I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving or knitting with them
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Or you can - email - me, if you like.Tuesday, 17 June 2014

"Watercolour Madness...."

Hoewel ik niet ver kan lopen, vanwege mijn pijnlijke heup, gaan we af en toe toch wel even weg. Vorige week gingen we naar Pembrokeshire waar dochter en gezinnetje op vakantie waren.
Eerst langs Pentre Ifan, waar 3,500 jaar geleden een begraafplaats was. Hoe kregen ze die grote zware steen er bovenop?

Although I cannot walk far, because of my painful hip, we do go out from time to time. Last week we went to Pembrokeshire, where our daughter and family were on holiday.
First we went to see Pentre Ifan, where there was a burial place 3,500 years ago. How did they manage to get that massive stone on top?

Daarna reden we door naar Freshwater East, en met kinderen en kleinkinderen gingen we naar het prachtige gouden strand.

Then we drove on to Freshwater East, and went to the beautiful sandy beach with the family.

Ik had mijn kleine aquareldoosje bij me, dus ik ging zitten in het zand om een paar vlugge schetsjes te maken. 

I had my little watercolour box with me, so I sat down in the sand to make a few quick sketches.

Hope wilde ook schilderen, en gelukkig had ik nog een extra schetsboekje bij me.

Hope wanted to paint too, and fortunately I had another little sketchbook with me.

Het uitzicht naar links was helemaal langs de kust.

The view to the left was all along the coast.

Hope maakte haar tekening thuis af.

Hope finished her drawing at home.

Thuis heb ik ook nog wel wat geschilderd, nog steeds om aquarel beter te leren, in plaats van mijn gewoonlijke olieverf. Eerst bloemen langs de weg, van een foto die ik in Schotland had genomen.

At home I have done some more painting, still trying to get to grips with watercolour, instead of my usual oil paints. First flowers along the roadside verge, from a photo I took in Scotland.

Daarna een landschapje in Noord Wales, waarvan ik een schets zag in een boek van James Fletcher-Watson. Hij gaf aan welke kleuren hij gebruikt had, en hoe hij het deed, dus het leek me wel een leuke oefening, vooral omdat we daar vaak op vakantie zijn geweest.

Then I painted a scene in North Wales. I saw a sketch in a book by James Fletcher-Watson, and he mentioned the colours he used, and also his way of working, so that seemed a good exercise, especially because we were often there on holiday.

En nog een oefening uit een ander boek van hem, een potloodschets van Cockley Beck in het Lake District, met heel weinig instructies deze keer.

Another exercise from one of his books, a black and white sketch of Cockley Beck in the Lake District, with minimal instructions this time.

Toen leek het me wel leuk om in mijn eigen oude schetsboekjes te neuzen, en daar vond ik schets uit 1993 van een boerderij in Noord Wales.

Then I thought it would be fun to look in my old sketchbooks, and I found a farm in North Wales, sketched in 1993.

Het was in April, dus ik wilde de kleuren zacht en licht houden. 

It was April, so I wanted to keep the colours soft and light.

Ook probeer ik elke dag een kleine wolkenstudie te doen, en gisteravond om ongeveer tien uur was er een fantastische lucht met allerlei kleuren erin.

I am also trying to do a small cloud study every day, and last night, about ten o' clock, there was a most amazing sky with lots of colours in it.

Misschien wil je onze buren ook nog even zien?
Deze zijn aan de overkant van het weggetje.

Perhaps you would like to see the neighbours? These are on the other side of the road.

Dit is een heel vreemd stelletje op de heuvel aan de zijkant van het huis....

This is a very strange pair in the hill field on the side of the house....

En deze twee zijn uit een ander weiland zijn weggelopen, en we zien ze als we zitten te eten...Vertier genoeg hier!

And this mare and her foal came from another field, and we see them when we sit in our dining room...Lots to see around here!

Tenslotte nog een mooie zonsondergang. Bijna elke avond is het weer anders. 

I shall end with a beautiful sunset. They are different every evening. 

Fijne dag!

Have a nice day!

JaneWednesday, 28 May 2014

"Happy Josiah..."


Gisteren was het zover - Josiah kreeg de quilt. Het was z'n verjaardag nog niet, maar het jochie heeft lang genoeg geduldig gewacht vond ik.
Terwijl hij opgewonden het papier er afscheurde riep hij; "Daddy, this is MY QUILT!!" En tegen zijn moeder: "I have been WAITING for this quilt!"
Hij bekeek alles wat er op stond heel enthousiast, en kroop er toen onder, samen met pappa.

Yesterday it was the big day - Josiah got his quilt. it wasn't his birthday yet, but he has been waiting so patiently...
While he was tearing the paper off, he called out: "Daddy, this is MY QUILT!!" And then to his mother: "I have been WAITING for this quilt!"
He looked at everything full of excitement, and then crept under it, together with his Daddy.

