Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Tuesday, 26 April 2011

"If you go down in the woods today......Als je vandaag naar het bos gaat

you're sure of a big surprise....."
"Today's the day the teddybears have their picnic".....That lovely song that you can't get out of your mind when you have heard it again...

is er een verrassing, ....want vandaag hebben de teddyberen een picnic in het bos. Het is een leuk Engels liedje dat in je hoofd blijft rond-zingen als je het hoort....
It all started with this fabric and this pattern....

Het begon allemaal met deze stof en dit patroon....
I can't remember when or where I bought the fabric, but I could not resist it. So.... when I was thinking about this "Skeery Woods" block, I suddenly got it. Of course, the Teddybear's picnic! Here is the whole block:

Ik weet niet meer waar ik de stof heb gekocht, maar het was te leuk om te laten liggen. Dus..toen ik het volgende blok zou gaan doen, kwam het goed van pas.
There will be some more teddies, when the next block is ready, and the hill from that can overlap on this block.
And of course it comes from Sue Garman's pattern 'All Around the Town', available from honeybeefabrics.

Er komen nog een paar beertjes bij, maar dat kan pas als het blok ernaast klaar is, want een stukje van de heuvel van dat blok komt op deze te liggen.
Het is het patroon van Sue Garman, 'All Around the Town'. het is wel erg leuk om er van alles in te veranderen.
On Easter-Monday we went to a ploughing-match. Lots of lovely old tractors and ploughs, and also a few horses...

Op Paasmaandag gingen we naar een ploeg-competitie. Heel erg leuk met veel oude trekkertjes en ploegen, en ook een stelletje paarden...
Afterwards we went to a farm where the grass had been mown, and was collected for silage by a big John Deere Forage Harvester. I was invited to come along in it for a while - it is far above the ground - very exciting!

Daarna zijn we nog bij een boerderij geweest waar het gras al was gemaaid. Ik mocht nog een poosje mee in de John Deere hakselaar - een enorm ding, dan zit je ook wel ver boven de grond, maar wel heel leuk..

And the view was nice...

En er was een mooi uitzicht..

Now it is back to work!

En nu weer hard aan het werk...!
Jane

Thursday, 21 April 2011

All Around the Town - block 1, 2, 3......

Here are the first three blocks, very basic at the moment, without add-ons, but they will come!
On top of the first house stood a whale-weathervane, but the new inhabitant is not into whales, so it was taken down, and instead of it, a locomotive called 'Percy' was hauled up on the roof! He quite likes it up there, makes a change from being on the ground all the time.....
And now it is no longer called the 'Whale House', but 'Railway House'. The front door has been painted too, if you click on the photo you can see it better. Perhaps other nice things will be added.....

Hier zijn de eerste drie blokken - nog wel heel kaal, zonder leuke toevoegingen, maar die komen nog! 
Op het eerste huis stond een walvis als windvaantje, maar de nieuwe bewoner had niet zoveel met walvissen, dus dat ding werd naar beneden gehaald, en een locomotief werd weer naar boven gehesen. Hij vindt het wel leuk daarboven, weer eens wat anders dan altijd op de grond...
En nu heet het natuurlijk niet meer het 'Walvis Huis', maar het 'Trein Huis'. En de voordeur is ook mooi opgeschildred, klik maar op de foto dan kun je het goed zien. Misschien komen er nog wel meer leuke dingetjes bij....
To the right of this block, in the corner, you cazn just see the lake, with a sail-boat in it, of course. Something has to be put on the sails, but I have to think about that. Caleb's name is on the flag, so perhaps his year of birth..? The block looks a bit strange, as if the boat is going to be pushed over by the hill, but that is the hill for round the corner. It will all become clear later...

Rechts van dit blok, precies in de hoek, zie je net even het meer, met natuurlijk een zeilbootje erin. Er moet nog wat op de zeilen, maar daar moet ik nog even over nadenken. Caleb's naam staat op de vlag, dus misschien zijn geboortejaar...? Het blok ziet er wel wat vreemd uit, alsof het bootje zometeen omver gerold zal worden, maar dat is de heuvel voor om de hoek. Dat wordt later allemaal wel duidelijker...
Next to the rolling hill, around the corner, is another house, which also needs a few things added to it....It looks a nice house to live in, with lots of little rooms, one for applique, one for quilting, one for my fabrics,...but no, of course, the quilt is for Caleb!!  Although....perhaps he wouldn't mind me having just a few rooms...?

