekend I hope to put the last little blocks on the letter-border of the Memories of Balmesh quilt, so I will show that next time.
Have a nice day!

Maar ik hoop dit weekend de laatste blokjes aan de letterrand van de Memories of Balmesh quilt te zetten, en dat komt volgende keer.
Fijne dag!

Jane

Wednesday, 4 April 2012

"...Elaine..."

A sad story this time......
In Balmesh we had two neighbours. One was called Anne, and lived with her husband and son a few hundred yards down the road towards the village.
Our other neighbour was Elaine....

Een verdrietig verhaal deze keer...
In Balmesh hadden we twee buurvrouwen. De ene, die Anne heette, woonde een paar honderd meter verder richting het dorp. 
Onze andere buurvrouw heette Elaine....


She lived further up the hill with her husband, 2 small dogs, in a cottage that we could see from our breakfast-table, and there were 5 donkeys in the field....

Zij woonde verder de heuvel op, met haar man en twee kleine hondjes, in een cottage, dat we vanaf onze ontbijttafel konden zien....en er waren 5 ezels in hun weiland....
After we had lived in Balmesh about a year, we heard that Elaine was diagnosed with ovarian cancer. I did not know her very well, so I visited her. because I did have breast cancer two years before, and had chemo and radiation, we could talk about it. She had an operation first, and then chemo.

Nadat we een jaar in Balmesh hadden gewoond, hoorden we dat bij Elaine eierstokkanker was vastgesteld. Ik kende haar toen nog niet goed, dus ik ging erheen. Omdat ik zelf twee jaar daarvoor borstkanker had gehad met chemo en bestraling konden we er over praten. Zij kreeg eerst een operatie, en toen ook chemo.
When the chemo was finished we went out for the day, to celebrate. On the way home we heard that our other neighbour, Anne, was in hospital.
Because it was lambing time, I looked after all the pet lambs (hence Midge, see previous story). Fluffy was one of those lambs....
 
Toen de chemokuren waren afgelopen gingen we samen een dagje uit, en op de terugweg hoorden we dat onze andere buurvrouw Anne in het ziekenhuis lag. 
Omdat in die tijd niewe lammetjes kwamen, zorgde ik voor alle lammetjes die geen moeder hadden (vandaar Midge - zie vorig verhaal). Fluffy was een van die lammetjes...

She was not big friends with Midge, because Fluffy always  stood with her front feet in the red box, and Midge wanted that too....

Ze was niet zulke goeie vriendjes met Midge, want Fluffy stond altijd met haar pootjes in de rode doos, terwijl Midge dat ook wel graag wilde...

Sadly, Fluffy did not survive, and about the same time Anne told us she had  cancer of the pancreas, and was given two years. She died two months later. She was only 53. Elaine and I sat next to each other in church at the funeral service, and we felt that we were only two left in the boat now.
Anne's husband and son came over to have a meal with us regularly. It was a sad time, because around the same time I found a sweet little calf 'Ernest' dead one morning (left in the photo). The black calf is Angus, who is mentioned on one of the other borders in the quilt. On a farm, death is always round the corner....

Jammer genoeg heeft Fluffy het niet gehaald, en ongeveer indezelfde tijd vertelde Anne ons dat ze alvleesklierkanker had en nog twee jaar te leven had. Zij overleed na een paar maanden, ze was nog maar 53. Elaine en ik zaten naast elkaar in de kerk tijdens de begrafenisdienst, en we hadden het gevoel dat we nu nog maar met z'n tweetjes in het bootje zaten. De man van Anne en haar zoon kwamen daarna regelmatig bij ons eten. Het was een droevige tijd, ook al omdat ik in diezelfde tijd een lief klein kalfje 'Ernest' 's morgens dood in de stal vond (de zwart-witte links op de foto).  Het zwarte kalfje is Angus, die op de andere rand in de quilt staat. Op een boerderij is de dood altijd dichtbij....


After a few months Elaine had to have more chemo. It was a great disappointment, and I made a small cushion for her of her little house in tapestry, surrounded with quilting fabric. It was the view from our morning room.

Na een paar maanden bleek dat Elaine weer chemokuren moest hebben. Het was een vreselijke teleurstelling, en ik maakte een kussentje voor haar van hun huisje in gobelin met stofjes eromheen. het was het gezicht op haar huisje vanuit onze ontbijtkamer.

During the next spring there was another rejected lamb, that we called Larry. Here is a picture of Larry in the orchard, with Midge, who was a year older...

De lente daarop was er weer een wees-lammetje, die we Larry noemden. Hier staat Larry in de boomgaard met Midge, die dus al een jaar ouder was..
Elaine loved Larry, and I made a small oilpainting for her, where she is cuddling Larry, with her house in the background.... She was very happy with it.

Elaine was er weg van, en ik maakte een olieverf schilderijtje voor haar, waar ze Larry aan het knuffelen was, met haar huisje in de achtergrond... Ze was er erg blij mee.

Things did not go well with Elaine, and a year later, a year before we moved to Wales, she died. She was 57. She had become my best friend, and I missed her terribly (still do). Her husband came to have a meal with us several times, and I felt as if I could still do something for Elaine.
My morning walk through the fields was not so attractive anymore, because as soon as I got to the top of the field I could see her house...

Het ging niet goed met Elaine, en een jaar later ,een jaar voordat wij naar Wales verhuisden, overleed ze.
Ze was 57. Ze was mijn beste vriendin geworden, en ik miste haar vreselijk (nog steeds). Haar man kwam ook geregeld bij ons eten, en het was net of ik dan toch nog iets voor Elaine kon doen.
Mijn wandeling door de weilanden elke morgen was nu niet meer zo aantrekkelijk, want ik zag haar huisje zogauw ik de hoek omging boven in het weiland...

Next time you can see how the little blocks look around the letters. At our quilt group we have sorted them out in order....

Volgende keer kun je zien hoe de kleine blokjes om de letters heen komen te staan. Op de bee hebben we ze al wat bij elkaar gezocht...

My back is getting a little better, but I cannot sit for a long time yet, so there is not a lot of progress with the quilt... but that will come.
Have a great day,

Met mijn rug gaat het iets beter, gelukkig, maar ik kan nog niet erg lang zitten, dus de quilt is niet erg opgeschoten.....maar dat komt wel.
Groetjes
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...