Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Friday, 24 February 2012

"Quilts........Een dagje uit........A day out.."

"Who wants to come and see some antique quilts?"

"Wie heeft er zin om mee te gaan om een paar antieke quilts te bekijken?"
That sounded like a great idea, and five of our quilt-group went. We went to Swansea with the train, on a dark, foggy day....

Daar waren we wel voor te vinden. Met z'n vijven van de quilt-bee gingen we op stap, gezellig met de trein naar Swansea, op een donkere, mistige dag...

When we got to Swansea, we had coffee first, of course, with wonderful cake!

In Swansea natuurlijk eerst aan de koffie, met heerlijk gebak!
I should have asked someone to take all five of us at once....

We hadden natuurlijk iemand moeten vragen om deze foto te maken, dan had ik er geen twee op hoeven te zetten....

The exhibition was in the Maritime Museum, at the harbour, where there was a nice light-ship...

De tentoonstelling was in het Maritime Museum, aan de haven, waar ook een mooi vuurtoren-schip lag...
Inside we saw a beautiful craze quilt, that looked very rich and warm, with lovely colours.....it was a pity that the quilts were folded in half in a glass box....

Binnen zagen we eerst een prachtige crazy quilt, die er heerlijk warm uitzag, met hele mooie kleuren... het was jammer dat ze zo half opgevouwen in een kastje gestopt waren....

And a close-up...

Nog een close-up..

Next to it was a quilt made of flannel shirts....

Er naast hing een quilt gemaakt van flanellen overhemden...

with large quilting-stitches, that looked beautiful on the flannel...

met hele grote quiltsteekjes, die erg mooi uitkwamen op het flanel....

Next to that was the log-cabin. What a beauty!

En daarnaast de log-cabin. Wat was die mooi!
It had all sorts of fabrics in it....

Allerlei stofjes waren er in verwerkt...
A close-up...

Hier nog een close-up..

There was also an exhibition of paintings by John Uzzell Edwards, who is really inspired by these quilts. This one I really liked...

Ook was er een tentoonstelling van schilderijen van John Uzzell Edwards, die erg door deze antieke quilts is geinspireerd. Dit vond ik de mooiste:

He loves all the colours, and uses bits of wool and other things in his paintings......I think here he used a cotton-reel as a stamp...

Hij houdt zich erg bezig met de kleuren en gebruikt ook stukjes wol en andere dingen.....volgens mij heeft hij hier een garenklosje gebruikt....
Here is another one of his paintings, presumably inspired by the log-cabin quilt...

Hier is nog een van zijn schilderijen, waarschijnlijk geinspireerd door de log-cabin quilt...

In the museum there was something else that was funny. We could not resist this. My photos of the others didn't come out, as I was laughing too much, but one of the others took this one...

In het museum was ook nog iets leuks. We konden niet laten om dit ook even te doen. Mijn fotos hiervan zijn mislukt, omdat ik teveel moest lachen, maar een van de anderen nam deze foto....
All the while we were in the museum, there was  a lovely smell of pancakes, from the restaurant downstairs, so it was soon time to sit down again, and eat pancakes. In the meantime someone else from the quilt group had come....

Terwijl we al dit moois bekeken, roken we steeds een heerlijke pannekoekenlucht, van het restaurant beneden, dus al gauw was het tijd om daar gezellig te gaan zitten, en intussen was er nog een van de groep bij gekomen...

We had a wonderful day, and it was time to go home again...!

Een oergezellige dag, en het was tijd om weer naar huis te gaan...!


Jane

Saturday, 18 February 2012

"Geef woorden aan verdriet........Give sorrow words...."

"Give sorrow words, the grief that does not speak,
whispers the o'er-fraught heart, and bids it break..."
beautiful words written by Shakespeare in Macbeth, and almost from the start very applicable to this quilt full of memories. Around the house are words, all words that mean Balmesh to me. We have experienced so many beautiful and sad things there.
With these words I want to let you share in this piece of Scotland that I loved so much. This quilt is a way of working though these memories.

"Geef woorden aan verdriet, het onverwoorde leed 
fluistert in 't overladen hart, zodat het breekt..." 
mooie woorden geschreven door Shakespeare in Macbeth, en bijna vanaf het begin helemaal van toepassing op deze quilt vol herinneringen. Om het huis staan woorden, allemaal woorden die voor mij Balmesh betekenen. We hebben er zoveel mooie en verdrietige dingen beleefd.
Met deze woorden wil ik je laten meeleven in dit stukje Schotland wat mij zo dierbaar was. Met deze quilt probeer ik het gemis te verwerken.

The letters are celtic, because there was a lot of celtic history in that part of Scotland.
Below the house is the name 'Balmesh', and to the right 'stars'. There was no light pollution, and I have never seen so many stars, especially when I went out in the dark night to shut up the hen-house.
To the left is 'skies', because I often just stood and looked at the beautiful skies, always different...