En naast die rollende heuvel, dus om de hoek, staat weer zo'n leuk huis, waar ook nog van alles bij bedacht moet worden..... het lijkt me trouwens een heerlijk huis om in te wonen, met allerlei kamertjes, een voor appliceren, een voor quilten, een voor alle stofjes.... nee, natuurlijk, want de quilt is voor Caleb!! Maar... misschien zou hij het niet erg vinden als ik ook een paar kamertjes had...?

Here you can see the whole pattern by Susan Garman, available from Quakertown Quilts, and from Melissa at Honeybeefabrics. She has a wonderful shop and is lovely to deal with.

Hier kun je het hele patroon van Susan Garman nog weer zien, te krijgen bij Quakertown Quilts, en bij Melissa's Honeybeefabrics (klik). Zij heeft een leuke winkel en is heel erg behulpzaam.

Have a nice day1

Fijne dag nog!
Jane

Tuesday, 19 April 2011

Mary Simon again... Alweer Mary Simon....

While I am busy making berries for the next block, I suddenly thought that you might like to see the Mary Simon blocks I have made so far. (Click on the photos to see them bigger).
This was the first one:

Opeens bedacht ik dat het misschien wel leuk zou zijn om even de Mary Simon blokken te laten zien die ik al gemaakt heb - terwijl de besjes-fabriek voor het volgende blok op volle toeren werkt. (Klik op de fotos om ze groter te zien).
Dit was de eerste:
I really enjoyed making the basket. Instead of bias-strips, I made freezer paper templates.
The second block looks like this:

Het was heel leuk om het mandje te doen. Ik maakte geen bias strips, maar gebruikte malletjes van freezer-paper.
Het tweede blok ziet er zo uit:
The birds in striped pyamas were fun to do, and the wings of the little bird on the right are made of a 'Queen Victoria' fabric to make it more British.
Then came this one:

Ik vond de gestreepte pyama vogeltjes vreselijk leuk om te doen, en het vogeltje rechts boven heeft een speciaal 'Queen Victoria' stofje, om het wat Britser te maken.
Daarna kwam deze:
Again this one was fun to make, espcially the flowers and rose-buds.
Next in turn was the Cornucopia block;

Die vond ik ook weer erg leuk om te maken, vooral de bloemen en rozenknoppen.
Als volgende was de 'Cornucopia aan de beurt:

The little bird on the right is so sweet, he looks as if he has a crown on his head...
And this one you have seen last week:

Het vogeltje rechts vind ik een schatje, het lijkt wel alsof hij een kroontje op heeft.....
En deze hebben jullie pas ook al gezien:

And now I am working on the block with 150 berries. I make about 10 at the time, and applique them on. They are put down very carefully when they are just made, but it is amazing how they travel around the house (perhaps brushed along by my skirt?), and I found one in the kitchen this afternoon!
The blocks are reproductions of an old quilt, called 'Mary Simon'. For those who would like to make it too, you can buy the pattern here (click).
Next time I'll show the progress with the 'All Around the Town' quilt....

En nu komt er dus een blok met 150 besjes. Ik maak er steeds een stuk of 10, en appliceer die erop. Ze worden heel voorzichtig neergelegd, maar op de een of andere manier reizen ze (misschien door mijn rok?)  door het huis, en vanmiddag vond ik er al een in de keuken!
Deze blokken zijn reproducties van een oude quilt, die 'Mary Simon' heet. Voor degenen die hem misschien ook wel willen maken, is het patroon hier (klik) te koop.
De volgende keer laat ik jullie zien hoe ver ik ben met de 'All around the Town' quilt...

See you then!

Tot ziens!
Jane

Friday, 15 April 2011

Assembly Line...... Lopende band werk....

"What on earth are you doing now?" my husband asks.  "Uhhm, I am making 150 circles for berries..." "One hundred and fifty????"
He is now sure that I have gone round the twist..!
But I need them for a little bird who is going to have a feast in the next Mary Simon block.

"Wat ben je nou in vredesnaam aan het doen?" vraagt mijn geliefde.  "Uhhm, ik ben 150 besjes aan het maken.." "Honderdvijftig???" klinkt het ongelovig. Nu weet hij wel zeker dat er een steekje los zit!
Maar ik heb ze allemaal nodig voor een vogeltje dat aan het feesten gaat slaan in het volgende Mary Simon blok...
I am making these circles (in 7 different sizes) from index card. Then I cut out the red fabric with a seam allowance and make a gathering stitch all around the edge. I pop the index card circle in the centre, draw the thread, iron it, take the card out carefully when the fabric is cold, and pull the thread tighter again. All the different sizes go in little bags to keep them separate until I can applique them on.
In between we sometimes go for a little drive through the hills....