Zijn gelukkige gezichtje sprak boekdelen! En het was elk steekje waard!

His happy face tells everything! And it made every stitch worthwhile!

Wat heb ik verder gedaan vorige week? Nog wat geprobeerd in aquarel....een ruine van een kasteel in Schotland, waar we vaak zijn geweest toen we daar nog woonden...

What have I done this past week? Tried out watercolour again....a ruin of a castle in Scotland, which we visited quite often when we lived there...

...en Midge, mijn schaap in Schotland...

..and Midge, one of my sheep in Scotland...

Gisteravond was er een prachtige zonsondergang, waar de camera niet goed raad mee wist..

Last night there was a beautiful sunset, which the camera couldn't handle very well...

...en verder heb ik Home Sweet Home ook weer opgepakt, want na dit blok moet ik er nog eentje, en dan is die ook af.

...and I am working on Home Sweet Home again. One more block after this, and then that top is finished too.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Wednesday, 21 May 2014

"Josiah's Quilt.."


Eindelijk werd het laatste quiltsteekje gezet....

At last I made the last quilting stitch...

..en Josiah's quilt is af. Hij heeft de wasmachine overleefd en hangt lekker in de lijn...

..and Josiah's quilt is finished. He has survived the washing machine, and is hanging on the line...

Gelukkig kon dat vandaag, want soms is het hier wel erg mistig! 

Today that was possible, but some days it is very misty and damp!

Tussen het quilten door werden de roodborstjes gevoerd, en de jonge roodborstjes zijn er weer.

In between quilting we kept feeding the robins, and the young robins are here again.

Nu heb ik voor iedereen in de familie een quilt gemaakt, en mag ik iets voor mezelf gaan doen, maar wat?
Ik heb de schilderkwast weer opgepakt. Tot nu toe heb ik eigenlijk altijd met olieverf geschilderd, maar ik wil me nu een tijdje toeleggen op aquarel, want die effecten zijn zo mooi.
Even een probeerseltje van koeien in Galloway in Schotland waar we jaren gewoond hebben.
Misschien volgende keer meer, als je het leuk vindt om meer te zien.

Now I have made a quilt for everyone in the family, and I can do something for myself, but what?
It was nice to get back to painting. I have always painted in oils, but I am now concentrating on the watercolour technique for a while, because I love the translucent light effects.
This is a little sketch of cows in Galloway in Scotland, where we lived for years.
Perhaps I'll show more next time if you like to see it.

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Saturday, 10 May 2014

Thank you!

Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de lieve en bemoedigende reacties en emails. Ik heb ze niet allemaal kunnen beantwoorden, maar langzamerhand begin ik me steeds beter te voelen!
Hier is ook een klein ding dat erg van streek was na tegen het raam aan te vliegen....

I want to thank all of you for your lovely and encouraging comments and emails. I have not been able to reply to all of them, but I am feeling a bit  better every day!
Here is a little bird that was very sick after flying against our window.....

Na ongeveer 10 minuten begon het kleintje wat levendiger te worden en vloog uiteindelijk weg.

After about 10 minutes the little one began to be more lively, and flew away in the end.
Het is hier niet bepaald lente, met ongeveer 10 graden..en mist en regen..

It does not really feel like spring here, with 10 C...and mist and rain..

...dan ziet het op het terrasje er zo uit....

....then it looks like this out on the terrace.....
Fijne dag!

Have a nice day!

Jane


Tuesday, 6 May 2014

"Een beetje stil...............Very quiet.."


Het is hier wel erg stil geweest de afgelopen weken. Dat kwam omdat ik plotseling hart problemen kreeg. Ik ben een paar dagen in het ziekenhuis geweest, en moet het heel rustig aan doen. Dat was niet zo moeilijk want ik had totaal geen energie voor bloggen of het internet. Hopelijk zal het met de medicijnen wat beter gaan. Ook zit ik te wachten op een heup-operatie, maar dat zal in Juli gebeuren.
Intussen heb ik nog wel wat kunnen quilten...

It has been very quiet here during the past weeks. That is because I had unexpected heart problems. I spent a few days in hospital, and I have to take it very easy. That was not too difficult, because there was absolutely no energy left for blogging or internet. Hopefully the medicines will help. I am also waiting for a hip operation in July.
In the meantime I have been able to do some quilting....

De lijnen heb ik er met een Hera marker opgezet, omdat ik liever geen pen gebruik.

I marked the lines with a Gera marker, as I don't like to use pens.

...en langzaam maar zeker begon het ergens op te lijken...

...and slowly but surely it began to look like something...

... al gauw kon ik met de rand beginnen...

...soon I could start on the borders...

Intussen hebben mijn Apeldoornse tulpen mooi gebloeid...

In the meantime my Dutch Apeldoorn tulips have flowered beautifully...

Deze had eigenlijk rood moeten zijn, maar ik vind dit ook een mooie kleur..