Het zijn keltische letters, omdat er in dat gedeelte van Schotland veel keltische geschiedenis was.
Onder het huis staat de naam, Balmesh, met rechts 'stars' - 'sterren'. Er was geen lichtvervuiling, en ik heb nog nooit zoveel sterren gezien, vooral als ik 's avonds in het donker het kippenhok op slot ging doen. 
Links staat 'skies' - 'luchten', want ik stond vaak tijden naar de prachtige luchten te kijken, elke keer weer anders.....

To the right of the house you see 'Angus', 'field' and 'change'. I often walked through the fields, they were very important to me. Angus was my special calf, a black Aberdeen Angus, and one of the first to stay on the farm for the first months of his life. I loved feeding and caring for him.

Rechts zie je de woorden 'Angus', 'field' (weiland), en 'change' (verandering - dat woord zal ik de volgende keer uitleggen). Ik liep vaak in de weilanden, dus die waren erg belangrijk. Angus was mijn lievelingskalfje, een zwarte Aberdeen Angus, en ook een van de eersten waar ik voor zorgen mocht.

Even when he was a lot bigger and was in the field, he always came when I appeared....

Zelfs toen hij al een stuk groter was en in het weiland rondliep, kwam hij meteen als ik eraan kwam...

And of course I could not resist, despite my clothes, climbing over the fence.... just for a cuddle....

En dan kon ik het toch niet laten, hoewel ik er niet helemaal op gekleed was, toch even het hek over te klimmen... even knuffelen....
The letters are made from ultrasuede. First I drew the alphabet onto template plastic, and then drew round those on the suede and cut them out.

De letters maak ik van bruin ultrasuede. Eerst heb ik het alfabet overgenomen op template plastic, en daarna omgetrokken op de suede en uitgeknipt. 

It is a very slow and boring job, and it takes far too long, because every letter has to be appliqued on to the background fabric. It makes me feel quite restless...! "Why don't you just glue them on" says my beloved...
But the result is quite good, don't you think?

Het is wel een geduldswerkje en vreselijk saai, en duurt me eigenlijk veel te lang, want elk lettertje wordt op de achtergrond geappliceerd. Ik word er echt kriebelig van...! "Waarom lijm je ze er niet gewoon op" zegt mijn lief.....
Maar het resultaat is toch wel mooi, vind je niet?

Off to carry on with the next two borders....
Have a nice day!

Nu maar weer verder met de volgende twee randen...
Fijne dag!

Jane

Friday, 10 February 2012

"Het Hondje van de Buurman........The Neighbour and his Dog"

Yes, I am still here.... After a very busy month, life will get back to 'normal' hopefully! I hope you are all well.
At last I can now pick up the "Memories of Balmesh" quilt saga again.....
Next to the entrance of the drive up to our farm was a tiny cottage. That is where Paul lived, with his dog and four cats. The dog was called Eddie, and he was always around. He greeted us when we came home and accompanied us to the back door. So I had to dedicate a little block to him.....

Even een teken van leven na een heel drukke maand - hopelijk gaat het leven nu weer 'normaal' worden! Ik hoop dat alles goed is met jullie!
De draad van de "Memories of Balmesh" quilt kan weer opgepakt worden......
Naast het begin van onze oprijlaan stond een piepklein huisje. Daarin woonde Paul, met zijn hond en vier poezebeesten. Het hondje heette Eddie, en was er gewoon altijd. Hij begroette ons als we thuis kwamen, en ging mee tot aan de achterdeur. Dus daar moest wel een blokje aan gewijd worden...
Very soon we became friends with Paul. That was incredibly handy, because he could do anything from plumbing to making bookcases, and he often called in just at the right moment when something had gone wrong.
He always drove up into the courtyard with his car, which was loaded with all sorts of tools, just in case he needed something...and Eddie always came too.....

Al gauw werden we goede vrienden met Paul. Dat was erg handig want hij kon van alles, van lekke buizen repareren tot boekenkasten maken, en hij kwam op allerlei tijden binnenlopen, vaak net op het goede moment, als er weer eens iets mis was gegaan. 
Hij reed altijd met zijn auto de oude binnenplaats op. Die auto zat altijd stampvol met van alles wat hij nodig zou kunnen hebben.....en Eddie kwam ook altijd mee...

Of course he could never leave without coffee.....

Hij kon natuurlijk nooit weggaan zonder koffie...
Paul also helped Alan to take down the top half of the old farm house.....

Paul hielp Alan ook om de oude boerderij een kopje kleiner te maken....
A year later it looked like this....

Een jaartje later zag het er zo uit....

Without Paul and Eddie life at Balmesh would have been a lot more difficult, so that is the reason for this little block. Here is the whole block...

Zonder Paul en Eddie zou het leven in Balmesh wel erg moeilijk zijn geweest, vandaar dit blokje. Hier nog een keer het hele blokje....
And now I have to start looking at all of your blogs, because I have hardly had time for that!
Have a nice day!

En nu moet ik wel eens even jullie blogs gaan bekijken, want daar ben ik ook bijna niet aan toegekomen!
Fijne dag allemaal!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...