Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Sunday, 18 March 2012

"....Midge..."

This small sheep has a lot to answer for......!

Dit schaapje heeft heel wat op haar geweten....!

She was tiny when I started looking after her. Her mother rejected her, so I fed her with the bottle. She was so small that I called her "Midge", after the tiny tiny Scottish midges.

Ze was piepklein toen ik voor haar mocht zorgen. Haar moeder wilde niets van haar weten, dus ik gaf haar de fles. Het was zo'n klein ding, dat ik haar "Midge" noemde naar de piepkleine mugjes in Schotland....

Of course Midge had to feature on the border around the farmhouse in the 'Memories of Balmesh' quilt. She gave me a lot of joy, which is why the word 'joy' is next to her name.

Midge moest natuurlijk ook op de rand om het huis in de "Memories of Balmesh" quilt... Ze gaf me veel vreugde, vandaar het woord 'joy' ernaast.

She always wanted to be with me. Sometimes I sat on a  big stone in the top of the field above the farm, and then she came and laid down and went to sleep....

Ze wilde altijd bij me zijn. Soms zat ik op een grote steen bovenop de heuvel achter de boerderij, en dan kwam ze naast me liggen slapen....

Midge was special. She followed me everywhere, and came as soon as I appeared in the field....

Midge was speciaal, ze volgde me overal, en kwam altijd naar me toe als ik in het weiland kwam...

She grew fast, and became best friends with another lamb in the same situation, who we called 'Ears', because you could only see her ears when she sat in the grass. Both of them became my own sheep.

Ze groeide als kool, en werd de beste vrienden met een lotgenootje, die we 'Ears' noemden, want die was zo klein dat je alleen haar oortjes kon zien als ze in het gras zat.... Ze werden allebei mijn eigen schaapjes...

But when we were planning to move to Wales, they could not come with us. So they went to a farmer up in the hills who we knew would look after them really well.
When I came back after a year, she knew me straight away and ran to and fro with happiness...

Maar toen we zouden verhuizen naar Wales, konden ze niet mee. Dus gingen ze naar een boerderij in de heuvels, waar een boer kenden die heel goed voor ze zou zorgen.
Toen ik een jaar later kwam kijken, kende ze me meteen, en holde heen en weer van vreugde...

A year later she had two lambs of her own.....and I saw them too...

Het ging zo goed dat ze zelf twee lammetjes kreeg...die ik ook heb gezien...

A few days ago the farmer in Scotland told us that she has triplets this year! Mother Midge!
But what has she to answer for, you may ask?
When we moved to Wales I took her shearling fleece with me, because I wanted to spin it....

En een paar dagen geleden hoorden we van de boer in Schotland dat ze dit jaar een drieling heeft! Moeder Midge!
Maar wat heeft ze dan op haar geweten, zul je vragen?
Toen we naar Wales gingen, heb ik haar vacht meegenomen, want die wilde ik spinnen...

Soon I got a spinning wheel, and I could spin Midge's fleece into lovely soft yarn!

Al gauw kreeg ik een spinnewiel, en toen kon ik de wol van Midge spinnen, heerlijk zacht!

So far I have 600g beautiful hanks of plied wool, for a large knitted shawl... 

Nu heb ik al 600 gram mooie strengen getwijnde wol, waarvan ik een grote shawl/omslagdoek wil breien...

...so Midge can keep me nice and warm when it is cold..!
Next time I'll tell you about the fourth border with words, and then I can put it all together.  I hope it will be sooner than this time. I had a lot of backache, and sitting by the computer was the worst thing. As long as I kept moving it was fine, doing things like dusting, ironing, cooking...
Enjoy your week!

...dus Midge kan me dan lekker warm houden als het koud is...!
De volgende keer zal ik jullie vertellen over de vierde rand met woorden, en daarna kan ik alles in elkaar zetten. Het zal hopelijk niet zo lang duren deze keer. Ik heb veel rugpijn gehad, en zitten aan de computer was bijna niet te doen - wel stof afdoen, en strijken, en koken....als ik maar in beweging bleef...
Fijne week allemaal!

Jane

Tuesday, 6 March 2012

"Hydrangeas..........Hortensias"

Why am I finding these letters such a chore? I am doing all sorts of other things, but I have to force myself to do another letter! But I am now working on the last letter-border, at last!
On this border are the flowers that I love so much - hydrangeas....flowers that I will always associate with Balmesh...and I miss them...

Waarom zit ik eigenlijk zo tegen deze letters aan te hikken? Ik doe van allerlei andere dingen, maar moet mezelf er gewoon toe dwingen om weer eens een paar letters vast te zetten.
Maar ik ben nu met de laatste rand bezig - gelukkig!!
Op de een na laatste rand staan de bloemen die ik zo mooi vind - hortensias....bloemen die voor mij altijd balmesh zullen betekenen, en die ik erg mis...
And not just one type, no, until I started to study them, I had no idea that there were so many types, with different leaves, flowers and colours. I ended up with 27 varieties...
There was already a nice white one in the garden....

En dan niet alleen maar een soort, nee, totdat ik me er in verdiepte had ik geen idee dat er zoveel verschillende soorten waren, met verschillende bladeren, bloemen, en kleuren. Op het laatst had ik 27 verschillende soorten...
Er stond al een hele mooie witte in de tuin....
But soon I planted another one that became pink in the autumn...a 'Paniculata'...

Maar al gauw kwam er een witte bij die in de herfst roze werd...een 'Paniculata'..
I could not resist the beautiful lace-caps...

En die prachtige krans-bloemen kon ik ook niet weerstaan...
There were pine trees in the garden, and I planted 'Annabelle' against some of those. Later she got lots of beautiful white blooms that looked wonderful in the dusk...

Er stonden ook dennebomen in de tuin, en daar tegen aan zette ik 'Annabelle' die later veel mooie witte bollen kreeg, en die stonden altijd zo mooi 's avonds in het schemerdonker....
Of course I planted some other colours too...

Natuurlijk kwamen er ook andere kleuren bij...
There were always flowers by the back-door "for in the garden"...

Er stonden altijd wel een paar planten bij de achterdeur "voor in de tuin"....
The blue container was our letterbox.  There was no letterbox in the door, so the postman put the post in the box. The box had a brick on it to stop it blowing away!
A beautiful red hydrangea came too...

Dat blauwe geval was onze brievenbus. Die hadden we namelijk niet in de deur, dus deed de postbode alle post hierin. Er lag altijd een baksteen bovenop, zodat hij niet wegwaaide!
Een prachtige rode hortensia kwam er ook...
and the lovely 'Preziosa'... with changing colours...

en deze beeldschone 'Preziosa'....waarvan de kleuren steeds veranderden...
Soon there was no space left in the garden, so we made a border along the old farmhouse .....

Al gauw had ik geen ruimte genoeg in de tuin, dus werd er een bloemperk langs de oude boerderij gemaakt...
Sometimes I wonder if they are all still there.....my 27 different varieties...
Have a nice day!

Soms ben ik best benieuwd of ze er allemaal nog zullen staan.....mijn 27 soorten hortensias.....
Fijne avond!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...