This should have been a red one too, but I like this colour as well...

De luchten zijn elke dag weer anders.

The skies are different every day.

En soms is er een prachtige avondlucht...

And sometimes there is a beautiful evening sky....

Hopelijk wacht ik nu niet zo lang met het volgende blogje!
Fijne dagen!

Hopefully my next blog will be quicker..!
Have a nice day!

Jane

 

Wednesday, 19 March 2014

"Neeftje's Bloggersquilt..."


Een paar weken geleden kreeg ik een verzoek van Jacqueline van Neeftje's Bloggersquilt, of ik ook een favoriet blok wilde kiezen voor haar Bloggersquilt.
Eén van mijn favorieten, "Storm at Sea" was al gekozen, dus werd het deze, "Cupid's Own".
Hij werd gemaakt door Jacqueline, en hier is de foto:

A few weeks ago I had a request from Jacqueline, Neeftje's Bloggersquilt, if I could choose my favourite block for her quilt.
One of my favourites, "Storm at Sea" had already been chosen, so it became "Cupid's Own".
Jacqueline made the block and here is her photo:


Ik heb deze gekozen omdat ik heel erg van de combinatie piecen en applique houd, en ook omdat dit blok mijn liefde voor quilten weergeeft. 
Alles vind ik gewoon leuk: de voorbereiding, het patchwork, de applique, en het doorquilten. Dus alle vier aspecten zijn hier vertegenwoordigd met een hartje.
Je kunt hem hier vinden.
http://tlc.howstuffworks.com/home/cupids-own-quilt-block.htm

I chose this one, because I love the combination of piecing with applique, and because this block reflects my love of quilting.
I like the preparation, the piecing, the applique, and the quilting.  All these four aspects of quilting are shown in this block with a heart.
You can find it here:
http://tlc.howstuffworks.com/home/cupids-own-quilt-block.htm

Jaqueline hoeft nog maar drie of vier blokjes nodig voor haar prachtige unieke quilt, dus als je een blog hebt, en een favoriet blok, laat het haar dan even weten!
In tussen ga ik weer verder met het doorquilten van Josiah's quilt....

Jacqueline only needs three or four blocks to finish her beautiful unique quilt , so if you have a blog, and a favourite block, you could get in touch with her!
In the meantime I'll carry on with quilting Josiah's quilt!

Tijdens het genieten van het uitzicht....

While enjoying the view.....

Fijne dag,

Have a nice day!

Jane

Wednesday, 5 March 2014

" Aan de Lijn......."


Nee hoor, ik hoef niet af te slanken, maar dit is de lijn waar Josiah's quilt top even aan hangt, want zomaar, heel eventjes, waaide het bijna niet....

This is the washing line in the garden, where I pinned up Josiah's quilt top, because, just for once, there was hardly any wind.....
Zijn naam staat er ook op geborduurd tussen zijn handjes...met het jaartal, want ik hoop toch wel dat ik hem dit jaar af heb...! Dat moet ook wel, want vorige week zei hij tegen z'n vader (waar ik bij zat) "Ik krijg een quilt met dinosaurussen en trekkers, en ik heb hem nog steeds niet!" Hij is nog maar vier, maar hij weet heel zeker dat hij er niets van zien wil, nadat hij de eerste dinosaurus zag - "Het moet een verrassing worden."
Maar wel even opschieten alsjeblieft, Oma!

His name is embroidered between his hands...with the year, because I really hope to finish it this year...! I have to, really, because last week he said to his Dad, (in my hearing) "I am getting a quilt with dinosaurs and tractors, and I STILL haven't got it!" He is only four, but he was very certain that he didn't want to see anymore, after he saw the first finosaur - "I want it to be a surprise...."!!!
But do hurry up with it please, Grandma!
Hier is even een overzicht van de bovenkant...

This is the top half....
...en de onderkant...

..and this the lower half...
Het zwarte lammetje, links van de dinosaurus in het midden, staat nu ook in ons weiland....zo schattig!

The little black lamb, left of the dinosaur in the middle, has appeared in our field as well, so sweet!
Vanwege de vloed met de nieuwe maan was de rivier weer heel wijd, het leek wel een meer....

Because of the tide with the new moon, the river was very wide again, it looked like a lake....
De buren hebben het land bemest, en de zeemeeuwen vinden dat altijd geweldig, er zullen vast allerlei lekkere hapjes in zitten.....

The neighbours have put slurry on some fields, and the seagulls love it, they find lots of lovely bits in it.....
Vanmorgen vroeg was er een heel rode lucht....

Early this morning there was a very red sky....
En morgen ga ik Josiah's quilt dubbelen, met een wollen vulling (Hobb's heirloom), en deze achterkant.....

And tomorrow I am going to sandwich Josiah's quilt, with a woollen Hobb's Heirloom filling, and this backing....
Fijne dag!

Enjoy your day!

JaneRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...