Alle ciceltjes (in 7 maten) worden op kaart getekend en uitgeknipt. Dan knip ik rondjes met naadtoeslag uit de rode stof, en rijg een draad door de naadtoeslag. Het circeltje van kaart gaat erin, en ik trek het dicht en strijk het. Als het koud is haal ik heel voorzichtig het kaartje eruit, trek het weer iets aan, en wederom een besje om te appliceren.
Alle verschillende maten worden apart gehouden in zakjes.
Tussendoor gaan we soms even rijden in de heuvels....

When I was working on the Dear Jane for several years I was a one-quilt woman, but since I finished that, I am like a child in a sweetshop - don't know what to try next....
I am working on 3 Baltimores, the Civil War Bride,  the Home Sweet Home, Phebe, the Welsh quilt........
And then suddenly, Teresa comes along with her wonderful blog, and I have got the answer as to which quilt I should make for our grandson Caleb... It's the 'All Around the Town' by Sue Garman, available from Quakertown Quilts.

Toen ik nog met de Dear Jane bezig was, dacht ik zelfs niet eens aan een andere quilt, maar sinds die af is, voel ik me als een kind in een snoepwinkel.....ik weet ik gewoon niet wat ik het eerst moet proberen...
Ik ben bezig met 3 Baltimores, de Civil War Bride, de Home Sweet Home, Phebe, en de Welsh quilt.....
En dan zie ik Teresa's blog, en ik heb het antwoord op de vraag welke quilt ik moet maken voor kleinzoon Caleb.... Het is de 'All around the Town' quilt door Sue Garman. Het patroon is verkrijgbaar bij Quakertown Quilts.

I have just ordered some very light blue fabric for the sky, and raided my stash to see what suitable fabrics I have. Why don't I have any roof, brick or wood fabric???
Anyway, I shall do something, and add some fun things here and there. It is a lovely pattern and I am looking forward to starting.
After all, making a small boy happy is more important than a quilt on my kitchen-wall.(the Home Sweet Home)....I think.

De lucht gaat lichtblauw worden, en ik moest daar stof voor bestellen (!)...Ook heb ik gekeken wat ik ervoor kan gebruiken uit mijn voorraad. Weet je dat ik helemaal geen dak-stof heb, of hout, of stenen?
Dus daar zal ik wel iets anders voor moeten gebruiken. Ik ga er ook wat grappige extra dingetjes bij verzinnen - het wordt vast een leuke quilt om te doen.
En, zeg nou zelf, een jongetje gelukkig maken met zoiets is nou net iets belangrijker dan de Home Sweet Home aan mijn keukenmuur hangen...of niet?

Enjoy your weekend!

Fijn weekend!
Jane

Monday, 11 April 2011

Mary Simon Album....

The Mary Simon Albun block is finished - this time there were about 126 pieces.......

Weer een Mary Simon blok af - deze keer waren het ongeveer 126 stukjes......
I really enjoyed making this block.
And sometimes I go for a walk....even when it is damp and misty...

Ik vond het vreselijk leuk om dit blok te maken.
En soms ook wat gewandeld.... zelfs al is het wat somber en mistig...

Looking through a gap in the hedge on the hill I saw our house...

Door een gat in de heg op de heuvel zag ik opeens ons huisje.....

And---we discovered a new quiltshop, 'Isabeau', about 15 minutes drive from our house. My beloved took photos, his greatest hobby...

En......we ontdekten een nieuwe quiltwinkel, 'Isabeau', een kwartiertje rijden van ons huis. Manlief nam fotos, omdat fotografie zijn hobby is..

I did not notice anything...was busy studying fabrics...which one will be suitable for Baltimores?..

En ik had niets door......was eigenlijk alleen maar de stofjes aan het bestuderen...welke zou er geschikt zijn voor mijn Baltimores?
There were drawers too....but I did not dare to look in them..perhaps next time..!

Ook waren er laatjes...waar ik niet in durfde te kijken..., misschien volgende keer..!
And lots of notions on the wall, you can always think of some you really do need.....

En heel veel dingetjes aan de muur, waar je er altijd wel wat van nodig hebt...

That shop is on the way when we go and see our grandchildren...! Isn't that wonderful?

En laat die winkel nou net precies onderweg zijn als we naar de kleinkinderen gaan..! Mooier kan het toch niet?

Have a nice day

Fijne avond
Jane

Tuesday, 5 April 2011

A Welsh castle.... Een kasteel in Wales......

In between everything else I am working on a different Baltimore.... This block I drew last week, and this is the beginning. I have to add some sheep, of course, and some daffodils in the edge, as daffodils are a symbol of Wales.

Tussendoor moet er ook nog even aan een andere Baltimore gewerkt worden...... Dit blok heb ik vorige week getekend, en het begin is er. Er moeten nog schapen op (natuurlijk..!!) en in de rand nog narcissen, want de narcis is een nationaal symbool van Wales.
Here you can see the pattern....

Hier zie je het patroon...

And of course I am also working on the Mary Simon block:

En er wordt natuurlijk ook gewerkt aan het Mary Simon blok:

This is where I was going to say something about my method of working with an overlay. The whole pattern is drawn onto plastic..(click on the pictures to see them bigger)

En hier zou ik nog wat vertellen van mijn manier om een overlay te gebruiken. Het hele patroon wordt getekend op plastic.... (Als je op de plaatjes klikt, zie je ze groter.)
 Then all the pieces are drawn on freezerpaper... Usually I cut them out so that I have a window template and can audition the right fabric....Sometimes it takes a while before I have found the perfect piece...

Dan worden alle deeltjes getekend op freezer paper... Meestal knip ik ze zo uit dat ik een raampje overhoud, dan kan ik precies zien welk stukje stof ik wil gebruiken...Soms duurt het wel even voordat ik het juiste stukje heb gevonden....
Here a close-up... There are edges that will be overlapped by another piece. I just stipple these edges and cut the seam allowance alightly wider, and that edge does not have to be sewn. I iron the templates on the fabric and draw around them with my white Clover pen...

Hier nog even dichtbij...De randjes die straks onder een ander stukje stof komen, geef ik aan met een stippelrandje. Die naadtoeslag knip ik iets wijder, maar die hoeft dus niet vastgezet te worden. Ik strijk de malletjes op de stof en teken eromheen met mijn witte Clover pen...

Then I can start the applique... I use a long thin straw needle, no.11, which is great for turning the edges under. My favourite pair of scissors (very small) has one rounded edge, so that I don't cut in the underlying fabric when I cut into the seam allowance....

En dan maar aan het appliceren. Ik gebruik een heel lang (4cm) dun naaldje, nr 11, daar kan ik de randjes goed mee naar onderen draaien. En mijn lievelings schaartje heeft een botte kant, waardoor ik niet in de onderste stof knip, als ik inkepingen moet maken.....
Sometimes we go and help with the calves.....

Af en toe gaan we 's morgens helpen bij de kalfjes...

Now I have to go shopping first, otherwise there won't be anything to eat... and then I shall visit my favourite weblogs!
Have a nice day!

En nu ga ik eerst boodschappen doen anders hebben we vanavond niets te eten, en daarna mijn favoriete weblogjes bezoeken!
Fijne dag allemaal!
Jane

Friday, 1 April 2011

Civil War Bride blocks...........Civil War Bride blokken

This was the first block I made of the Civil War Bride quilt, last year in spring. We had spent three months in rented accommodation on a farm in Wales, until we had found and bought our house. All my fabrics were in storage during that time. When I see this block I remember the joy of seeing and stroking my fabrics again...!!

Dit was het eerste blok van deze quilt, vorige lente gemaakt. We hadden net drie maanden in een huur-boerderijtje achter de rug, waar we woonden totdat we ons huisje gevonden en gekocht hadden. Al mijn lapjes waren in de opslag gedurende die drie maanden. Als ik dit blok zie herinner ik me zo goed hoe fijn het was om al mijn lapjes weer te zien en te aaien...!!
After that I made the block with strawberries....

Daarna maakte ik het blok met aardbeien....

And a few days ago I finished the third block....

En een paar dagen geleden was het derde blok klaar...

It is a lovely quilt to make. You can see more photos here. (click)
Have a nice day

Het is erg leuk om deze quilt te maken. Je kunt er hier (klik) veel fotos van zien.
Fijne dag
Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...